جستجوی مقالات فارسی – بررسی میزان ترکیبات فنلی و پتانسیل آنتی اکسیدانی گیاه برگ بو- قسمت ۱۲

پایان نامه های ارشد سری شانزدهم
۴۹٫۲۰ ± ۰٫۱۱۶ a

میوه دار

۴۰٫۶۷ ± ۱٫۸۵۶ b

۲٫۷۲ ± ۰٫۰۵۹ b

۳۵٫۱۳ ± ۱٫۴۴۳ b

بدون میوه و غنچه

۵۴٫۶۷ ± ۰٫۸۸۲ c

۲٫۲۳ ± ۰٫۰۴۵ c

۴۴٫۸۷ ± ۰٫۷۵۴ c

* حروف متفاوت در هر ستون براساس آزمون دانکن دارای اختلاف معنی دار ( ۰۵/۰= ) می باشند. هر عدد میانگین سه تکرار ± (standard error ) می باشد. DW: وزن خشک.
۴-۲- میزان ترکیبات فنلی کل (Total Phenolics) با استفاده از معرف Folin-Ciocalteu
منحنی استاندارد گالیک اسید بر حسب میکروگرم در میلی لیتر در شکل ۴-۳ نشان داده شده است. رابطه غلظت های مختلف گالیک اسید با مقادیر جذب در طول موجnm 750 خطی و R2 برابر ۹۹۶۸/۰ می باشد. از این منحنی برای اندازه گیری میزان ترکیبات فنلی نمونه ها بر حسب میلی گرم گالیک اسید به ازاء گرم وزن خشک استفاده گردیده است.
نتایج مربوط به رابطه ی غلظت های مختلف عصاره متانولی برگ قسمت های مختلف شاخه گیاه برگ بو برحسب میلی گرم بر میلی لیتر با جذب در طول موج nm 750 در شکل ۴-۴ نشان داده شده است. رابطه (correlation) بین غلظت های مختلف عصاره ی هر قسمت با مقادیر جذب در طول موج فوق خطی و R2 بین ۹۹۵۰/۰ الی ۹۹۷۴/۰ می باشد.
در جدول ۴-۲ میزان ترکیبات فنلی کل در عصاره ها بر حسب میلی گرم گالیک اسید بر گرم وزن خشک نشان داده شده است. میزان ترکیبات فنلی کل در عصاره ها بین ۰۴۵/۰ ± ۵۶/۵ تا ۱۳۹/۰ ± ۲۲/۱۲ میلی گرم گالیک اسید بر گرم وزن خشک می باشد. بیشترین میزان ترکیبات فنلی کل مربوط به برگهای شاخه بدون میوه و غنچه برگ بو ( mg GAE g-1 DW139/0 ± ۲۲/۱۲ ) می باشد و پس از آن به ترتیب برگهای شاخه غنچه دار ( mg GAE g-1 DW012/0 ± ۷۶/۵) و سپس برگ های شاخه میوه دار ( mg GAE g-1 DW045/0 ± ۵۶/۶ ) قرار گرفته اند. همان طور که مشخص است کمترین میزان ترکیبات فنلی کل مربوط به برگهای شاخه میوه دار می-باشد. مقادیر ترکیبات فنلی کل در برگهای قسمت های مختلف شاخه گیاه برگ بو دارای اختلاف معنی دار در سطح ۰۵/۰ = میباشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

شکل ۴-۳- منحنی استاندارد گالیک اسید برحسب میکروگرم درمیلی لیتر

الف