پژوهش – بررسی میزان ترکیبات فنلی و پتانسیل آنتی اکسیدانی گیاه برگ بو- قسمت ۱۵

پایان نامه های ارشد سری شانزدهم

۴-۴-شناسایی ترکیبات موجود در اسانس برگ گیاه برگ بو
با استفاده از روش GC/MS شناسایی ترکیبات اسانس برگ قسمت های مختلف شاخه گیاه برگ بو صورت پذیرفت.
۴-۴-۱-شناسایی ترکیبات موجود در اسانس برگ های شاخه غنچه دار گیاه برگ بو
در اسانس برگ های شاخه غنچه دار گیاه برگ بو ۵۴ ترکیب شناسایی شد که جمعا ۲۶/۹۹ درصد از حجم اسانس را تشکیل می دهند( جدول ۴-۴ ). ترکیبات ۱,۸-Cineole با ۹۹/۲۶ درصد، -Terpinyl acetate با ۷۷/۱۷ درصد و Sabinene با ۴۲/۸ درصد در مجموع ۱۸/۵۳ درصد از کل ترکیبات اسانس را تشکیل می دهند. ترکیبات Tricyclene با ۰۳/۰درصد، (Z)–Ocimene با ۰۲/۰درصد و (E)–Ocimene با ۰۲/۰ درصد نسبت به سایر ترکیبات مقدار کمتری از حجم اسانس را تشکیل می دهند. ترکیبات متشکله اسانس به همراه درصد و شاخص بازداری در جدول ۴-۴ و کروماتوگرام اسانس نیز در شکل ۴-۵ نشان داده شده است.
۴-۴-۲-شناسایی ترکیبات موجود در اسانس برگ های شاخه میوه دار گیاه برگ بو
در اسانس برگ های شاخه میوه دار گیاه برگ بو ۵۴ ترکیب شناسایی شد که جمعا ۵۱/۹۹ درصد ازحجم اسانس را تشکیل می دهند. ترکیبات ۱,۸-Cineole با ۴۳/۲۶ درصد، -Terpinyl acetate با ۷۸/۲۰ درصد و Sabinene با ۹۷/۷ درصد در مجموع ۱۸/۵۵ درصد از کل ترکیبات اسانس را تشکیل می دهند. ترکیبات Tricyclene با ۰۳/۰درصد، (Z)- -Ocimene با ۰۱/۰درصد و (E)- -Ocimene با ۰۴/۰ درصد نسبت به سایر ترکیبات مقدار کمتری از حجم اسانس را تشکیل می دهند. ترکیبات متشکله اسانس به همراه درصد و شاخص بازداری در جدول ۴-۴ و کروماتوگرام اسانس نیز در شکل ۴-۶ نشان داده شده است.
۴-۴-۳-شناسایی ترکیبات موجود در اسانس برگ های شاخه بدون میوه و غنچه گیاه برگ بو
در اسانس برگ های بدون میوه و غنچه گیاه برگ بو ۵۴ ترکیب شناسایی شد که جمعا ۶۰/۹۹ درصد از حجم اسانس می باشد(جدول۴-۴). ترکیبات ۱,۸-Cineole با ۴۵/۳۰ درصد، -Terpinyl acetate با ۴۲/۱۹ درصد و Sabinene با ۲۱/۸ درصد در مجموع ۰۸/۵۸ درصد از کل ترکیبات اسانس را تشکیل می دهند. ترکیبات Tricyclene با ۰۳/۰درصد، (Z)- -Ocimene با ۰۱/۰درصد و (E)- -Ocimene با ۰۳/۰ درصد نسبت به سایر ترکیبات مقدار کمتری از حجم اسانس را تشکیل می دهند. ترکیبات متشکله اسانس به همراه درصد و شاخص بازداری در جدول ۴-۴ و کروماتوگرام اسانس نیز در شکل ۴-۷ نشان داده شده است.

جدول ۴-۴- ترکیبات تشکیل دهنده اسانس برگ گیاه برگ بو

ردیف نام ترکیب شاخص بازداری
( RI )
برگ های قسمت های مختلف شاخه
غنچه دار میوه دار بدون غنچه و میوه
۱ Tricyclene ۹۲۲ ۰٫۰۲۹ ۰٫۰۲۹ ۰٫۰۲۷