مقاله – بررسی نقش اعتیاد به فناوری اطلاعات بر راهبردهای خود تنظیمی و پیشرفت …

دانلود تحقیق و پایان نامه

پیشرفت تحصیلی
راهبردهای شناختی
راهبردهای فراشناختی
راهبردهای مدیریت منابع
۳-۳ جامعه آماری:
جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کلیه دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان بندرعباس می باشند که تعداد آنها ۱۸۰۰ نفر می باشد.
۳-۳-۱ حجم نمونه
حجم نمونه که از بین جامعه آماری مورد مطالعه ا تعداد ۳۶۷ نفر با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب می شوند.
۳-۴ روش گردآوری داده‏ها :
روش مورد مطالعه میدانی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه های گرایش به اعتیاد )، راهبردهای خودتنطیمی و نمره معدل نیمسال اول ۹۲-۹۱دانش آموزان می باشد.
پرسشنامه اعتیاد به فناوری اطلاعاتدر این پژوهش از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت کیمبرلی یانگ ( ۱۹۹۹) استفاده گردیده است.این پرسشنامه استاندارد است و روایی وپایایی آن در مطالعات قبلی با آلفای کرونباخ ۹۰/۰ گزارش شده است. نسخه فارسی این مقیاس در ایران نیز مورد استفاده قرار گرفته و ناستی زایی پایایی آن را با آلفای کرونباخ ۸۱/۰ و قاسم زاده با آلفای کرونباخ ۸۸/۰ تایید کرده اند (به نقل از بحری و همکاران، ۱۳۹۰).
پایایی این پرسشنامه که بر روی تعداد ۳۰ نفر از جامعه اماری انجام پذیرفت ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه ۸۷/۰ بدست آمد.
پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنطیمی : این مقیاس توسط پنتریچ و دی گروت(۱۹۹۰) طراحی شد. و در سال ۱۳۷۶ به وسیله موسوی نژاد ترجمه شد این پرسشنامه شامل ۲ مقیاس راهبردهای یادگیری( راهبردهای شناختی سطح بالا، راهبردهای شناختی سطح پایین و خود نظم دهی) و باورهای انگیزشی( خودکارآمدی، ارزش گذاری درونی و اضطراب امتحان) و دارای ۴۷ گویه است که در مقیاس پنج طیفی لیکرت ارائه شده است. پنتریچ و دی گروت به روش تحلیل عوامل در این پرسشنامه ۵ عامل راهبردی انگیزشی برای یادگیری مشخص گرده، پایایی آن را مورد محاسبه قرار داده اند، به طوری که مقیاس خودکارآمدی(۸۳/۰)، ارزش گذاری درونی(۸۷/۰)، اضطراب امتحان(۷۵/۰)، استفاده از راهبردهای شناختی(۸۳/۰) و خود نظم دهی (۷۴/۰) بوده است. ضرایب خرده مقیاس های خودتنظیمی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای ارزش گذاری درونی ۸۶/۰ و اضطراب امتحان ۷۸/۰ و راهبردهای شناختی ۸۳/۰ و خود نظم دهی ۷۸/۰ و خودکارآمدی ۷۳/۰ به دست آمد.
پایایی این پرسشنامه که بر روی تعداد ۳۰ نفر از جامعه اماری انجام پذیرفت ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه ۸۹/۰ بدست آمد.
۳-۵ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
برای تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش از شاخص های آمار توصیفی مانند (میانگین ، انحراف معیار …) و همچنین از آمار استنباطی با استفاده آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده استفاده می شود. داده های به دست آمده پژوهش با استفاده از سیستم نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ آمار توصیفی
مشخصات سن پاسخ دهندگان
طبق جدول ذیل نشان می دهد که ۵٫ درصد پاسخ دهندگان در رده سنی ۱۴ بوده و ۱۱٫۷ درصد در رده سنی ۱۵ سال، ۳۱٫۳ درصد در رده سنی ۱۶ سال، ۴۰٫۹ درصد در رده سنی ۱۷ سال و ۱۵٫۵ درصد از پاسخ دهندگان نیز در رده سنی ۱۸ سال قرار داشتند . نشان دهنده این است که اکثر پاسخ گویان در رده های سنی بین ۱۶ و ۱۷ سال قرار دارند.
جدول ۴-۱ مربوط به مشخصات سن پاسخگویان

تعداد درصد درصد صحیح درصد تجمعی
۱۴ سال ۲
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.