پایان نامه ها و مقالات

بنتونیت، آمونیاکی

دانلود پایان نامه

روی بهبود یافته است.
غلظت نیتروژن آمونیاکی در تیمار کادمیوم+ بنتونیت نسبت به تیمار کادمیوم افزایش نشان داد. این افزایش در میزان غلظت نیتروژن آمونیاکی نسبت به تیمار کادمیوم را با توجه به خاصیت جذب فلزات سنگین توسط بنتونیت سدیم میتوان توجیه نمود. همکن و همکاران (۱۹۸۴) گزارش نمودند که مصرف ۶ درصد کلینپتیولیت در جیره گاو شیری میزان غلظت نیتروژن آمونیاکی را در شکمبه به طور قابل توجهی کاهش داده است. والاس و نیوبولد (۱۹۹۱) گزارش نمودند که اضافه کردن بنتونیت به جیره، موجب کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی نسبت به گروه شاهد گردید. کاظمی و همکاران (۱۳۹۱) گزارش نمودند که استفاده از بنتونیت در سطح ۲ درصد ماده خشک جیره موجب کاهش نیتروژن آمونیاکی محیط کشت گردید. صالح (۱۹۹۴) گزارش نمود که بنتونیت قادر است در محیطی که غلظت آمونیاک بالاست، آن را جذب کرده و پس از اینکه غلظت آن در محیط کاهش یافت، شروع به آزاد کردن مجدد آمونیاک میکند .بنابراین اضافه کردن بنتونیت به جیره میتواند تا حدودی دسترسی میکروارگانیسم ها به نیتروژن را متعادل ساخته و همچنین به عنوان یک ماده افزودنی با ارزش در جهت بهبود ارزش غذایی خوراک مدنظر قرار بگیرد. در هنگام استفاده از بنتونیت کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی به دو شکل ممکن است صورت گیرد ۱- به دلیل وجود بارهای سطحی در پروتئینها سریگتون، ۱۹۹۲) و همینطور با مخالف در سطح بنتونیت، پروتئین و اسیدهای آمینه بواسطه جذب سطحی تا حدی از تخمیر میکروبی، محافظت میشوند که میتواند موجب کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی شود (بریگاتی و همکاران، ۱۹۹۹) ۲- وجود خاصیت تعویض کاتیونی نیز در بنتونیت، سبب میشود تا یون آمونیوم با کاتیون موجود در ساختمان بنتونیت مبادله و از این طریق تفاوت میزان نیتروژن تیمار شاهد و تیمار کادمیوم+ بنتونیت مشاهده گردید. . آرابا و ویات (۱۹۹۱) ثابت کردند که افزودن ۱ و ۵/۰ درصد بنتونیت سدیم، اثرات سمی ۵ قسمت در میلیون آفلاتوکسین را به‌طور موثری کاهش داد. ماسیمانگو و همکاران (۱۹۷۸) نمونه¬های مختلف بنتونیت را جهت جذب مایکوتوکسینها به ویژه آفلاتوکسین ارزیابی کردهاند، نتایج نشان داده است که بسیاری از منابع بنتونیت اثرات سمیت با آفلاتوکسین را به صورت پایدار حذف کردهاند. همچنین گزارش نمودند افزودن بنتونیت ۱۰۰- ۹۴ درصد AFB1 موجود در یک محلول آبی را جذب میکند.
باتوجه به نتایج آزمایش حاضر و مطالب مذکور بهبود جریان نیتروژن آمونیاکی در تیمار کادمیوم+ بنتونیت نسبت به تیمار کادمیوم موید اثرات مطلوب بنتونیت و جذب کادمیوم توسط بنتونیت میباشد. دلیل کاهش نیتروژن آمونیاکی در این تیمار نسبت به تیمار شاهد اثرات سمیت کادمیوم و نیز جاذبیت بنتونیت هر کدام به تنهایی میباشد.
جدول ۴-۱۴ اثر تیمارهای آزمایشی بر غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه
زمان پس از
غذا دهی(ساعت)
کنترل
کادمیوم
کادمیوم+ بنتونیت
کادمیوم+ روی
SEM
۰
a31/5
c75/3
bc17/4
b41/4
۳۱/۰
۲
a 93/4
b 17/3
b 38/3
b42/3
۲۵/۰
۴
a 81/7
c 12/5
c15/5
b68/5
۲۸/۰
۶
a 92/7
c 02/5
bc19/5
b65/5
۳۰/۰
۸
a 75/5
c 67/3
bc23/4
b68/4
۲۲/۰
SEM
۳۷/۰
۲۹/۰
۳۱/۰
۳۳/۰

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   سازمان بهداشت جهانی، اجتماعی و فرهنگی

میانگین
a34/6
c15/4
bc42/4
b77/4
۲۹/۰
a-c: در هر ردیف میانگین های با حروف غیرمشترک دارای اختلاف معنی دار می باشند (۰۵/۰>P)
۴-۲-۳ نیتروژن کل
اثر تیمارهای آزمایشی بر نیتروژن کل و جریان نیتروژن آمونیاکی با توجه به نتایج آزمایش حاضر تیمارها تاثیر معنیداری بر جریان نیتروژن کل از فرمنترها نداشتند. در تیمارهای آزمایشی جریان نیتروژن آمونیاکی تفاوت معنیداری نسبت به تیمار کنترل نشان داد (۰۵/۰P<) و میزان جریان نیترژون آمونیاکی در تیمار کادمیوم نسبت به تیمار کنترل کاهش معنیداری نشان داد (05/0P<). میزان نیتروژن آمونیاکی در تیمار کادمیوم+ بنتونیت افزایش غیرمعنیداری نسبت به تیمار کادمیوم نشان داد (05/0P>). جریان نیتروژن آمونیاکی در تیمار کادمیوم+ روی افزایش معنیداری نسبت به تیمار حاوی کادمیوم نشان داد (۰۵/۰P<). کادمیوم اثر مهاری بر فعالیت آنزیم اوره ‌آز داشته (فیکس و فیکسوا، ۲۰۰۲) و در نتیجه مانع از تجزیه اوره خواهد شد، این ساز و کار تایید کننده یافته‌های آزمایش حاضر در رابطه با کاهش غلظت نیتروژن آمونیاکی با افزایش کادمیوم در محیط کشت می‌باشد. افزایش غلظت نیتروژن آمونیاکی در شرایط افزودن روی به جیره حاوی کادمیوم نشان از اثرات محافظتی روی در برابر کادمیوم برای میکروارگانیسمهای شکمبه دارد. جذب کادمیوم توسط بنتونیت سدیم و کاسته شدن اثرات مضر کادمیوم بر میکروارگانیسمهای شکمبه نیز توانسته است غلظت نیتروژن آمونیاکی را به صورت غیر معنیداری افزایش دهد. البته توجه به این نکته ضروری است که بنتونیت به عنوان یک جاذب، خود یکی از ابزارهای کاهش غلظت آمونیاک در شکمبه میباشد (کریم پور، ۱۳۸۷).
جدول ۴-۱۵ اثر تیمارهای آزمایشی بر نیتروژن کل و جریان نیتروژن آمونیاکی از فرمنترها (گرم در روز)
تیمار
نیتروژن کل
نیتروژن آمونیاکی
کنترل
کادمیوم
کادمیوم+بنتونیت
کادمیوم+روی
P value
۷۵/۳
۷۹/۳
۶۷/۳
۶۵/۳
۴۹/۰
۱۶/۰a
۱۱/۰c
۱۲/۰bc
۱۴/۰ab

دیدگاهتان را بنویسید