پایان نامه ها و مقالات

بنتونیت، ۲۰،

دانلود پایان نامه

ن دو عامل غیر معنیدار مشاهده گردید (۴- ۹). کادمیوم موجود در جیره تاثیر منفی بر میکروارگانیسمها داشته و مانع از فعالیت مطلوب آنها شده است که کاهش معنیدار در پتانسیل تولید گاز را به دنبال داشته است. بسیاری از میکروارگانیسم‌ها ساز و کارهایی برای تحمل و غلبه بر سمیت کادمیوم دارند. عمده‌ترین مکانیسم در برابر فلزات سنگین، پایداری در برابر تغییرات سیستم انتقال از غشای میکروارگانیسم است، که منجر به کاهش یا عدم ورود کادمیوم به ‌درون سلول می‌شود (لاداگا۲۳۲ و همکاران، ۱۹۸۵). در ادامه غیرفعال نمودن درون سلولی فلزات سنگینی که از طریق دیواره سلول جذب شده‌اند بوسیله باند شدن با پلیمرهای زیستی خاص منجر به مقاومت در برابر فلزات سنگین می‌شود (کورک۲۳۳ و همکاران، ۱۹۹۱). مکانیسم دیگر استفاده از پمپ‌های انتشار به‌ خارج وابسته به انرژی است که فلزات سیتوپلاسم را در سرتاسر غشای سلول حذف می‌کند (نایز۲۳۴، ۱۹۹۲). جالک دی۲۳۵ و همکاران (۱۹۹۴) نتایج موافقی را با این آزمایش در سطوح مختلف کادمیوم (۵، ۱۰ و ۲۰ میلی‌گرم در کیلوگرم) بدست آوردند. استفاده از نمک سولفات مس، به عنوان یک عنصر سنگین نشان داد که غلظت ۷۰۰ میلی‌گرم در لیتر مس سبب کاهش ۵۰ درصدی تولید گاز می‌گردد (ونگ و چئونگ، ۱۹۹۵) که با نتایج آزمایش حاضر مطابقت دارد.
موافق با نتایج آزمایش حاضر اثرات مسمومیت ناشی از مصرف کادمیوم در جیرههای غذایی شامل ۵ تا ۳۰ میلیگرم کادمیوم در کیلوگرم، باعث کاهش عملکرد حیوان از طریق تداخل با مس و جذب روی، میگردند و در نتیجه علائم معمولا با کمبود مس و روی دیده میشود. جیرههای غذایی نشخوارکنندگان که شامل بیش از ۳۰ میلیگرم در کیلوگرم کادمیوم هستند بی اشتهایی، کاهش رشد، کاهش تولید شیر و سقط جنین را نشان دادند (بلود۲۳۶ و همکاران، ۱۹۹۲). علاوه بر این، مسمومیت مزمن کادمیوم در گوسالههایی که روزانه ۱۸ میلیگرم در کیلوگرم وزن بدن، گوسفندانی که روزانه ۶۰ میلیگرم در کیلوگرم جیره غذایی، به مدت ۱۳۷ روز، و خوکهایی که روزانه ۵۰ میلیگرم در کیلوگرم جیره غذایی به مدت ۴۲ روز کادمیوم دریافت کردند، ، نشان داده شد (NRC،۲۰۰۱).
موافق با نتایج آزمایش حاضر صالح و همکاران (۲۰۰۰) گزارش نمودند که اضافه کردن ۳ یا ۶ درصد بنتونیت به کنسانتره، فعالیت تخمیری شکمبه را بهبود بخشید. وارادیوا و همکاران (۲۰۰۳) استفاده از آلومینوسلیکاتها همراه برخی از مواد خوراکی اثر آنها را روی تخمیر میکروبی در شرایط آزمایشگاهی بررسی کردند و گزارش نمودند که تأثیر آنها یکسان نبود و بیشترین تأثیر بر بهبود متابولیسم و تخمیر میکروبها، به ترتیب مربوط به بنتونیت، گرانیت، زئولیت و کائولین بود. خلیفه (۱۳۹۱) گزارش نمود که با افزودن بنتونیت به جیره پتانسیل تولید گاز در تیمار حاوی ۲ درصد بنتونیت نسبت به تیمارهای دیگر افزایش یافته است و سطح ۴ درصد بنتونیت کاهشی غیر معنی‏دار نسبت به تیمارهای دیگر داشته است که این کاهش ممکن است در تولید و نسبت گازهای شکمبه باشد. نتایج نشان داده که افزودن دولومیت بر نسبت مولاری استات و پروپیونات موثر و بر نسبت مولاری بوتیرات تاثیر ندارد. علاوه بر این دولومیت افزوده شده به لولههای تخمیر حاوی علوفه چمنی و دانه جو تمایل به افزایش تولید گاز را داشت (وارادیوآ۲۳۷، ۲۰۰۷). کاهش گاز متان با مایع شکمبه به عنوان یک نتیجه از اثر مواد معدنی طبیعی موافق با نتایج آزمایش حاضر بود. متان تولید شده در شکمبه وابسته به فعالیت هیدرولیتیکی میکروارگانیسمهای تولید کننده هیدروژن (توسط باکتری، قارچ و پروتوزوآها) است، لذا کاهش تولید گاز در سطوح بالای بنتونیت که یک آلومینوسیلیکات رسی است را میتوان به نقش کاهندگی در تولید متان نسبت داد. از طرفی مشاهده شده که کاهش تولید متان با نسبت مولی بالاتری از پروپیونات همراه بوده است (وارادیوآ، ۲۰۰۶). افزایش نسبت مولی پروپیونات ناشی از مکملهای دولومیت میتواند توسط اثرات بافری و مقاومت در برابر روند تولید اسید محصولات تخمیر در طول تخمیر کربوهیدراتها باشد (گف۲۳۸، ۲۰۰۶). بنتونیت با جذب اسیدهای آمینه آنها را از معرض تخمیر شکمبهای دور نموده و به این طریق سبب میشود که بهتر در دسترس دام قرار گیرند. تغییرات مشاهده شده در میزان پتانسیل تولید گاز در تیمارهای حاوی کادمیوم ناشی از سمیت کادمیوم میباشد و استفاده از بنتونیت سدیم به عنوان یک جاذب طبیعی در جهت کاهش اثرات سمیت کادمیوم تا حدودی موجب تغییراتی در جهت افزایش پتانسیل تولید گاز شده است. موافق با نتایج آزمایش حاضر مبنی بر کاهش اثر سمیت کادمیوم هنگام استفاده بنتونیت، دیاز و همکاران (۲۰۰۴) کارایی نمونههای مختلف بنتونیت را در کاهش انتقال آفلاتوکسین از خوراک به شیر آزمایش کردند. نمونههای بنتونیت به میزان ۱/۲ درصد ماده خشک جیره (۲۲۷ گرم به ازای هر گاو در روز) به جیرههای حاوی ۱۰۰ میلیگرم در کیلوگرم آفلاتوکسین اضافه کردند. نتایج نشان داد افزودن نمونههای مختلف بنتونیت به خوراک موجب ۶۵ -۳۵ درصد کاهش در انتقال آفلاتوکسین به شیر میشود. نتایج به دست آمده قدرت بالای بنتونیت در جذب سمومی چون آفلاتوکسینها میباشد که در تطابق با کتهش سمیت کادمیوم در شرایط استفاده از این جاذب طبیعی است.

جدول ۴-۷ اثرات اصلی سطوح مختلف کادمیوم بر پتانسیل و نرخ تولید گاز
سطح کادمیوم اضافه شده
فراسنجه‏های تخمیر

b
c
کادمیوم صفر
۴۱/۳۹a
۰۳۶۳/۰a
کادمیوم ۲۰
۰۹/۳۳b
۰۱۶۲/۰b
ک
ادمیوم ۸۰
۸۹/۱۱c
۱۴۴۴/۰b
SEM
۵۸/۲
۰۱۴۷/۰
P value
۰۰۰۱/۰
۰۰۰۱/۰

b: پتانسیل تولید گاز از بخش قابل تخمیر؛ c: نرخ تولید گاز؛ SEM: خطای استاندارد میانگین‏ها، در هر ستون اعداد دارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختلاف معنی‏داری دارند (۰۵/۰P).
*سطوح مختلف کادمیوم (میلی‏گرم درکیلوگرم جیره).

جدول ۴-۸ اثرات اصلی سطوح مختلف بنتونیت سدیم بر پتانسیل و نرخ تولید گاز
سطح بنتونیت اضافه شده
فراسنجه‏های تخمیر

b
c
بنتونیت صفر
۵۱/۲۷
۰۸۴۴/۰a
بنتونیت ۴/۲
۶۵/۲۸
۰۵۱۶/۰b
بنتونیت ۸/۴
۲۴/۲۸
۰۶۰۹/۰ab
SEM
۵۸/۲
۰۱۴۷/۰
P value
۸۶۲۶/۰
۰۲۹۵/۰

b: پتانسیل تولید گاز از بخش قابل تخمیر؛ c: نرخ تولید گاز؛ SEM: خطای استاندارد میانگین‏ها، در هر ستون اعداد دارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختلاف معنی‏داری دارند (۰۵/۰P).
*سطوح مختلف بنتونیت سدیم (درصد ماده خشک جیره).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع مقاله حقوق با موضوعتعزیرات حکومتی

جدول ۴-۹ اثرات متقابل سطوح مختلف کادمیوم و بنتونیت سدیم بر پتانسیل و نرخ تولید گاز
تیمار*
فراسنجه‏های تخمیر

b
c
کادمیوم صفر، بنتونیت صفر
۰۵/۴۱±۰۴/۳a
c015/0±۰۴۶۳/۰
کادمیوم صفر، بنتونیت ۴/۲
۱۲/۳۹±۲۰/۷ab
c 0046/0±۰۳۱۵/۰
۴ کادمیوم صفر، بنتونیت۸/
۰۶/۳۸±۶۱/۹ ab
c010/0±۰۳۱۱/۰
کادمیوم ۲۰، بنتونیت صفر
۹۳/۲۹±۶۵/۶ c
c005/0±۰۱۷۸/۰
کادمیوم ۲۰، بنتونیت ۴/۲
۲۲/۳۵±۸۲/۵abc
c0041/0±۰۱۷۷/۰
کادمیوم ۲۰، بنتونیت۸/۴
۱۳/۳۴±۹۹/۷bc
c0040/0±۰۱۲۹/۰
کادمیوم۸۰، بنتونیت صفر
۵۵/۱۱±۱۴/۱d
a043/0±۰۱۸۹۰/۰
۲ کادمیوم۸۰، بنتونیت۴/
۵۹/۱۱±۹۱/۰d
b043/0±۱۰۵۶/۰
کادمیوم۸۰، بنتونیت ۸/۴
۵۴/۱۲±۰۱/۱d
b076/0±۱۳۸۷/۰
SEM
۵۷۶۱/۲
۰۱۴۸۱/۰
اثرات

کادمیوم
۰۰۰۱/۰
۰۰۰۱/۰
بنتونیت
۸۶۲۶/۰
۰۲۹۵/۰
کادمیوم در بنتونیت
۵۸۹۷/۰
۰۸۲۱/۰
b: پتانسیل تولید گاز از بخش قابل تخمیر؛ c: نرخ تولید گاز؛ SEM: خطای استاندارد میانگین‏ها، در هر ستون اعداد دارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختلاف معنی‏داری دارند (۰۵/۰P).
*سطوح مختلف کادمیوم (میلی‏گرم در کیلوگرم جیره) و بنتونیت سدیم (درصد ماده خشک جیره).

جدول ۴-۱۰ اثر متقابل سطوح مختلف کادمیوم و بنتونیت بر روند تولید گاز جیره
تیمار*
کادمیوم صفر، بنتونیت صفر
کادمیوم صفر، بنتونیت ۴/۲
کادمیوم صفر، بنتونیت ۸/۴
کادمیوم ۲۰، بنتونیت صفر
کادمیوم ۲۰، بنتونیت۴/۲
کادمیوم ۲۰، بنتونیت۸/۴
کادمیوم ۸۰، بنتونیت صفر
کادمیوم ۸۰، بنتونیت۴/۲
کادمیوم ۸۰، بنتونیت ۸/۴

زمان (ساعت)
گاز تجمعی
درصد تولید گاز
گاز تجمعی
درصد تولید گاز
گاز تجمعی
درصد تولید گاز
گاز تجمعی
درصد تولید گاز
گاز تجمعی
درصد تولید گاز
گاز تجمعی
درصد تولید گاز
گاز تجمعی
درصد تولید گاز
گاز تجمعی
درصد تولید گاز
گاز تجمعی
درصد تولید گاز

۰
۶۳/۲
۱۹/۶
۱۳/۰
۰
۹۰/۰
۵/۲
۸۱/۰
۳۵/۳
۶۶/۰
۲۹/۲
۲۸/۰
۲۰/۱
۴۹/۴
۳۳/۳۵
۹۹/۲
۴۳/۲۱
۹۰/۳
۳۴/۲۵

۲
۵۹/۴
۶۱/۴
۲۶/۰
۳۵/۰
۴۴/۱
۵/۱
۰۵/۱
۹۹/۰
۲۳/۱
۹۷/۱
۷۰/۰
۷۹/۱
۳۳/۶
۴۸/۱۴
۰۸/۵
۹۸/۱۴
۸۶/۵
۷۴/۱۲

۴
۳۲/۶
۰۷/۴
۵۶/۰
۸۲/۰
۹۲/۱
۳۴/۱
۳۵/۱
۲۴/۱
۰۹/۲
۹۹/۲
۸۳/۱
۸۳/۴
۸۸/۶
۳۳/۴
۶۳/۵
۹۴/۳
۶۸/۶
۳۳/۵

۶
۵۵/۱۰
۹۵/۹
۳۴/۳
۵۶/۷
۳۷/۴
۸۳/۶
۲۹/۲
۸۸/۳
۱۶/۳
۷۰/۳
۴۰/۲
۴۴/۲
۳۶/۷
۷۸/۳
۰۲/۶
۸۰/۲
۱۹/۷
۳۱/۳

۸
۸۳/۱۳
۷۱/۷
۱۲/۷
۲۸/۱۰
۳۹/۷
۴۲/۸
۴۲/۳
۶۷/۴
۵۶/۴
۸۵/۴
۳۸/۳
۱۹/۴
۶۱/۷
۹۷/۱
۴۱/۶
۸۰/۲
۴۹/۷
۹۵/۱

۱۲
۰۶/۱۸
۹۵/۹
۳۶/۱۳
۹۷/۱۶
۲۳/۱۲
۵۰/۱۳
۹۵/۵
۴۵/۱۰
۸۶/۶
۹۷/۷
۶۵/۴
۴۳/۵
۸۸/۷
۱۲/۲
۵۴/۶
۹۳/۰
۶۸/۷
۲۳/۱

۲۴
۴۸/۲۵
۴۵/۱۷
۳۳/۲۳
۱۱/۲۷
۳۳/۲۱
۳۸/۲۵
۳۰/۱۱
۱۱/۲۲
۱۵/۱۳
۷۹/۲۱
۲۶/۹
۷۰/۱۹
۴۲/۸
۲۵/۴
۲۰/۷
۷۳/۴
۱۹/۸
۳۱/۳

۴۸
۵۱/۳۳
۸۹/۱۸
۴۵/۳۰
۳۶/۱۹
۵۰/۲۸
۹۹/۱۹
۲۸/۱۶
۵۸/۲۰
۸۰/۱۹
۰۳/۲۳
۲۹/۱۴
۵۰/۲۱
۱۶/۱۰
۶۹/۱۳
۲۱/۱۰
۵۸/۲۱
۳۸/۱۱
۷۳/۲۰

۷۲
۵۶/۳۸
۸۸/۱۱
۱۷/۳۴
۱۲/۱۰
۶۷/۳۲
۶۳/۱۱
۴۱/۲۰
۰۷/۱۷
۲۳/۲۵
۸۰/۱۸
۰۱/۱۹
۱۷/۲۰
۱۱/۱۲
۳۴/۱۵
۵۵/۱۲
۷۷/۱۶
۶۶/۱۳
۸۱/۱۴

۹۶
۵۲/۴۲
۳۱/۹
۷۷/۳۶
۰۷/۷
۸۶/۳۵
۹۰/۸
۲۰/۲۴
۶۶/۱۵
۸۷/۲۸
۶۰/۱۲
۴۰/۲۳
۷۶/۱۸
۷۱/۱۲
۸۰/۱۰
۹۵/۱۳
۰۴/۱۰
۳۹/۱۵
۲۴/۱۱

*سطوح مختلف کادمیوم (میلی‌گرم در کیلوگرم جیره) و بنتونیت سدیم (درصد ماده خشک جیره)
*به‌صورت اختلاف هر زمان از زمان قبل نسبت به کل گاز تولیدی در ۹۶ ساعت محاسبه شده است.
۴-۱-۴ قابلیت هضم، پارتیشنینگفاکتور و pH محیط کشت
نتایج مربوط به اثر افزودن سطوح مختلف کادمیوم و بنتونیت سدیم بر قابلیت هضم ظاهری مادهآلی و انرژی قابل متابولیسم پس از ۲۴ ساعت انکوباسیون، همچنین هضم‌پذیری واقعی مادهآلی پس از ۹۶ ساعت انکوباسیون در جدول ۴-۱۱ آورده شده است. قابلیت هضم ظاهری م
ادهآلی در تمام سطوح کادمیوم نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت و این تفاوت معنی‌دار بود (۰۵/۰P). کمترین مقدار قابلیت هضم ظاهری مادهآلی در تیمار با سطح ۸۰ میلی‌گرم در کیلوگرم جیره (۵/۲۹ گرم در صد گرم مادهآلی) مشاهده گردید. میزان انرژی قابل متابولیسم نیز در تمام سطوح کادمیوم نسبت به تیمار شاهد کاهش قابل ملاحظه‌ای نشان داد (۰۵/۰P). کمترین مقدار انرژی قابل متابولیسم با افزودن ۸۰ میلی‌گرم در کیلوگرم جیره کادمیوم (۲۴/۴ مگاژول بر کیلوگرم مادهآلی) مشاهده شد. در رابطه با مادهآلی واقعی هضم شده تفاوت معنی‌داری بین تیمارها مشاهده گردید (۰۵/۰P). به طوریکه بیشترین مقدار مادهآلی واقعی قابل تجزیه، در تیمار شاهد (۷۲/۱۹۳ میلیگرم) و کمترین مقدار مادهآلی واقعی هضم شده در تیمار حاوی ۸۰ میلی‌گرم‌ کادمیوم در کیلوگرم جیره (۱/۲۹ میلی‌گرم) مشاهده شد. نتایج آزمایش حاضر نشان داد که افزودن سطوح مختلف کادمیوم و بنتونیت سدیم موجب بهبود قابلیت هضم و پارتیشنینگفاکتور نسبت به تیمارهای دریافت کننده کادمیوم شده است. از عوامل مؤثر در برآورد قابلیت هضم آزمایشگاهی، تولید گاز پس از ۲۴ ساعت انکوباسیون می‌باشد. در آزمایش هلال و عبدالرحمان۲۳۹ (۲۰۱۰) اثر افزودن ۴ درصد بنتونیت با و بدون مخمر روی تولید و عملکرد میشهای شیرده بررسی و نتایج آنها نشان داد که تیمار حاوی بنتونیت به طور معنیداری سبب افزایش هضم‏پذیری مادهآلی و مادهخشک گردید. گزارش سایر محققین نیز در تایید افزایش هضم‏پذیری پروتئین و فیبر خام با مکمل بنتونیت معنیدار میباشد (ال طاهان۲۴۰ و همکاران، ۲۰۰۵). این افزایش هضم‏پذیری ممکن است به علت زمان ماندگاری و کاهش در بازچرخ شکمبهای باشد (الیس۲۴۱ و همکاران، ۱۹۸۳). کوزنتسوا۲۴۲ (۱۹۹۳) گزارش نمودند زئولیتها سبب بهبود ضریب هضمی پروتئینهای محلول، مادهآلی، دیواره سلولی بجز همیسلولز و نسبت استات به پروپیونات در شکمبه میشوند.
جدول ۴-۱۱ اثر سطوح مختلف کادمیوم و بنتونیت بر برخی فراسنجه‌های تولید گاز
تیمار*
ماده آلی هضم شده واقعی
(میلی‌گرم)
قابلیت هضم ظاهری ماده آلی
(گرم در ۱۰۰ گرم ماده آلی)
انرژی قابل متابولیسم
(مگاژول بر کیلوگرم ماده آلی)
کادمیوم صفر، بنتونیت صفر
a73/193
۷۹/۴۵a
۵۶/۶a
کادمیوم صفر، بنتونیت۴/۲
۰۷/۱۴۷b
۶۹/۴۳a
۶۵/۶a
کادمیوم صفر، بنتونیت ۸/۴
۵۳/۱۱۹b
۹۶/۴۱a
۴۰/۶a
کادمیوم ۲۰، بنتونیت صفر
۷/۴۸cd
۱۵/۳۳bc
۴۵/۴bc
کادمیوم ۲۰، بنتونیت ۴/۲
۷۳/۷۹c
۸۰/۳۴b
۹۳/۴b
کادمیوم ۲۰، بنتونیت۸/۴
۲۷/۷۶c
۹۳/۳۱bc
۶۸/۴bc
کادمیوم۸۰، بنتونیت صفر
۱/۲۹d
۵۰/۲۹c
۲۴/۴c
کادمیوم۸۰، بنتونیت۴/۲
۴۳/۳۸d
۵۹/۳۰bc
۵۰/۴bc
کادمیوم۸۰، بنتونیت ۸/۴
۲۳/۴۴cd
۳۸/۳۰c
۵۵/۴bc
SEM
۴۷/۱۰
۰۲۲۸/۲
۳۱۱۱/۰
اثرات

کادمیوم
۰۰۲۵/۰
۰۰۰۱/۰
۰۰۰۱/۰
بنتونیت
۹۹۱۸/۰
۲۹۷۲/۰
۳۸۳۱/۰
کادمیوم در بنتونیت
۰۰۰۱/۰
۰۰۰۱/۰
۰۰۰۱/۰
SEM: خطای استاندارد میانگین‏ها، در هر ستون اعداد دارای حروف غیر مشابه از نظر آماری اختلاف معنی‏داری دارند (۰۵/۰P).
* سطوح مختلف کادمیوم (میلی‏گرم در کیلوگرم جیره) و بنتونیت سدیم (درصد ماده خشک جیره).

افزودن سطوح مختلف کادمیوم در آزمایش تولید گاز سبب کاه

دیدگاهتان را بنویسید