پایان نامه ها

تحقیق رایگان درمورد ساختار سرمایه، نااطمینانی، سودآوری، سود حسابداری

دانلود پایان نامه

سرمایه…………………………………………………………………………………………………………………………..31
2-3-2-2- نظریه‌ی سنتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..35
2-3-2-3- نظریه‌ی سود خالص…………………………………………………………………………………………………………………………….37
2-3-2-4- نظریه‌ی سود عملیاتی خالص………………………………………………………………………………………………………………..38
2-3-2-5- نظریه‌ی میلر و مودیلیانی………………………………………………………………………………………………………………………39
2-3-2-6- نظریه‌ی ساختار سرمایه و مالیات شرکت به‌علاوه‌ی مالیات بر درآمد شخصی…………………………………………….50
2-3-2-7- نظریه‌ی ساختار سرمایه و مالیات شرکت به‌علاوه‌ی هزینه‌های بحران مالی………………………………………………….51
2-3-2-8- نظریه‌ی ساختار سرمایه و مالیات شرکت به‌علاوه‌ی هزینه‌های درماندگی مالی…………………………………………….52
2-3-2-9- نظریه‌ی ساختار سرمایه و مالیات شرکت به‌علاوه‌ی هزینه‌های نمایندگی…………………………………………………….55
2-3-2-10- نظریه‌ی ساختار سرمایه و تعامل بازار عوامل تولید و محصول………………………………………………………………..57
2-3-2-11- فرضیه‌ی هشداردهنده…………………………………………………………………………………………………………………………58
2-3-2-12- نظریه‌ی حرکت هم‌گام با بازار…………………………………………………………………………………………………………….60
2-3-2-13- نظریۀ سلسله‌مراتب……………………………………………………………………………………………………………………………61
2-3-2-14- نظریه‌ی توازن…………………………………………………………………………………………………………………………………..64
2-3-3- اهرم مالی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………81
2-3-3-1- کاربردهای اهرم مالی……………………………………………………………………………………………………………………………81
2-3-3-2- اندازه‌گیری اهرم………………………………………………………………………………………………………………………………….82
2-3-3-3- تعیین اهرم هدف………………………………………………………………………………………………………………………………..83
2-3-4- تورم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………84
2-3-4-1- پوشش جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………………………………..84
2-3-4-2- پوشش جمعیتی شاخص………………………………………………………………………………………………………………………85
2-3-4-3- کالاها و خدمات نماینده مشمول شاخص……………………………………………………………………………………………….85
2-3-4-4- نحوه جمع‌آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………….87
2-3-4-5- روش محاسبه شاخص…………………………………………………………………………………………………………………………87
2-3-5- ریسک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
2-3-5-1- مرور کلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………90
2-3-5-2- ماهیت ریسک……………………………………………………………………………………………………………………………………92
2-3-5-3- تعریف ریسک……………………………………………………………………………………………………………………………………92
2-3-5-4- تعبیر ریسک به‌عنوان معیار تصمیم‌گیری…………………………………………………………………………………………………95
2-3-5-5- انواع ریسک………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
2-3-5-6- تقسیم‌بندی ریسک بر اساس سیستماتیک و غیر سیستماتیک………………………………………………………………….100
2-3-5-7- تعبیر آماری ریسک……………………………………………………………………………………………………………………………101
2-3-6- نااطمینانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………111
2-3-6-1- تعریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………111
2-3-6-2- تفاوت ریسک و نااطمینانی…………………………………………………………………………………………………………………111
2-3-6-3- نااطمینانی اقتصاد کلان……………………………………………………………………………………………………………………….113
2-3-6-4- نااطمینانی خاص شرکت…………………………………………………………………………………………………………………….124
2-3-7- اندازه شرکت و رشد فروش……………………………………………………………………………………………………………………127
2-3-7-1- اندازه و اهمیت آن……………………………………………………………………………………………………………………………..127
2-3-7-2- شاخص‌های اندازه شرکت………………………………………………………………………………………………………………….129
2-3-7-3- تعداد کارکنان شرکت………………………………………………………………………………………………………………………..130
2-3-7-3- لگاریتم فروش شرکت………………………………………………………………………………………………………………………130
2-3-7-4- رشد فروش…………………………………………………………………………………………….
………………………………………..131
2-3-8- مباحث نظری سود و سودآوری ……………………………………………………………………………………………………………..132
2-3-8-1- تعریف سود حسابداری و ویژگی‌های آن……………………………………………………………………………………………..132
2-3-8-2- مفهوم سود در گزارشگری مالی…………………………………………………………………………………………………………..133
2-3-8-3- مکاتب فکری در زمینه اندازه‌گیری سود……………………………………………………………………………………………….133
2-3-8-4- مزایای سود حسابداری………………………………………………………………………………………………………………………134
2-3-8-5- معایب سود حسابداری………………………………………………………………………………………………………………………134
2-3-8-6- سودآوری چیست؟…………………………………………………………………………………………………………………………….135
2-3-8-7- نسبت‌های سودآوری………………………………………………………………………………………………………………………….135
2-3-9- وضعیت مالی شرکت (کسری و مازاد مالی) ……………………………………………………………………………………………..139
2-4- مروری بر ادبیات پیشین……………………………………………………………………………………………………………………………..143
2-4-1- پیشینه مربوط به تئوری‌های ساختار سرمایه………………………………………………………………………………………………143
2-4-1-1- خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………144
2-4-1-2- داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..148
2-4-2- پیشینه مربوط به تئوری توازن پویا و سرعت تعدیل ساختار سرمایه……………………………………………………………..151
2-4-2-1- خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………151
2-4-2-2- داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………157
2-5- فرضیا

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه درموردسطح معنادار، زیرساخت ها، فناوری اطلاعات

دیدگاهتان را بنویسید