پایان نامه ها و مقالات

تحلیل واریانس، تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه

ل پیامد
۲۶۹
۴۰-۳۶
۷۶/۰
انگیزش
۲۶۹
۴۸-۴۱
۷۵/۰
کل
۲۶۹
۴۸-۱
۷۰/۰
روش تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش برای بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخصهای آمار توصیفی ( فراوانی، درصد، درصد تجمعی و نمودار) و روشهای آمار استنباطی (همبستگی و رگرسیون برای آزمون فرضیات و آزمون تی نمونههای مستقل و تحلیل واریانس برای یافته های جانبی و پرسش های فرعی) استفاده شد.
ملاحظات اخلاقی
۱- در چارچوب مندرجات پروپوزال مصوب شده در شورای پژوهشی دانشگاه عمل شد و در برخورد با سوژههای انسانی مطابق موازین شرعی و اخلاقی اسلامی، با حفاظت از اطلاعات آزمودنیها عمل شد.
۲- اطلاعات جمع آوری شدهی حاصل از پرسشنامهها بصورت محرمانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و صرفاً جهت هدف پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.
۳- کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به اساتید راهنما و مشاور در انجام این پژوهش مد نظر قرار گرفت.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   ساختار مالکیت، سهامداران نهادی

دیدگاهتان را بنویسید