پایان نامه ها و مقالات

تفاوت های جنسیتی، برنامه زمان بندی

دانلود پایان نامه

در این ت پژوهش میانگین همه سطوح گزارش و مبنای تحلیل قرار گرفته است. به منظور تعیین میزان رعایت اصول مورد نظر پژوهش هر نرم افزار به همراه ۸ فرم ارزشیابی در اختیار ۴ دبیر ریاضی و ۴ نفر تکنولوژیست آموزشی قرار داده شده و بعد از ارائه ی توضیحات لازم و ایجاد هماهنگی بین اعضای گروه در خصوص مؤلفه های مورد نظر پژوهش در فهرست وارسی و یکسان سازی برداشت هر یک از افراد از مفاهیم گویه های موجود در فهرست وارسی، از داوران خواسته شد که بر اساس میزان رعایت هر اصل به هر واحد تحلیل از ۰ تا ۴ نمره ای را اختصاص دهند یعنی چنانچه اصلی در تمام طول چندرسانه ای رعایت شده بود به آن نمره ۴ و چنانچه اصلی در سراسر محیط چندرسانه ای مورد غفلت قرار گرفته بود به آن نمره ۰ اختصاص داده شد. (خیلی زیاد = ۴؛ زیاد= ۳؛ کم= ۲؛ ؛ خیلی کم =۱ ؛و نظری ندارم =۰) میانگین نمره همه داوران در دو مقطع زمانی مبنای تحلیل این پژوهش قرار گرفته است. برای تعیین میزان مطابقت چندرسانه ای ها با اهداف پژوهش معیاری به شکل زیر طراحی شد.

(۵-۲۰/۴)
(۱۹/۴-۴۰/۳)
(۳۹/۳-۶۰/۲)
(۹۵/۲-۸۰/۱)
(۷۹/۱-۱)
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها:
تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار (اس پی اس اس) و در قالب آزمون های آمار توصیفی شامل (میانگین، انحراف معیار برآورد میانگین) و در بخش آمار استنباطی نیز از (آزمون t مقایسه ی میانگین با عدد ثابت) استفاده می گردد.
دراین پژوهش میانگین حاصل ارزیابی داوران درخصوص چند رسانه ای هادر ابعاد مختلف باعددمبنای۳ مقایسه گردیده است.درطیف۵ ارزشی لیکرت۳ برابربا میانگین بوده وبه این صورت فرض شده است که اگرازنظرداوران میزان رعایت یک شاخص درحد متوسط،کم وخیلی کم بوده است وضعیف، رعایت آن نامطلوب فرض شده است.به عبارت دیگرآزمون t مقایسه میانگین باعدد ثابت برای مامشخص می کندکه آیا ازنظرداوران میزان رعایت هرکدام ازمعیارها وشاخص ها ازمتوسط بیشتر می باشدویا کمترویا درحدو اندازه متوسط.

مقدمه فصل چهارم:
در این فصل نتایج تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو قسمت ذکر می گردد. ابتدا نتایج مربوط به ابعاد ۱۵ گانه، به تفکیک شرکت و پایه ارائه می گردد. سپس، نتایج مربوط به شاخص های ۱۵ گانه به طور کلی یعنی:
۱-بعد محتوا،۲-رهیابی و ردیابی،۳-طراحی آموزشی،۴-چندرسانه ای۵-بعد فنی،۶-خلاقیت،۷-تعامل و ارتباط گروهی،۸-ارزشیابی،۹-پشتیبانی،۱۰- اصول هفت گانه ی مایر،۱۱-فعال بودن،۱۲-متفکرانه بودن،۱۳-تراکمی بودن،۱۴-یکپارچه بودن،۱۵-هدفدار بودن.
گزارش می گردد؛ و از اشاره کردن به نام شرکت ها خودداری شده است تا بر له یا علیه شرکتی تبلیغی صورت نگیرد.
سؤال شماره ۱
در طراحی نرم افزارهای آموزش درس ریاضی پایه اول ابتدایی تا چه اندازه “اصول تولید محتوا” رعایت گردیده اند؟
بر اساس استانداردهای ارزشیابی چندرسانه ای های آموزشی در نظر گرفته شده در این پژوهش، یکی از اجزاء مهم که می بایست در ارزشیابی این چندرسانه ای ها لحاظ شود اصول تولید محتوا می باشد به منظور سنجش این شاخص ها ۱۹ مورد در نظر گرفته شد.
جدول (۱-۴): بررسی میزان رعایت اصول “تولید محتوا” در چند رسانه ای های آموزش ریاضی پایه اول
اولویت بر اساس
c.v
c.v
Sig
t
انحراف معیار
برآورد میانگین
میانگین
سؤال
ردیف
۱
۹۶/۱
۰۰/۰
۸۰/۱۶
۰۸۸/۰
۴۸/۴
اجرای محتوا به راحتی و بدون ایراد
۱
۳
۲۸/۲
۰۰/۰
۵۵/۱۴
۱۰۲/۰
۴۸/۴
رعایت قواعد و قوانین مربوط به دستور زبان، آیین نگارش و املای صحیح کلمات
۲
۲
۱۵/۲
۰۰/۰
۶۵/۱۴
۰۹۴/۰
۳۸/۴
کاربر نیازمند دانش فنی خاصی نیست
۳
۱۰
۴۵/۳
۰۰/۰
۸۸/۸
۱۴۹/۰
۳۲/۴
مبرا بودن محتوا از نگرش های کلیشه ای به تفاوت های جنسیتی، قومی، نژادی، سلیقه ای، زبانی و …
۴
۵
۴۴/۲
۰۰/۰
۴۴/۱۲
۱۰۵/۰
۳۰/۴
خود اجرا بودن محتوا بدون نیاز به نصب
۵
۸
۰۲/۳
۰۰/۰
۸۶/۹
۱۲۹/۰
۲۷/۴
اجرای نرم افزار به صورت تمام صفحه
۶
۱۳
۸/۳
۰۰/۰
۴۰/۷
۱۵۹/۰
۱۸/۴
مغایر نبودن تصاویر، فیلم‌ها و مثال‌ها با فرهنگ دینی و ملی
۷
۱۴
۸۶/۳
۰۰/۰
۹۰/۶
۱۵۸/۰
۰۹/۴
در نظر داشتن میراث فرهنگی جامعه
۸
۴
۴۱/۲
۰۰/۰
۹۱/۱۰
۰۹۸/۰
۰۷/۴
تطابق و هماهنگی دشواری محتوا با سطح و گروه سنی دانش آموزان
۹
۹
۰۴/۳
۰۰/۰
۵۴/۸
۱۲۳/۰
۰۵/۴
مطابقت داشتن عنوان نرم افزار با اهداف آموزشی
۱۰
۱۲
۶۶/۳
۰۰/۰
۹۰/۶
۱۴۷/۰
۰۲/۴
مطابقت داشتن عمق و دامنه محتوا با اهداف آموزشی
۱۱
۶
۶۸/۲

۰۰/۰
۹۰/۸
۱۰۶/۰
۹۵/۳
سازمان و توالی واحدهای درسی خوب تعریف شده است.
۱۲
۷
۷۹/۲
۰۰/۰
۳۶/۸
۱۰۹/۰
۹۱/۳
محتوا از لحاظ کمی به شکل مناسبی در طول درس توزیع شده است.
۱۳
۱۱
۵۱/۳
۰۰/۰
۳۷/۵
۱۳۰/۰
۷۰/۳
ویدیوها دارای کیفیت لازم است.
۱۴
۱۵
۰۶/۴
۰۰/۰
۸۵/۳
۱۴۴/۰
۵۵/۳
محتوای نرم افزار پژوهش محور بوده
۱۵
۱۶
۴/۴
۰۰/۰
۳۴/۳
۱۵۵/۰
۵۲/۳
مناسب و جذاب بودن برنامه
۱۶
۱۷
۸۱/۴
۰۲/۰
۴۲/۲
۱۶۳/۰
۳۹/۳
در هر فصل یک دوره ی درسی ارائه گردیده و توضیحات و مثال‌های بیشتر از طریق
لینک ها صورت گرفته
۱۷
۱۸
۸۴/۵
۸۴/۰
۲۱/۰-
۱۷۳/۰
۹۶/۲
قابلیت اجرا به صورت آنلاین و غیر آنلاین
۱۸
۱۹
۴۴/۶
۰۲/۰
۳۳/۲-
۱۶۸/۰
۶۱/۲
حجم هر صفحه کمتر از ۱۵۰ کیلوبایت است.
۱۹

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   مراکز تحقیقاتی

۳۸/۱
۰۰/۰
۶۲/۱۶
۰۵۴/۰
۹۱/۳
مجموع
تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در خصوص سطح و میزان رعایت شاخص های تولید محتوا نشان می دهد که در مجموع از دیدگاه داوران در چندرسانه ای های ریاضی پایه موجود در بازار ایران میزان رعایت این شاخص در حد زیاد (۰۵۴/۰= انحراف معیار و ۹۱/۳= میانگین) می باشد؛ و از نظر موارد ذیل این شاخص به ترتیب سطح رعایت نحوه اجرای چند رسانه ای (۰۸۸/۰ = انحراف معیار و ۴۸/۴= میانگین) و در رعایت قوانین دستور زبان (۱۰۲/۰ = انحراف معیار و ۴۸/۴= میانگین) و نیاز کاربر به دانش فنی (۰۹۴/۰ = انحراف معیار و ۳۸/۴= میانگین) در حد خیلی زیاد می باشد و از نظر حجم هر صفحه (۱۶۸/۰ = انحراف معیار و ۶۱/۲ =میانگین) و بر خط بودن محتوا (۱۷۳/۰ = انحراف معیار و ۹۶/۲= میانگین) در حد متوسط می باشد و از نظر هیچ داوری چندرسانه ای ها در حد کم و خیلی کم ارزیابی نگردیده اند.
سؤال شماره ۲
در طراحی نرم افزارهای آموزش درس ریاضی پایه اول ابتدایی تا چه اندازه “اصول رهیابی و ردیابی” رعایت گردیده اند؟
بر اساس استانداردهای ارزشیابی چندرسانه ای های آموزشی در نظر گرفته شده در این پژوهش، یکی از اجزاء مهم که می بایست در ارزشیابی این چندرسانه ای ها لحاظ شود اصول رهیابی و ردیابی می باشد به منظور سنجش این شاخص ها ۲۷ مورد در نظر گرفته شد.
جدول (۲-۴): بررسی میزان رعایت “اصول رهیابی و ردیابی” در چند رسانه ای های آموزش ریاضی پایه اول
اولویت بر اساس
c.v
c.v
Sig
t
انحراف معیار
برآورد میانگین
میانگین
سؤال
ردیف
۳
۵۶/۲
۰۰/۰
۷۲/۱۲
۱۱۴/۰
۴۵/۴
وجود داشتن دکمه های برگشت به صفحه فهرست مطالب
۱
۱۸
۱۸/۴
۰۰/۰
۸۴/۳
۱۷۶/۰
۲۱/۴
قابلیت اجرا روی انواع ویندوزها
۲
۷
۹۹/۲
۰۰/۰
۴۲/۹
۱۲۵/۰
۱۸/۴
کارکردی برای بازگشت به صفحه‌ی اصلی فهرست وجود دارد.
۳
۵
۷۹/۲
۰۰/۰
۹۹/۹
۱۱۶/۰
۱۶/۴
قابل دسترسی بودن دکمه های رهیابی
۴
۴
۷۸/۲
۰۰/۰
۹۲/۹
۱۱۵/۰
۱۴/۴
دکمه های ردیابی به خوبی عمل می کنند.
۵
۸
۰۸/۳
۰۰/۰
۶۸/۸
۱۲۶/۰
۰۹/۴
سازماندهی مطالب به شکل منطقی
۶
۶
۸۵/۲
۰۰/۰
۷۸/۸
۱۱۴/۰
۴
پیروی کردن عناوین ردیابی برنامه از یک الگوی هماهنگ
۷
۲
۴۴/۲
۰۰/۰
۱۳/۱۰
۰۹۷/۰
۹۸/۳
سازگار و یکدست بودن نمادهای تصویری، عنوان‌ها و کارکردهای رهیابی
۸
۱۶
۴
۰۰/۰
۹۹/۵
۱۵۸/۰
۹۵/۳
وجود داشتن دکمه های حرکت به صفحات (قبل – بعد و خروج)
۹
۱۱
۳۲/۳
۰۰/۰
۹۱/۶
۱۲۹/۰
۸۹/۳
دسترسی آسانی به کارکردهای رهیابی
۱۰
۱۳
۶۵/۳
۰۰/۰
۱۰/۶
۱۴۱/۰
۸۶/۳
استفاده از تصویر و متن برای درست کردن دکمه های ردیابی
۱۱
۱۰
۳۱/۳
۰۰/۰
۶۲/۶
۱۲۷/۰
۸۴/۳
عناصر راهنمایی با یکدیگر سازگار و از وحدت رویه برخوردارند
۱۲
۹
۱۶/۳
۰۰/۰
۴۳/۶
۱۱۹/۰
۷۷/۳
متناسب بودن نمادهای تصویری و کارکردهای مورد استفاده در رهیابی با عادات مشترک کاربران و درک آن‌ها
۱۳
۲۳
۵۹/۴
۰۰/۰
۹۴/۳
۱۶۸/۰
۶۶/۳
گزینه ها جهت انتخاب (Menu Bar) وجود نوار فهرست
۱۴
۱۲
۴۵/۳
۰۰/۰
۷۴/۴
۱۲۴/۰
۵۹/۳
نرم افزار به روشنی موقعیت یادگیرنده را در هر بخش نشان می دهد.
۱۵
۱۷
۰۶/۴
۰۰/۰
۸۵/۳
۱۴۴/۰
۵۵/۳
داشتن راهنمایی درباره ی عملکردهای رهیابی برنامه
۱۶
۲۱
۳۲/۴
۰۰/۰
۵۱/۵
۱۵۳/۰
۵۴/۳
نرم افزار دارای راهنمای چگونگی استفاده است.
۱۷
۱۵
۹۸/۳
۰۰/۰
۷۱/۳
۱۴/۰
۵/۳
استفاده از عنوان های مناسب برای عناصر راهنمایی
۱۸
۲۲
۴۳/۴
۰۰/۰
۲۳/۳
۱۵۵/۰
۵/۳
وجود کارکردهای رهیابی دیگری برای اثربخش پیشرفت یادگیری
۱۹
۲۰
۳۱/۴
۰۰/۰
۳۲/۳
۱۵۱/۰
۵/۳
ارائه ی روشنی از حداقل نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری نموده
۲۰
۲۵
۷۵/۴
۰۱/۰
۶۳/۲
۱۶۳/۰
۴۳/۳
قابل دسترسی بودن راهنمای استفاده از برنامه از هر صفحه
۲۱
۱۹
۳۱/۴
۰۱/۰
۷۰/۲
۱۴۶/۰
۳۹/۳
داشتن راهنمایی در مورد عملکرد فنی برنامه
۲۲
۲۷
۱۷/۵
۱۷/۰
۳۹/۱
۱۶۷/۰
۲۳/۳
بخش های مختلف در نرم افزار دارای برنامه ی زمان بندی هست.
۲۳
۱۴
۹۳/۳
۰۷/۰
۸۲/۱
۱۲۷/۰
۲۳/
متناسب بودن قابلیت انتخاب محتوا با تفاوت های فردی دانش آموزان
۲۴
۲۶
۱۰/۵
۸۲/۰
۲۳/۰
۱۵۵/۰
۰۴/۳
آغاز درس جدید از جلسه قبلی
۲۵
۲۴
۷۱/۴
۴۴/۰
۷۹/۰-
۱۳۶/۰
۸۹/۲
بخش های مختلف هر درس برنامه ی زمان بندی دارد.
۲۶
۱
۰۰/۰
۰۰/۰
۹۱/۶
۰۰۰/۰
۱
قابلیت نصب بر روی تبلت ها
۲۷

۰۸/۲
۰۰/۰
۱۷/۸
۰۷۵/۰
۶۱/۳
مجموع

تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در خصوص سطح و میزان رعایت شاخص های رهیابی و ردیابی نشان می دهد که در مجموع از دیدگاه داوران در چندرسانه ای های ریاضی پایه موجود در بازار ایران میزان رعایت این شاخص در حد زیاد (۰۷۵/۰= انحراف معیار و ۶۱/۳= میانگین) می باشد؛ و از نظر موارد ذیل این شاخص به ترتیب سطح رعایت نحوه دا
شتن دکمه های برگشت به صفحه مطالب (۱۱۴/۰ = انحراف معیار و ۴۵/۴= میانگین) و کارکردی برای بازگشت به صفحه‌ی اصلی (۱۱۴/۰ = انحراف معیار و ۴۵/۴= میانگین) و اجرا روی انواع ویندوزها (۱۷۶/۰ = انحراف معیار و ۲۱/۴= میانگین) در حد خیلی زیاد می باشد.
و از نظر قابلیت نصب روی تبلت ها (۰۰/۰ = انحراف معیار و ۰۰/۱= میانگین) و برنامه زمان بندی هر درس (۱۳

دیدگاهتان را بنویسید