پایان نامه ها و مقالات

تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

زمانی ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ مورد بررسی قرار دادند.آنها با استفاده از روش تجزیه ‌و ‌تحلیل پنل و رگرسیون حداقل مربعات ادغامی، دریافتند در سطح اطمینان ۹۵ درصد بین سطح سرمایه‌گذاران نهادی و عملکرد سرمایه‌ی فکری رابطهی مستقیم وجود دارد،اما بین تمرکز سرمایه‌گذاران نهادی و عملکرد سرمایه‌ی فکری رابطهی معنی داری وجود ندارد.

همتی و رحیمیان (۱۳۹۱)
“رابطه ی بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” را بررسی کردند و دریافتند که بین میزان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معناداری وجود دارد و کاهش کیفیت سود منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد.

دریا سری و همکاران(۱۳۹۱)
مقاله ای را با عنوان”رابطه ساختار مالکیت (میزان مالکیت نهادی) بر عملکرد مالی (گذشته و آتی) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” بصورت مطالعه موردی در صنعت خودرو در سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ انجام دادند. آنها تاثیر مالکیت نهادی را بر عنوان اجزای حاکمیت شرکتی بر عملکرد بررسی کردند و مطالعه آنها موید وجود رابطه مستقیم بین مالکیت نهادی و عملکرد مالی شرکت است.

فخاری و حسینی کردخیلی (۱۳۹۱)
به مطالعه “رابطه میان سرمایه گذاران نهادی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس” پرداختند. نتایج تحقیق آنها دلالت بر رابطه معکوس و معنی دار بین سرمایه گذاران نهادی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام دارد. یافته های این تحقیق می تواند برای سیاست گذاران بورس و سرمایه گذاران از جهت الزامات افشای اختیاری و توجه به اطلاعات مکمل راجع به ساختار و ترکیب سرمایه گذاران مفید باشد.
به طور کلی، بررسی نتایج تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور، مؤید آن است که اجزای مختلف نظام حاکمیت شرکتی از طریق افزایش شفافیت اطلاعاتی و در نتیجه، کاهش میزان عدم تقارن اطلاعاتی میان سهامداران و افراد درون سازمانی، نقش مهمی در بهبود شاخص های نقدشوندگی سهام شرکتها و کاهش اختلاف قیمت های پیشنهادی خرید و فروش دارند.

جدول شماره ۲-۲) ‏خلاصه تحقیقات داخلی
نتیجه
عنوان پژوهش
سال
نام محقق
در شر کت هایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکت هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، قیمت های سهام اطلاعات سودهای آتی بیشتری را در بر می گیرد.
رابطه بین سهامداران نهادی و تقارن اطلاعاتی
۱۳۸۴
نوروش وابراهیمی کردلر
بین اختلاف قیمت پیشنهاد خرید و فروش سهام و درصد روزهای انجام معامله، دفعات انجام معامله در هر روز، ارزش بازار شرکت و تغییرپذیری سود رابطه منفی وجود دارد.
رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
۱۳۸۶
احمدپور و رسائیان
رابطه معنی دار و منفی بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت و رابطه معنی دار و مثبت بین مالکیت شرکتی و عملکرد وجود دارد.
تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها
۱۳۸۷
نمازی و کرمانی
به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد.
رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری
۱۳۸۷
رضازاده و آزاد
وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت بوده و موید فرضیه نظارت کار آمد است.
رابطه بین سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت
۱۳۸۷
حساس یگانه و همکاران
که شرکت های با درصد بالای سهامداران شرکتی، نسبت به شرکت های با درصد پایین سرمایه گذاران شرکتی، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی را گزارش کرده اند و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکت های با مالکیت شرکتی کمتر مشاهده شده است.
نقش سرمایه گذاران شرکتی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی
۱۳۸۸
نوروش وابراهیمی کردلر
بین مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد بطوری که هرچه میزان مالکیت نهادی افزایش یابد، ارائه اطلاعات به دست مدیران شرکت به افراد مرتبط در بازار نیز افزایش می یابد.
بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی و عملکرد مالی شرکتها
۱۳۹۰
کاظمی و محمدنژاد
بین میزان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معناداری وجود دارد و کاهش کیفیت سود منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد.
رابطه ی بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی
۱۳۹۱
همتی و رحیمیان
رابطه معکوس و معنی دار بین سرمایه گذاران نهادی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام دارد.
رابطه میان سرمایه گذاران نهادی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
۱۳۹۱
فخاری و حسینی

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود فایل پایان نامهایالات متحده آمریکا

۲-۶) جمع بندی
در این فصل مبانی نظری تحقیق و تحقیقات قبلی مرتبط صورت گرفته به همراه روش تحقیق و یافته های آنان گردآوری شده است، لذا تحقیق صورت گرفته از لحاظ نو آوری در روش تجزیه و تحلیل داده ها که با استفاده از روش داه های ترکیبی صورت گرفته و همچنین با معیارهای نوین اندازه گیری صورت گرفته که با سایر تحقیقات صورت گرفته متمایز می باشد. هدف این مطالعه رابطه بینترکیب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

فصل سوم
روش‌ شناسی تحقیق

۳-۱) مقدمه
موضوع این فصل تشریح روش اجرای تحقیق است، در ابتدا مدل، متغیرها، سپس داده ها و روش های آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها تشریح می شود..
روش تحقیق به مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر ( قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. هدف از انجام تحقیق و پژوهش علمی کشف یک واقعیت است و واقعیت بر مبنای کاوش و کشف روابط منطقی مربوط به ویژگی های اجرای موضوع قرار دارد. منظور از یک پژوهش علمی، متابعت از رویه های منظم و منطقی است که در جریان استفاده از روش ها وابزارهای علمی و مرتبط ساختن عوامل موضوع پژوهش باید رعایت گردد ( اسماعیلی، ۱۳۸۵، ۹۷). “تحقیق” عبارت است از یک عمل منظم که در نتیجه آن پاسخهایی برای سوالهای مورد نظر و مطرح شده پیرامون موضوع تحقیق بدست می آید(نادری و سیف نراقی، ۱۳۸۴، ۳۴).
در این فصل در ارتباط با جامعه و نمونه آماری، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق، روش تحقیق، روش‌های جمع آوری داده‌ها، متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها و معرفی مدل‌ تحقیق و روشهای آزمون فرضیه‌ها بحث خواهد شد.

۳-۲) روش تحقیق
ازجهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق ها از آن جهت که می تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکتها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، کاربردی است.
ازجهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می‌کند. این نوع از تحقیق شامل جمع‌آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌باشد.
ازجهت نوع طرح تحقیق، در این نوع تحقیق‌ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده‌ها از محیطی که به گونه‌ای طبیعی وجود داشته‌اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده است، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل‌ می‌شود.

۳-۳) قلمرو تحقیق
هر پژوهشی باید دامنه مشخص و تعریف شده ای

دیدگاهتان را بنویسید