پایان نامه ها و مقالات

تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

ن متغیر وابسته در نظر گرفته می شود.
ازجهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق ها از آن جهت که می تواند مورد استفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل‌گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی شرکتها، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشگران، سازمان حسابرسی قرار گیرد، کاربردی است.
ازجهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف توصیف و تفسیر می‌کند. این نوع از تحقیق شامل جمع‌آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می‌باشد.
ازجهت نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی۱۳ است. در این نوع تحقیق‌ها، هدف بررسی روابط موجود بین متغیرها است و داده‌ها از محیطی که به گونه‌ای طبیعی وجود داشته‌اند و یا از وقایع گذشته که بدون دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده است، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل‌ می‌شود.

۱-۸) قلمرو تحقیق
هر پژوهشی باید دامنه مشخص و تعریف شده ای داشته باشد تا پژوهشگر در تمامی مراحل پژوهش احاطه کافی بر کار خود داشته باشد و بتواند پیامدهای حاصل از نمونه را به جامعه بسط دهند. قلمرو پژوهش از لحاظ موضوعی، زمانی و مکانی به شرح زیر می باشد:
۱-۸-۱) قلمرو موضوعی: از لحاظ قلمرو موضوعی در پی یافتن رابطه بین ترکیب سهامدارانو عدم تقارن اطلاعاتی می‌باشد.
۱-۸-۲) قلمرو زمانی: دوره‌ی زمانی این تحقیق فاصله‌ی سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۸۷ می‌باشد.
۱-۸-۳) قلمرو مکانی: این تحقیق در محدوده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

۱-۹) تعریف عملیاتی واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی
۱-۹-۱) ترکیب سهامداران نهادی
برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است. مطابق با تعریف ارائه شده توسط روبین (۲۰۰۷) منظور از مالکیت نهادی آن میزان از سهام شرکت می باشد که مالکیت آن در اختیارشرکت های هلدینگ و سرمایه گذاری، سازمان ها و نهادهای عمومی، سازمان های دولتی، بانک ها، بیمه ها و سایر شرکت های حقوقی می باشد. در این تحقیق نسبت مالکیت نهادی از تقسیم تعداد سهام شرکت که در مالکیت اشخاص حقوقی می باشد به کل سهام منتشر شده و در دست سهامداران محاسبه شده است.
ترکیب سهامداران شرکتهای مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران عمدتا به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورتهای مالی منتشره اتکا می کنند. منظور از سرمایهگذاران نهادی شامل سرمایهگذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه، موسسات مالی، صندوقهای سرمایهگذاری و….هستند که در سایر شرکتهای سهامی عام سرمایه گذاری میکنند و سرمایهگذاران نهادی معمولا به دلیل در اختیار داشتن درصد قابل توجهی از سهام شرکتها و همچنین حرفهای بودن در امر سرمایهگذاری، توان و انگیزه لازم برای نظارت بر شرکتها را دارا میباشند. (نمازی و دیگران، ۱۳۸۸).
از نظر شرکتهای سرمایه پذیر، به نظر میرسد جایگزینی مالکیت عمده از سهامداران انفرادی به سوی شرکتهای سرمایهگذاری مطلوبتر باشد. زیرا سهامداران عمده در قالب اشخاص حقوقی قادرند تصمیمات سرمایهگذاری، تامین مالی و عملیاتی بهتری اتخاذ کنند(عرب مازار یزدی و مشایخ، ۱۳۸۴).

۱-۹-۲) ترکیب سهامداران حقیقی
مالکان حقیقی به صورت غیر مستقیم از مؤسسات سرمایه گذاری و سرمایه گذاران نهادی نفع می برند. این سرمایه گذاران به صورت غیر مستقیم از پرتفلیوی این مؤسسات منتفع می شوند و یا آنها را خریداری می کنند. سرمایه گذاران حقیقی فقط به صورت روزانه با این مؤسسات رقابت می کنند. هر کدام از این سرمایه گذاران سعی می کنند در معاملات خود تصمیمات آگاهانه ای را در خصوص اوراق بهادار اتخاذ کنند. آیا سرمایه گذاران حقیقی می توانند به رقابت منصفانه با مؤسسات امیدوار باشند و چگونه پرتفلیوهای مؤسسات بزرگ بر فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران حقیقی تأثیر می گذارند؟ مؤسسات سرمایه گذاری و سرمایه گذاران نهادی واقعا سرمایه گذاران حرفه ای هستند که منابع گسترده ای زیر نظر آنها قرار دارد. با در نظر گرفتن این شرایط آیا سرمایه گذاران متوسط، شانس موفقیت در بازار را دارند؟ بلی، این در حالی ممکن است که سرمایه گذاران انتظار داشته باشند با توجه به میزان ریسک پذیری خود، بازده کسب کنند. به طور متوسط، عملکرد سرمایه گذاران حقیقی، به خوبی عملکرد مؤسسات سرمایه گذاری است برای اینکه بازارها اغلب از کارآیی برخوردار بوده و قیمت آنها منصفانه تعیین شده است (جونز۱۴، ۲۰۰۹: ۲۴).

۱-۹-۳) سرمایه گذاران مدیریتی
بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای هیئت مدیره است.
کریزنر (۱۹۷۳و۱۹۸۰) توجه تمامی افراد بشر را به چیزی معطوف می داند که برای آنها منافع دارد. وی کارآفرین را به معنای واقعی کلمه، فردی می شناسد که نقش او بر خاسته از آگاهی به فرصت هایی است که به آن ها قبلاً توجه نمی شده است. سلدن۱۵ (۱۹۹۵) نقطه نظرهای کریزنر را تحت عنوان نظریه کارآفرینی مطرح می کند که محور اصلی آن، مدیر مالک یا کارآفرین در نظریه های کلاسیک مدیریت(مبتنی بر نظریه انسان اقتصادی) است. طبق این نظریه، کارآفرین کسی است که به فرصت ها آگاهی پیدا می کند و بصیرت کشف و سرمایه گذاری روی آن ها را دارد.

۱-۹-۴) تمرکز ما
لکیت۱۶
درصد سهام در دست دارندگان بلوک های سهام: درصدی از سهام منتشره شرکت که در دست پنج سهامدار بزرگ شرکت می باشد.
تمرکز مالکیت اشاره بر چگونگی توزیع سهام بین سهامداران شرکت های مختلف دارد. هر چه تعداد سهامداران کمتر باشد، مالکیت متمرکزتر خواهد بود (محمدی و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۷۵). در این تحقیق به منظور محاسبه نسبت تمرکز مالکیت مطابق با تحقیق جیانگ و همکاران (۲۰۱۱) از شاخص هرفیندال- هریشمن استفاده می شود. شاخص مزبور از مجموع مجذور درصد سهام متعلق به پنچ سهامدار بزرگ شرکت بدست خواهد آمد.
عوامل بسیاری بر عملکرد شرکتها مؤثرند و تاکنون پژوهشهای زیادی برای مشخص کردن رابطهی متغیرهای مالی و حسابداری شرکتها و عملکرد آنها صورت گرفته اما به تمرکز مالکیت به عنوان یکی از سازوکارهای نظارتی حاکمیتی تاثیرگذار بر عملکرد شرکتها به ویژه در ایران کمتر توجه شده است. (موسوی و دیگران، ۱۳۸۹).
در این پژوهش، برای سنجش تمرکز مالکیت از “درصد بزرگ ترین سهامدار شرکت” استفاده میکنیم.

۱-۹-۵) عدم تقارن اطلاعاتی
ویلیام اسکات در کتاب تئوری حسابداری مالی خود عدم تقارن اطلاعاتی را مزیت اطلاعاتی برخی از طرف های معامله نسبت به سایرین در یک داد و ستد بازرگانی تعریف می کند (اسکات، ۱۳۸۲). به بیان دیگر، عدم تقارن اطلاعاتی به وضعیتی اطلاق می شود که در آن یکی از طرفین مبادله اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار داشته باشد. این امر به علل مختلف از جمله وجود معاملات و اطلاعات محرمانه به وقوع می پیوند. یکی از معیارهای مورد استفاده برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام است که نشان دهنده میزان شکاف موجود میان “قیمت پیشنهادی خرید سهام” (قیمتی که سرمایه گذار یا بازارگردان برای خرید سهام خاصی پیشنهاد می کند) و “قیمت پیشنهادی فروش سهام” (قیمتی که یک فروشنده سهام یا بازارگردان برای فروش آن سهام پیشنهاد می کند) می باشد. در این تحقیق مطابق با مطالعات صورت گرفته توسط جیانگ و همکاران (۲۰۱۱)، قائمی و وطن پرست (۱۳۸۴)، رحیمیان و سالکی (۱۳۸۸) و احمدپور و عجم (۱۳۸۹) برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از معیار دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام بهره گرفته می شود. برای محاسبه تعیین دامنه ی پیشنهادی خرید و فروش (عدم تقارن اطلاعاتی) از مدل زیر در بورس اوراق بهادار استفاده شده است:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   وضعیت اقتصادی، محصولات کشاورزی

که در آن:
SPREAD: دامنه ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام.
: AP (ASK PRICE) میانگین قیمت پیشنهادی فروش سهام.
: BP (BID PRICE) میانگین قیمت پیشنهادی خرید سهام.

۱-۹-۶) متغیر های کنترلی :
اصولا در یک پژوهش اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمی توان به طور همزمان مورد مطالعه قرار داد، بنابراین محقق اثر برخی از متغیرها را کنترل نموده و یا آنها را خنثی می کند. این نوع متغیرها، متغیر کنترل نامیده می شود (خاکی، ۱۳۸۲). در این پژوهش متغیرهای “اندازه شرکت” و “اهرم مالی” به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده است. در ادامه به بررسی این متغیرها می پردازیم.

۱-۹-۶-۱) اندازه شرکت۱۷
این متغیر، یکی از عوامل ساختاری و درونی شرکت ها می باشد که بر بازده و سودآوری و همینطور عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها تاثیر دارد. در بیشتر مطالعات صورت گرفته در زمینه اندازه شرکت از معیار، میزان دارایی های شرکت به عنوان شاخص اندازه شرکت استفاده شده است، چرا که یکی از ابزارهای کارآمد برای پی بردن به اندازه شرکت تعیین اندازه دارایی های شرکت می باشد. ما در این پژوهش از روش اندازه دارایی ها برای محاسبه متغیر کنترلی اندازه شرکت استفاده کرده ایم که برای محاسبه اندازه شرکت از لگاریتم طبیعی دارایی های شرکت استفاده شده است.

۱-۸-۶-۲) اهرم مالی۱۸
حق مالکیت بالا ممکن است اهرم را افزایش دهد، این بدان خاطر اتفاق می افتد که مالکانی که تسلط و کنترل زیادی بر امور دارند با افزایش بدهی، بعنوان نسبتی ازتعادل، سهام های مالکیت خود را حفظ می کنند. از طرف دیگر، هرچه رتبه نظریه ی نظم حاکی از رابطه منفی بین اقدامات مختلف از عملکرد شرکت و اهرم است. به منظور سازگار کردن این دو دیدگاه متناقض ما از این متغیر کنترل استفاده می کنیم، که به عنوان نسبت بدهی کل به دارایی ها (نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام) اندازه گیری شده است.

۱-۱۰) ساختار کلی تحقیق
در فصل اول کلیات تحقیق ارائه شد. مقدمه، بیان مسأله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، قلمرو تحقیق، فرضیهها و تعریف عملیاتی متغیرها، مورد بررسی قرار گرفت.
در فصل دوم ضمن بیان مقدمه، مفاهیم نظری تحقیق تشریح و تبیین میشود. در ادامه با مروری بر خلاصه‌ای ادبیات داخلی و خارجی تحقیق، پژوهشهایی که پیرامون موضوع تحقیق صورت گرفته است، مورد بررسی قرار میگیرد.
در فصل سوم ابتدا قلمرو زمانی تحقیق، فرضیهها و متغیرهای تحقیق تشریح میگردد. سپس به بیان روش انجام تحقیق، جامعه و نمونه آماری پرداخته و درنهایت روش گردآوری اطلاعات و تجزیه وتحلیل دادهها و آزمون سؤالات ارائه میگردد.
فصل چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج آماری اطلاعات اختصاص یافته است. چگونگی طبقهبندی اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روشها و مدلهای آماری مورد استفاده، اشاره شده و در نهایت نتایج آزمون فرضیهها ارائه میشود.
و بالاخره در فصل پنجم ارزیابی نتایج آزمون فرضیهها، نتیجه‌گیری کلی،
پیشنهادهای کاربردی و پیشنهاد برای تحقیقات آتی ارائه شده است. پیوستهای تحقیق شامل اطلاعات استفاده شده، منابع مآخذ و سایر جداول پیوست ارائه میشود.

فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱) مقدمه
از دهه ۱۹۵۰ میلادی با افزایش شرکتها و مؤسسات بازرگانی و ایجاد پیچیدگی در روابط اقتصادی و تجاری، وظایف امور مالی به‌صورت چشمگیری تغییر یافته است. تأکید دولتها بر رشد اقتصادی به افزایش و گسترش بیش از پیش شرکتها و مؤسسات کمک و این وظایف را پیچیده‌تر نموده است. از سوی دیگر پیشرفت تکنولوژی و تغییرات محیطی وسیع باعث شتاب فزاینده اقتصاد و به‌علت رقابت روزافزون شرکتها، سود محدود شده و میل به ورشکستگی افزایش یافته است. بنابراین با استراتژیک‌تر شدن تصمیم‌گیری مالی، مدیران مجبور شده‌اند با بهره‌برداری از روشهای پیشرفته تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی، نگرش خود را بلندمدت نمایند و مدلهای جدید کنترل را که از دقت و گستردگی بیشتری برخوردارند به‌کار گیرند. از جمله پیشرفته‌ترین مدلها شبکه عصبی مصنوعی است که با الگوبرداری و شبیه‌‌سازی از شبکه عصبی طبیعی بدن انسان طراحی شده ‌است. مدلهای شبکه عصبی مصنوعی، جنبه ریاضی فرآیند بیولوژیکی شبکه عصبی بدن را نشان می‌دهند . این مدلها با استفاده از سرعت محاسباتی کامپیوتر، روابط پیچیده بین متغیرها را تجزیه و تحلیل و از آن برای پیش‌بینی مقادیر آتی استفاده می‌نمایند.
مهمترین موضوعهای مطرح شده در زمینه مدیریت مالی، سرمایه گذاری و اطمینان به سرمایه گذاران برای افراد حقیقی و حقوقی است. در کشورهای پیشرفته صنعتی، تحقیقات بسیاری درمورد فرایند تصمیم به سرمایه گذاری صورت گرفته است. یکی از مسائلی که می تواند به نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاری کمک کند. وجود ابزارها و مدلهای مناسب برای ارزیابی شرایط مالی و وضعیت سازمانهاست، زیرا تا زمانی که شخص سرمایه گذار نتواند ارزیابی دقیقی از سرمایه گذاری موردنظر خود داشته باشد، انتخاب وی بهینه نخواهد بود. یکی از ابزارهای مورداستفاده برای تصمیم به سرمایه گذاری در یک شرکت، مدلهای پیش بینی ورشکستگی است.
سرمایه گذاران همواره می خواهند با پیش بینی امکان ورشکستگی یک شرکت از ریسک سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند. از این رو، آنها در پی روشهایی هستند که بتوانند به وسیله آن ورشکستگی مالی شرکتها را تخمین بزنند، زیرا در صورت ورشکستگی، قیمت سهام شرکتها به شدت کاهش می یابد.
پیش بینی ورشکستگی با استفاده از روشهای مختلفی صورت می

دیدگاهتان را بنویسید