پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه حقوق درمورد سارقین

دانلود پایان نامه

داده شده است.
3-1-2- انتخاب زمان، مکان، سوژه
اندیشمندان در شناسایی عوامل بروز تبهکاری دریافته اند که انسان، مکان و زمان سه عنصر اصلی مؤثر در شکل گیری جرم هستند. بنابراین تفاوت در ساختار مکانی، زمانی و رفتاری توزیع نابرابر جرایم در سطح شهر را در پی دارد. بزهکاران در انتخاب محل و زمان جرم کاملاً منطقی و سنجیده عمل می کنند و تنها مکان های خاص را بر می گزینند. برخی فضاهای شهر مستعد و تسهیل کننده بــزهکاری و برخی مانع
بازدارنده آن هستند. (نوربها 1380، 5)
همچنین تعیین و تحلیلی زمان و مکان سرقت و سوژه های انتخاب شده برای سرقت (بزه دیــده) می تواند در ارائه راه های پیشگیری از ارتکاب سرقت کمک فراوانی به برنامه ریزان این امر نماید.
3-1-2-1- زمان
پرداختن به زمان ارتکاب به صورت بسیار کلی از جمله ارتکاب در فصول مختلف سال از حوصله این تحقیق خارج است آنچه در این پژوهش مورد پرسش واقع شده است ارتکاب سرقت در شب و روز است به دلیل اختلاف فاحش این دو زمان از نظر روشنایی یا تاریکی و همچنین مراقبت متفاوت مالکان امـوال از دارایی خود در این دو زمان مختـلف، گزینه های پرسـش انجام شده شامل روز، شـب و فرقی نمی کند می باشند.
با این شیوه پرسش انگیزه برخی مجرمین در انتخاب هر یک از این زمان ها به دست می آید. 22 درصد سارقین بیان داشته که دوست دارند در روز سرقت نمایند. 41 درصد دوستدار سرقت در شب هنگام بوده و برای مابقی نفرات یعنی 26 درصد تفاوتی بین روز و شب جهت ارتکاب سرقت نبوده است. نتایج حاصله در نمودار 3- 39 نشان داده شده است.
نمودار شماره 3- 39 زمان سرقت از نظر روز یا شب بودن
همچنین با بررسی پرونده دویست نفر از متهمین سرقت در خصوص زمان سرقت از نظر ساعت این نتیجه بدست آمد که 55 درصد سرقت ها در ساعت های 16-20 عصر انجام گردیده است. پس از آن 43 درصد سرقت های در 8-12 صبح که بیشترین مقدار را نشان می دهد. نتایج در نمودار شماره 3- 40 نشان داده شده است.
نمودار شماره 3- 40 زمان سرقت در ساعات مختلف شبانه روز
از نتایج بدست آمده می توان اینگونه تحلیل کرد در زمان اولیه صبح (12-8) بدلیل اینکه افراد برای رفتن به سر کار منزل خود را ترک می کنند به علت خلوتی بهترین زمان سرقت و بعد ازظهر (ســـاعت 20-16) با توجه به اینکه پایان کار بعضی از مشاغل بخصوص کارگران می باشد (همان طور که در نمودار 2- 31 قابل ملاحظه بوده و قبلاً توضیح داده شد پس از شغل آزاد شغل کارگری با 23 درصد فراوانی در درجه دوم قرار دارد) و همچنین فعالیتهای تجاری به حداکثر خود می رسد فراوانی سرقت در این زمان ها قابل توجیح باشد.
3-1-2-2- مکان
بررسی مکان ارتکاب سرقت به ویژه در شهرهای برزگ اهمیت فراوانی دارد. به جهت گستردگی فضای شهری و تراکم بالای جمعیت بسیاری از سرقت ها کشف نشده و چنانچه کشف شود سارق آن ناشناس باقی می ماند.
امروز جرم شناسان توجه ویژه ای به مکان ارتکاب جرم نموده اند تا جایی که گروهی با تکیه بر این عامل قائل به نظریه طراحی محیطی برای مقابله با جرم می باشند.
در این تحقیق مکان ارتکاب جرم به دو جنبه شلوغ یا خلوت بودن یا بی خطر بودن مورد آزمون قرار گرفته است.
بررسی آمار به دست آمده برای هر کدام یکی از این جنبه ها در برنامه ریزی برای پیشگیری و شناخت ذائقه سارقین در ارتکاب سرقت کمک می نماید. بر طبق آمار به دست آمده 28 نفر از یکصد نفر بیان داشته که محل های خلوت را برای سرقت انتخاب می نماید. 24 نفر محل های بی خطر را انتخاب می کنند. 22 نفر برایشان فرقی نمی کند چه محلی را سرقت می کنند. همچنین 10 نفر در پاسخ به این پرسش (محل سرقت) سکوت اختیار نمود ه اند. و سایر موارد که در نمودار 3- 41 نشان داده شده است.
نمودار 3- 41 وضعیت محل و موقعیت سرقت
3-1-2-3- سوژه
انتخاب سوژه به مراتب مهمتر از زمان و مکان سرقت است. چرا که منبع مال است و همه اقدامات پیش از ارتکاب، به منظور دستیابی به سوژه یا منبع مالی است که گزینش می شود. سوژه می تواند خود مال یا شخصی باشد که مال همراه وی حمل می شود. در هر صورت آنچه سارق به دنبال آن است رسیدن به مال است.
چنانچه سوژه مورد نظر خود مال باشد مؤلفه هایی از قبیل بی خبر یا نبودن صاحب مال آن و عدم نظارت فردی و الکترونیکی بر مال و ضعف سیستم های نگهداری و امنیتی و حتی موقعیت مکانی آن مورد توجه و نظر سارق است. به همین جهت با طرح پرسشی این موضوع از سارقین مورد نظر مورد سوال قرار گرفت.
طبق آمار به دست آمده (نمودار شماره 3- 41) محلی های خلوت و بی خطر بودن (ضعف سیستم ایمنی) است که در سارقین ایجاد جاذبه نموده و آنها را به ارتکاب سرقت آن مال متمایل می نماید. دیگر موارد که می تواند توجه سارقین را به خود جلب کند خلاءهای موجود در خود مال یا صاحب آن از نظر نظارت می باشند.
3-1-3- انگیزه سرقت
اصولاً انگیزه در تحقق جرم تاثیری ندارد و در جرایم مقید همین که سوء نیت مجرمانه در معیت سایر ارکان جرم وجود داشته باشد، بدون توجه به انگیزه، جرم محقق می شود.
همان گونه که مطرح شد سرقت یک جرم مالی و در گروه جرایم سودمند است. نفعی که به ســارق می رسد نفع مالی است که ممکن است با انگیزه های مختلف ارتکاب یابد. آنچه از ابتدا مشوق سارق جهت گرایش به ارتکاب جرم سرقت است جهت پی بردن به داعی وی ضروری است. این انگیزه را می توان از شیوه صرف کردن مال به دست آمده از طریق سرقت کشف کرد.
انگیزه ارتکاب جرم در سرقت به شرح زیر است:
حرص و طمع
رفع نیاز و حوایج ضروری: سرقت مواد خوراکی و البسه و غیره که تحت فشار ز
ندگی و نیاز به وقوع می پیوندد.
انتقام جویی: سرقت از کارگاه ها و کارخانه ها و محل کسب.
سرقت وسایل نقلیه یکی از معضلات اجتماعی امروز است. کیفیت ارتکاب جرم با استفاده از غفلت مالک وسایط نقلیه، کلید ساختگی، شکستن شیشه یا در اتومبیل انجام می گیرد. انگیزه ربودن وسایط نقلیه عـبارتند از:
اوراق کردن و فروش لوازم یدکی؛
فروش وسیله نقلیه؛
حمل اموال و اشیاء مسروقه؛
حمل مواد مخدر؛
اشتیاق به رانندگی؛
گردش و تفریح؛
استفاده از یک وضعیت غیرمترقبه: در اتومبیل باز و یا محل پارک وسیله نقلیه خلوت بوده است.
همان طور که در فصل دوم از بخش اول بیان نمودیم قلمرو انگیزه بی نهایت وسیع است با این حال برای آشنایی کلی از انگیزه نمونه آماری در پرسش نامه انگیزه سرقت طی سوالی مورد شنجش قرار گرفت. نتایج به دست آمده در نمودار شماره 3- 42 نشان داده شده است.
نمودار 3- 42 انگیزه سرقت
همانطور که در نمودار شماره 3- 42 مشاهده می شود 1 درصد انگیزه شخصی را بیان نمودند 10 درصد انگیزه سرگرمی و تفریح را بیان کردند 3 درصد حس انتقام را بیان نمودند و 79 درصد انگیزه اصلی خود از سرقت را کسب مال اظهار کردند که این انگیزه کسب مال خود بخاطره انگیزه های دیگری از جمله تامین هزینه اعتیاد، خوشگذرانی، امور زندگی و یا سایر انگیزه های انجام گردیده است و در پایان 7 درصد سایر انگیزه ها را بیان کردند و یا پاسخی به این سوال نداده اند.
3-2- بررسی آماری و تاثیر اعتیاد، مجازات و زندان بر مجرمین
3-2-1- بررسی آماری سرقت در جامعه مورد پژوهش
در جهت پی بردن به واقعیت باید آماری در دست داشت و آمارهای ثبتی در مسائل اجتماعی و بزهکاری، سهل الوصول ترین و نزدیک ترین آمارهایی است که می تواند با اطمینان نسبی مورد استفاده قرار
گیرد. آمارهایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد با بهره برداری مستقیم ازسیستم ثبت پرونده های قضایی در حوزه قضایی مشهد و بررسی تعدادی از پرونده های مجرمین سرقت بیان می شود و شامل پرونده های است در که در محدوده زمانی پژوهش منجر به صدور کیفرخواست گردیده و ثبت دادگاه گردیده است. این آمار تنها جهت بررسی وضعیت سرقت در محل و مکان پژوهش (شهر مشهد ) بیان می شود تا از این طریق اهمیت جرم سرقت و جایگاه آن در بین سایر جرایم مشخص شود.
جدول شماره 3- 7 مقایسه جرم سرقت با سایر جرایم علیه اموال و مالکیت در شهر مشهد
مقایسه جرایم علیه اموال و مالکیت در سه ماه نخست سال 92 که منجر به صدور کیفرخواست شده است
سرقت
کلاهبرداری
خیانت در امانت
چک بلامحل
1972
261
359
282
نمودار شماره 3- 43 مقایسه درصد جرم سرقت با جرایم علیه اموال و مالکیت در سه ماه نخست سال 92 شهر مشهد
با مشاهده جدول 3-7 و نمودار 3-43 می توان چنین نتیجه گیری کرد که در حوزه قضایی مشهد بیشترین جرایم علیه اموال سرقت است یا به عبارت دیگر سرقت 69 درصد از جرایم ارتکابی عیله اموال را شامل می شود. که خود مقدار قابل توجهی است. و اهمیت پیشگیری از این جرم را نمایان می سازد.

جدول شماره 3-8 مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در شهر مشهد
مقایسه انواع سرقت (در سه ماه اول سال 1392)
سرقت حدی
سرقت تعزیری
جیب بری
کیف زنی
سرقت مسلحانه
شروع به سرقت
معاونت در سرقت

4
1836
79
14
5
23


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

11
جمع کل 1972
از 1972 فقره سرقت انجام شده تعداد 243 فقره سرقت در محدوده حرم مطهر رضوی و داخل حرم انجام شده است که به تفکیک در جدول شماره 3-9 نشان داده شده است.
جدول شماره 3-9 مقایسه انواع سرقت های انجام شده در محدوده زمانی پژوهش در محدوده حرم مطهر رضوی
سرقت حدی
سرقت تعزیری
جیب بری
کیف زنی
شروع به سرقت
معاونت در سرقتندوهگین مى شدند، وحى آن ها را متقاعد مى ساخت که موظف نیستند مردم را به قبول رسالتشان وادار کنند; تنها رسالت آن ها اطمینان از انتقال کلام خدا به مردم بود. (طه: 2; کهف 6; شعراء: 3; نحل: 82)

دیدگاهتان را بنویسید