دسته بندی علمی – پژوهشی : شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت های کوچک و متوسط در …

دانلود تحقیق و پایان نامه

جدول ۴-۹٫ اهمیت بعد سازگاری برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی ۸۷
جدول ۴-۱۰٫ اهمیت عوامل سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی ۸۷
جدول ۴-۱۱٫ اهمیت بعد زیرساخت تغییر برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی ۸۸
جدول ۴-۱۲٫ اهمیت بعد رهبری و مدیریت برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی ۸۹
جدول ۴-۱۳٫ اهمیت بعد فرهنگ سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی ۹۰
جدول ۴-۱۴٫ اهمیت بعد زیرساخت مالی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی ۹۰
جدول ۴-۱۵٫ اهمیت بعد ساختار سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی ۹۱
جدول ۴-۱۶٫ اهمیت بعد محصول/خدمات برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی ۹۲
جدول ‌ ۴-۱۷٫ اهمیت عوامل بین سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی ۹۳
جدول ۴-۱۸٫ اهمیت بعد مشتریان/تامین کنندگان برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی ۹۴
جدول ۴-۱۹٫ اهمیت بعد رقبا برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی ۹۵
جدول ۴-۲۰٫ اهمیت عوامل محیطی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی ۹۵
جدول ‌۴-۲۱٫ آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت ابعاد عوامل فنی در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی ۹۶
جدول ۴-۲۲٫ میانگین رتبه مرتب شده‌ هر یک از ابعاد عوامل فنی ۹۷
جدول ۴-۲۳٫ آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت ابعاد عوامل سازمانی در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی ۹۷
جدول ۴- ‌۲۴٫ میانگین رتبه مرتب شده‌ هر یک از ابعاد عوامل سازمانی ۹۸
جدول ۴-۲۵٫ آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت ابعاد عوامل بین سازمانی در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی ۹۸
جدول ۴-۲۶٫ میانگین رتبه مرتب شده‌ هر یک از ابعاد عوامل بین سازمانی ۹۹
جدول ۴-۲۷٫ آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت ابعاد در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی ۹۹
جدول ۴-۲۸٫ میانگین رتبه مرتب شده‌ هر یک از ابعاد ۱۰۰
جدول ۴-۲۹٫ آزمون معناداری تفاوت میانگین رتبه میزان اهمیت تمامی مولفهها در آمادگی سازمانها برای بازار الکترونیکی ۱۰۰
جدول ۴-۳۰- میانگین رتبه مرتب شده‌ مولفه ها ۱۰۱
عنوان فهرست شکلها و نمودارها شماره صفحه
شکل ۱-۱٫ مدل مفهومی پژوهش ۹
شکل۲-۱٫ مدل نهایی پژوهش ۵۳
نمودار۴-۱٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات ۷۷
نمودار۴-۲٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی ۷۹
نمودار ۴-۳ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه کار ۸۰
نمودار ۴-۴٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سمت سازمانی ۸۱
شکل ۴-۵٫ نتایج مقایسه شرکت ها بر اساس عوامل کلی ۱۰۲
شکل ۴-۶٫ نتایج مقایسه شرکت ها بر اساس مولفه های عوامل فنی ۱۰۳
شکل ۴-۷٫نتایج مقایسه شرکت ها بر اساس مولفه های عوامل سازمانی ۱۰۴
شکل ۴-۸٫ نتایج مقایسه شرکت ها بر اساس مولفه های عوامل بین سازمانی ۱۰۵

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱٫ مقدمه

انسان در عصری زندگی میکند که تقاضای بسیار زیادی برای اطلاعات وجود دارد و این امر به طور چشمگیری توسط اینترنت تسهیل شده است .قدرت ارتباطی قوی از طریق اینترنت، امکان هماهنگی، کنترل، عملیات بهتر و اطلاع رسانی مناسب را فراهم ساخته است و باعث ایجاد فرصت برای سازمانهای متکی بر بازارهای الکترونیکی[۱] شده و از طرف دیگر، تهدیداتی را همچون امکان از دست دادن سهم بازار، ورود رقبای جدید و معرفی محصولات جانشین متنوع برای سازمانهایی که در استفاده از این فناوریها دچار تعلل شدهاند، ایجاد کرده است (فرزام نیا،۱۳۸۷).
بسیاری از بنگاهها بهدلیل اینکه نمیدانستند چگونه از اینترنت استفاده کنند و نتوانستند خود را با محیط جدید وفق دهند، دچار ورشکستگی شدند. برخی سازمانها نیز بدون آماده کردن پیشنیازهای لازم، به استفاده از بازارهای الکترونیکی روی آوردهاند که باعث ایجاد مشکلات عدیدهای برای آنها شده است. در مورد بنگاههای کوچک، چنانچه در استفاده از بازارهای الکترونیکی دچار مشکل شوند، تاثیر این مشکلات بیشتر خواهد بود. بر این اساس لازم است ابتدا میزان آمادگی بنگاهها برای شرکت در بازارهای الکترونیکی در ابعاد مختلف سنجیده شود و چنانچه آمادگی لازم برای استفاده از این بازارها را داشتند، اقدام به ایجاد زمینههای حضور در بازارهای الکترونیکی نمایند و در صورتیکه آمادگی لازم در برخی ابعاد وجود نداشت، به بهبود و مهیا نمودن پیشنیازهای لازم بپردازند (Fawzy and Dworski,2010).

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.