شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت های کوچک و متوسط در به …

دانلود تحقیق و پایان نامه

بازار الکترونیکی خصوصی:
در این بازار یک شرکت نیازهای خود را از عرضهکنندگان خاص خود خریداری نموده و محصولاتش را به مشتریان ویژه خود عرضه می نماید. این بازارها فقط برای طرفهای تجاری منتخب و از پیشتعیین شده هستند (Stockdale & Standing,2004).
بازار الکترونیکی عمومی:
عمدتا جهت انجام معاملات B2B تشکیل شده و توسط طرف ثالثی ایجاد شده است و عموم خریداران و فروشندگان در آن حاضر می شوند. این بازارها توسط دولت یا مالک خود کنترل میشوند (Stockdale & Standing,2004).
بازار الکترونیکی مشارکتی:
بازارهایی هستند که منحصر به یک صنعت خاص هستند و می توانند عمودی یعنی مربوط به یک صنعت و یا افقی یعنی شامل صنایع مختلف باشند و فقط تعدادی عرضه کننده می توانند در آن شرکت نمایند (Stockdale & Standing,2004).
از میان سه نوع بازار الکترونیکی، بازارهای خصوصی کمتر توسط شرکتهای کوچک و متوسط مورد توجه قرار گرفته است، زیرا نیازمند سرمایهگذاری نسبتاً بالایی جهت راهاندازی و نگهداری میباشد. با توجه به دامنه موضوعی پژوهش که ارزیابی آمادگی این بنگاهها برای استفاده از بازار الکترونیکی است، لذا بازارهای الکترنیکی عمومی و مشارکتی در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد.
۲-۴٫ آمادگی الکترونیکی[۷]
در جهان امروز فناوریهای اطلاعات و ارتباطات ماهیت روابط جهانی و منشا مزیتهای رقابتی و نیز فرصتهای توسعه اقتصادی و اجتماعی را بهطور بنیادینی تغییر دادهاند. از سویی دیگر با افزایش توهم شکاف دیجیتالی، رهبران دولتها، شرکتهای تجاری و سازمانهای اجتماعی سعی دارند قدرت فناوریهای اطلاعات و ارتباطات را در جهت توسعه خویش مهار کنند. برای استفاده اثربخش از فناوری اطلاعات و ارتباطات، میبایستی یک کشور از جهت زیرساختها، میزان دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح گسترده جمعیت و اثر چارچوبهای قانونی و حقوقی برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای آمادگی الکترونیکی باشد (یزدانی،۱۳۸۹).
بنابراین اگر قرار است شکاف دیجیتالی محدودتر شود، همه این موضوعات بایستی در یک استراتژی منسجم و دستیافتنی که جهت رفع نیازهای محلی یک کشور خاص توسعه داده شده است، مورد توجه قرار گیرند. رهبران کشورها، شرکتها و سازمانهای در حال توسعه میتوانند از ابزار ارزیابی آمادگی الکترونیکی جهت اندازه گیری و برنامهریزی برای انسجام و یکپارچهسازی کمک گیرند. این امر به آنها کمک میکند تا بر تلاشها و نیازهایی تمرکز کنند و حوزههایی را مورد شناسایی قرار دهند که نیازمند برنامهریزی، پشتیانی و سرمایهگذاری می باشند (یزدانی،۱۳۸۹).
آمادگی کسب وکار الکترونیکی عبارت از آمادگی شرکت برای شراکت در اقتصاد اینترنتی جهت تسهیل ارتباطات و هماهنگی سازمانی و مدیریت دیگر فرآیندهای تجارت الکترونیکی میباشد. موفقیت اینترنتی شرکت تنها به الکترونیکی کردن زنجیره ارزش بستگی ندارد و به عوامل دیگری مانند آمادگی مشتری، تأمین کنندگان و شرکای تجاری در تعاملات و تبادلات الکترونیکی مرتبط است (Rizk,2004).
آمادگی الکترونیکی را میتوان آمادگی یک اقتصاد برای استفاده از رایانههای مبتنی بر اینترنت و فناوری اطلاعات به منظور تغییر روشهای سنتی کسبوکار به اقتصاد جدید تعریف کرد، اقتصادی که شامل توانایی انجام مبادلات کسبوکار در زمان واقعی، به هر شکلی، در هر جایی، در هر زمانی و با هر قیمتی است. زمانی آمادگی الکترونیکی به بهترین سطح خود خواهد رسیدکه اقتصاد، توانایی ایجاد فرصتهای کسبوکار جدید را داشته باشد که در غیر اینصورت انجام شدنی نیست (Bui et al.,2002).
اهمیت ارزیابی الکترونیکی ناشی از تفاوت در میزان بهرهگیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای مختلف و ایجاد شکاف دیجیتالی[۸] است. شکاف دیجیتالی را شکاف میان افراد، کسب و کارها و مناطق جغرافیای مختلف از نظر دسترسی آنها به فناوریهای اطلاعات و ارتباطی بهویژه اینترنت میدانند. میتوان گفت تا اندازهای شکاف دیجیتالی نشانهای از تهدید قدرتهای نیرومندی است که جهان را در قرن بیست و یکم به بخشهایی نابرابر از نظر دسترسی به اطلاعات تقسیم میکنند. به تعبیری دیگر شکاف دیجیتالی نابرابریهای موجود میان کشورهای مختلف جهان است که از چگونگی بهرهگیری آنان از فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی ناشی میشود. با توجه به تعریف شکاف دیجیتالی میتوان آمادگی الکترونیکی را توانایی کشورها در بهرهبرداری از امکاناتی همچون اینترنت و تلفن همراه بهعنوان محور رشد اقتصادی و توسعه انسانی تعریف کرد (یزدانی،۱۳۸۹).
براساس مطالعه رزق[۹] (۲۰۰۴)، منظور از آمادگی الکترونیکی، توانایی پذیرش، استفاده و بهکارگیری کاربردهای مرتبط با آن در جوامع است. عوامل متعددی بر چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و سطح آمادگی الکترونیکی جوامع تأثیرگذار است که ضروری است بهدقت مورد مطالعه و شناسایی قرار گیرد.
باید توجه داشت که رسیدن به ارزیابی صحیح در شناسایی جایگاه یک کشور یا سازمان در آمادگی الکترونیکی نیازمند انتخاب الگوی واحد، استاندارد و بررسی آن طی سالهای متوالی است. ارزیابیهای مختلف آمادگی الکترونیکی به اندازهگیری حوزهها و محدودههای متفاوتی میپردازند که از کاربردهای روزمره تا راهبردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را شامل میشود. هرکدام از ارزیابیها و رتبهبندیها، آمادگی الکترونیکی را با نگاهی متفاوت نشان میدهند و تمرکز اغلب این روشها بر آمادگی تجاری استوار است. این ارزیابیها ما را قادر می سازند تا جوابگویی بهتری داشته باشیم، اعتبارسنجی بین مجموعهای از اهداف را انجام دهیم و سلامت رقابت را حفظ کنیم (Rizk,2004).

۲-۴-۱٫ لزوم آمادگی الکترونیکی

شناسایی و ارزیابی وضعیت موجود از نظر آمادگی الکترونیکی در هر کشور مقدمه برنامهریزی برای نیل به وضعیت مطلوب بهویژه برای کشورهای درحالتوسعه میباشد .بسیاری از دولتمردان معتقدند که فناوری اطلاعات و ارتباطات میتواند به کشورشان در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی که با آن مواجه هستند، کمک کند و آماده هستند تا تغییرات لازم را برای بهرهبرداری از این گونه فناوریهای جدید اعمال کنند. آنها نیازمندند تا ارزش واقعی آنچه که میتوانند توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهند را بدانند و بایستی اعتماد آنها در این مسیر تقویت شود. ارزیابی آمادگی الکترونیکی اولین گام در راستای تبدیل مقاصد به اقدامات برنامهریزیشده خواهد بود که منجر به تغییرات اساسی در نحوه زندگی مردم خواهد شد (ظفر حیدری،۱۳۸۳).
از اهداف نیل به آمادگی الکترونیکی باتوجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فنی و حقوقی میتوان به اهداف اقتصادی همچون حفظ توان رقابت دیجیتال، ایجاد زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای توسعه توان اقتصادی و گسترش سرمایهگذاری خارجی و اهداف اجتماعی چون کاهش شکاف دیجیتالی، بهرهمندی افراد و سازمانها از اطلاعات کیفی و ایجاد اعتماد در مشتریان اشاره کرد. عوامل مختلفی وجود دارند که سازمان ها را ترغیب میکنند تا به این آمادگی دست یابند. این عوامل به طور عمده عبارتند از:
– مزایای هنگفتی که فناوری اطلاعات و ارتباطات با خود به همراه میآورد. این امر سازمان را بهسمت کوچک شدن، رعایت اصول اخلاقی، مسئولیتپذیری و شفاف شدن امور وزندگی راحت هدایت میکند.
– سازمانها با تهدید عقبماندگی مواجه هستند.
– استفاده درست از فناوری، پتانسیلی (توانایی) شگفتآور برای غلبه بر مشکلات توسعه خواهد بود.
سه عامل زیر دولتمردان و مدیران را تشویق میکند تا آمادگی الکترونیکی را بهبود بخشیده و امکان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در جوامع و سازمانهای خود فراهم آورند:
فناوری اطلاعات و ارتباطات مزایای زیادی را در جهت رفع مشکلات اقتصادی ایجاد میکند.
توجه نکردن به شکاف الکترونیکی بهعنوان یک تهدید، خطر عقبماندگی را بهدنبال دارد.
سازمانهایی که از نقش حمایتی در عرصه جهانی برخوردارند از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اجرای برنامه های خود بهره میبرند (یزدانی،۱۳۸۹).

۲-۴-۲٫ اهداف آمادگی الکترونیکی

در نگاه کلی اهداف مشخصی برای نیل به آمادگی الکترونیکی وجود دارد. این اهداف با سه مؤلفه اصلی آمادگی الکترونیکی شامل افراد، بنگاههای اقتصادی و دولت مرتبط بوده و در دو دسته اهداف اجتماعی و اقتصادی قرار میگیرند (موحدی،۱۳۹۰).
اهداف اقتصادی نیل به آمادگی الکترونیکی عبارتند از:
حفظ توان رقابت در دنیای دیجیتال
ایجاد زیرساختهای پایدار فناوری اطلاعات و ارتباطات
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و یکپارچگی آن در جهت توسعه توان اقتصادی
گسترش سرمایهگذاری خارجی
اهداف اجتماعی نیل به آمادگی الکترونیکی عبارتند از:
بهرهمندی افراد و بنگاهها از اطلاعات کیفی
کاهش شکاف دیجیتالی
ایجاد اعتماد در مشتریان
کاتر[۱۰] کسب مزایای آمادگی الکترونیکی را به انسجام و یکپارچگی گسترده فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح وسیع جامعه وابسته میداند. چهار مزیت کلان و اساسی زیر حاصل این آمادگی است: Cather,2003)).
– توسعه سطح تعاملات: تجارت آزاد فراتر از محدودیتهای سیاسی، هدایت به سمت جهانی سازی

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.