تحقیق – شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت های کوچک و متوسط در …

دانلود تحقیق و پایان نامه

موفقیت اینترنتی شرکت تنها به الکترونیکی کردن زنجیره ارزش شرکت بستگی ندارد و به عوامل دیگری مانند آمادگی مشتری، تأمینکنندگان و شرکای تجاری در تعاملات و تبادلات الکترونیکی مرتبط است. آمادگی الکترونیکی موفق، مستلزم آمادگی همه اجزای زنجیره ارزش است و شرکتهایی که کسب وکار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی را می پذیرند، میبایست برای افزایش آمادگی شرکای تجاری سرمایهگذاری کنند. آمادگی تکنولوژی شامل آمادگی استفاده از تکنولوژی دیجیتالی برای مدیریت برنامه تولید، کنترل موجودی، مشارکت، برنامهریزی و برای برونسپاری فعالیتهاست. آمادگی تجارت الکترونیکی، آمادگی دریافت سفارش، آمادگی فروش برخط و آمادگی پیشنهاد خدمات به مشتری از طریق اینترنت است و آمادگی کسب وکار الکترونیکی نیز به فراهم آوردن امکانات استفاده از فناوری اطلاعات در زنجیره کسب وکار اشاره میکند.
– ملا و لیکر[۲۹](۲۰۰۵) در مطالعه خود درمورد «پذیرش تجارت الکترونیکی در کشورهای درحال توسعه» بر ادراک مدیران از آمادگی سازمانی و آمادگی محیط تمرکز کردهاند. بعد اول به ادراک مدیران از آگاهیها، منابع، تعهد و قابلیت هدایت سازمانی برای پذیرش تجارت الکترونیکی میپردازد. بعد دوم به برداشت مدیران از آمادگی نیروهای بازار، دولت و صنایع پشتیبان برای حمایت از استقرار تجارت الکترونیکی در سازمان اختصاص دارد.
– نجلا رزق[۳۰] (۲۰۰۴) در مطالعهای که بر روی ۳۲ نمونه از بنگا ههای کشور مصر ۱۴شرکت کوچک، ۱۷ سازمان متوسط و ۵ کمپانی بزرگ با تعاریف خاص خود در سال ۲۰۰۳ انجام داده، متغیرهای گوناگونی را در سه مؤلفه اتصال زیرساخت الکترونیکی، آگاهی از فاوا و استفاده از فاوا اندازهگیری کرده است. بنگاههای کوچک در مطالعه وی شامل ۳۰ تا ۱۹۹ کارمند دارند که در آنها متغیرهایی همچون زیرساخت الکترونیکی، سرمایهگذاری نیروی انسانی، استفاده واقعی و همراه با ملاحظات فاوا و موانع اجرای فاوا مطالعه شده است. به عنوان نمونه، همه بنگاههای کوچک مطالعه شده ارتباط تلفنی، کامپیوترهای شخصی و ارتباطات اینترنتی دارند. سازمانهای کوچک با بیش از ۱۰ کارمند، به اینترنت متصل بوده، حداقل ۵ کامپیوتر دارند و اغلب از طریق شمارهگیری خط تلفن ۵ به اینترنت متصلند. بنگاههای کوچک کمترین درصد از مالکیت نرم افزار را دارا هستند.
– در مطالعهای دیگر، بانک جهانی[۳۱] (۲۰۰۴) با توجه به توسعه فناوریهای اطلاعات وارتباطات در سالهای اخیر و توسعه استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی، ارزیابی آمادگی الکترونیکی در شرکتهای متوسط و کوچک در کره جنوبی را با شاخصهای زیر انجام داده است:

  • اطلاعات پایه شرکت
  • وضعیت سیستمهای فناوری اطلاعات
  • نرم افزارهای کاربردی فناوری اطلاعات
  • توانمندسازیهای شبکهای فرایندهای تجاری (دسترسی، وب سایت و یکپارچه سازی)
  • درصد فروش از طریق تجارت الکترونیکی
  • بهکارگیری فناوری اطلاعات (هزینه ها و برون سپاری)
  • موانع بهکارگیری فناوری اطلاعات و سرویسهای توانمندسازی شبکه

– داماسکوپولوس و اوگنیو[۳۲](۲۰۰۳) در مطالعه خود روی «آمادگی پذیرش عملیات مرتبط با اقتصاد نوین در بنگاههای کوچک و متوسط کشورهای شرق اروپا و قبرس»، مدلی سه سطحی به کار برده اند:

  1. سطح سازمان که شامل ادراکات مدیریتی، آمادگی فناورانه، وضعیت و اهداف استراتژیهای کسبوکار الکترونیکی و قابلیت دستیابی به مهارتهای پذیرش کسب وکار الکترونیکی است.
  2. سطح بازار و صنعت که شامل زیرساختهای فنی و نفوذ اینترنت، وضعیت پرداخت الکترونیکی و اعتماد و امنیت، محیط مالی برای سرمایهگذاری و نگرشهای اجتماعی به تجارت الکترونیکی است.
  3. سطح نهادی و تنظیمی که شامل پشتیبانیهای قانونی از تبادلات کسب وکار الکترونیکی و مالکیت معنوی، اصلاحات تنظیمی و آزادسازی مخابرات راه دور و حمایت از کارآفرینی و خوشههای نوآوری است.

– به اعتقاد رائو و همکاران[۳۳] (۲۰۰۳) راه اندازی و استقرار تجارت الکترونیکی در بنگاههای کوچک و متوسط، در چهار مرحله پیاپی اتفاق میافتد: حضور که در آن، بنگاه محصولات و خدمات خود را در اینترنت معرفی میکند، بهکارگیری درگاه (پورتال) توسط بنگاه که ارتباط دوطرفه بین ذینفعان و بنگاه ایجاد میکند، یکپارچهسازی تراکنشها که امکان تراکنشهای مالی بین شرکای درونبنگاهی توسط آن فراهم میشود و یکپارچهسازی بنگاهها که در آن یکپارچگی کامل فرایندهای تجاری به گونهای اتفاق میافتد که کسب وکار به سادگی و بیمسأله به صورت برخط قابل انجام میشود.
– بک و همکاران[۳۴](۲۰۰۳) در مطالعهای که بر بنگاههای توزیع کننده کوچک و متوسط چهار کشور آلمان، آمریکا، دانمارک و فرانسه انجام دادهاند، میزان کاربرد مؤلفههای تجارت الکترونیکی را در یک نمونه ۱۵۱ سازمانی بررسی کردهاند. مؤلفههای بهکارگرفتهشده در این مطالعه عبارت بودند از: استفاده از پست الکترونیکی، راه اندازی وب سایت عمومی، استفاده از اینترانت، استفاده از اکسترانت، استفاده از ای دی آی ، استفاده از انتقال وجه الکترونیکی، و استفاده از مرکز پیام. تحلیل اطلاعات در این مطالعه بر مبنای دادههای جمع آوری شده گروه بینالمللی داده صورت گرفته است. نتایج این بررسی نشان میدهد که خرید الکترونیکی (خرید بر خط) بیش از فروش الکترویکی (فروش بر خط) در همه این کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین، در این مطالعه برای تعیین وضعیت استفاده تجارت الکترونیکی در این بنگاهها، از مؤلفههای تبلیغات برخط، فروش برخط، خدمات پس از فروش، تدارکات برخط، مبادله الکترونیکی دادهها با تأمینکنندگان، مبادله الکترونیکی دادهها با مشتریان، و مدیریت زنجیره تأمین بر پایه اینترنت استفاده شده است.
– در مطالعهای دیگر، جولتا و همکاران[۳۵](۲۰۰۲) برای «بررسی پذیرش ملی کسب وکار الکترونیکی در شرکتهای کوچک و متوسط کشور کانادا» از یک مدل مفهومی استفاده کردند که شش بعد دانش و نوآوری تکنیکی/ تجاری/ اجتماعی، زیرساخت ودسترسی ارتباطات و اطلاعات، زیرساخت مالی، مهارتهای انسانی و شبکهای، رهبری دولت الکترونیک، و دسترسی به محتوی در آن استفاده شده بود.
– از دید وانگ وتیسای[۳۶](۲۰۰۲) عوامل موثر بر بهکارگیری تجارت الکترونیک شامل منافع و هزینهها، سازمان و محیط است. آمادگی سازمانی شامل آمادگی سازمان و تنوع محصول بوده و منعکس کننده قابلیتهای فناورانه شرکت و یا سطح دانش موجود در شرکت می باشد .
– ژو و دیگران[۳۷](۲۰۰۲) برای بهکارگیری کسب و کار الکترونیکی مدلی را طراحی نمودند که شامل زیرساخت فناوری اطلاعات، تخصص فناوری اطلاعات، دانش کسب و کار الکترونیکی، حوزه سازمان، اندازه سازمان و آمادگی مصرفکننده است.
– لینگ[۳۸] در سال(۲۰۰۱) آمادگی سازمانی را با متغیرهایی مانند: اندازه سازمان ، حمایت مدیریت عالی ، آمادگی سازمانی ، ساختار سازمانی و فرهنگ سازمان به عنوان عوامل مؤثر در تصمیمگیری بهکارگیری تجارت الکترونیکی معرفی نمود.
– در تحقیق رشید و کریم[۳۹](۲۰۰۱) عوامل موثر بر بهکارگیری تجارت الکترونیک به عوامل سازمانی، عوامل فناوری، عوامل فردی و عوامل محیطی تقسیم می شوند.
– آکرن و کاوائی[۴۰](۲۰۰۰) عوامل موثر بر بهکارگیری تجارت الکترونیک را در شرکتهای کوچک بررسی نموده و این عوامل را به ویژگیهای مدیر، نرخ بازگشت سرمایه، و ویژگیهای سازمان تقسیمبندی نمودند.

جدول ۲-۳٫ خلاصه ای از پژوهش های مرتبط و یافته های آن ها
ردیف سال نویسنده عنوان
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.