شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت های کوچک و متوسط در به …

دانلود تحقیق و پایان نامه
نتایج

۱

۱۳۹۰

موحدی، مسعود

تعیین وضعیت استقرار تجارت الکترونیکی در بنگاههای صنعتی کوچک و متوسط

درحالیکه زمینههای بالقوه برای به کارگیری تجارت الکترونیکی در صنایع کوچک و متوسط ایران وجود دارد، اما در حال حاضر تمایل این بنگاه ها به استفاده از تجارت الکترونیکی کمتر از متوسط، کاربرد امکانات عادی ارتباطات در آ نها بیش از متوسط، کاربرد رایانه و ارتباطات شبکه ای در حد کم، و استقرار اطلاعاتی، عملیاتی و راهبردی تجارت الکترونیکی در آ نها خیلی کم است.

۲

۱۳۸۹

یزدانی، پویا

ارزیابی آمادگی الکترونیکی معرفی مدل متناسب با صنایع تولیدی و خدماتی کشور

در زمینه صنعت مورد مطالعه(بانکداری)،به نظر میرسد بجز تفاوت ناچیزی که بین زیر ساختهای فنی، منابع انسانی و اقتصادی وجود دارد،آمادگی زیر ساخت مدیریتی این صنعت بیش از بقیه میباشد، اما در عین حال کسب امتیاز ۲٫۱۹ از مجموع ۵ امتیاز قابل کسب در این مدل، نشانگر وضعیت متوسط صنعت بانکداری از نظر آمادگی الکترونیکی یا همان دسترسی به زیرساخت های مورد نیازجهت گسترش بکارگیری و بهره گیری از مزایای فناوری ارتباطات و اطلاعات می باشد و بایستی جهت توسعه متوازن فناوری اطلاعات و ارتباطات در این صنعت به سایر زیر ساخت ها نیز توجه بیشتری کرد.

۳

۱۳۸۷

حاج کریمی، عباسعلی عزیزی، شهریار

مدل عوامل موثر بهکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک

نتایج این تحقیق نشان داد که بر اساس انتظارمحققین، سطح به کارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک ایرانی پایین است و سطوح بالای تجارت الکترونیکی یعنی سطح مبادله ای که منشاء مزایای متعدد تجارت الکترونیکی است تنها در دو شرکت مشاهده میشود. این موضوع برای سیاست گذاران متذکر این نکته است که باید کمکها وحمایتهای لازم برای سوق دادن شرکتهای کوچک به سمت سطوح بالای تجارت الکترونیکی مد نظر قرار گیرد. تقریباً حدود ۲۰ ٪ از شرکتهای مورد بررسی نه تنها از تجارت الکترونیکی استفاده نمیکنند، بلکه تمایلی نیز به به کارگیری تجارت الکترونیکی در آینده نزدیک ندارند . از سوی دیگرآزمون تی استیودنت نشان داد که شرکتهای کوچک در کل معتقدند که تجار ت الکترونیکی برای آنها مزایای متعددی به ارمغان می آورد. بنابر این می توان گفت که این شرکتها به اهمیت و مزایای تجارت الکترونیکی واقفند اما نیازمند کمکهای سخت افزاری و نرم افزاری برای استقرار تجارت الکترونیکی هستند.

یک مطلب دیگر:
دسته بندی علمی - پژوهشی :بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم- قسمت ۵

۴

۱۳۸۷

آقازاده، هاشم
مهرنوش، مینا
استیری، مهرداد

شناسایی بسترهای به‌کارگیری بازاریابی الکترونیکی در بنگاههای ایران از دیدگاه خبرگان

از نظرخبرگان بازاریابی کلیه‌ی بسترهای درونی(مربوط به بنگاه) و بیرونی(مربوط به دولت) به‌کارگیری بازاریابی الکترونیکی در فضای کسب‌و کار ایران از وضعیت نا مساعد و اهمیت زیادی برخوردار هستند.

۵

۲۰۰۹

Elahi,Shaaban Hassanzadeh, Alireza

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.