شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت های کوچک و متوسط در به کارگیری بازار …

دانلود تحقیق و پایان نامه
ارائه چهارچوبی جهت ارزیابی پذیرش تجارت الکترونیکی در شرکتهای ایرانی

سازمانها باید برای ارزیابی بعد فنی تجارت الکترونیکی، به میزان سازگاری، امنیت اینترنت، میزان کافی از کامپیوتر، سرعت شبکه اینترنت، توانایی تبادل اطلاعات و کنترل خدمات ارتباطی توجه کنند. مهمترین شاخصهای سازمانی برای پذیرفتن تجارت الکترونیکی، درک مثبت اجرایی درباره تجارت الکترونیک، حمایت اجرایی برای برنامههای تجارت الکترونیکی، توانایی مالی برای هزینههای ایجاد تجارت الکترونیکی، توانایی مالی برای آموزش کارکنان، توانایی برای اتصال به اینترنت، باور ایجاد فرصتهای جدید توسط تجارت الکترونیک و…و مهمترین شاخصهای بین سازمانی برای بکارگیری تجارت الکترونیک، نرخ بالای دسترسی مشتری به اینترنت، درجه بالای ارتباط مشتری با شرکت به منظور ردیابی، استفاده از نرم افراز مدیریت ارتباط با مشتری، اهمیت مراکز رسیدگی ۲۴ساعته به مشتری و…

۶

۲۰۰۹

Fu,Hsin-pin Ho,Yung-ching Chen,Roger Chein,PeiHsinang

فاکتورهای تاثیر گذار در پذیرفتن بازار الکترونیکی

نتایج این مطالعه مسیری را برای مشاغل در جهت افزایش پذیرش موفق بازار الکترونیکی و راهنمایی طراحان بازارهای الکترونیکی در ایجاد مدلهای خدماتی مناسب که با نیازهای متفاوت صنایع گوناگون و شرکتها مناسب هستند، ایجاد کرده است.

۷

۲۰۰۶

Rui,Guo
Yunjie,Xu

مزایای پذیرفتن بازارهای الکترونیکی مبتنی بر وب در بازاریابی بین المللی توسط SMEها

نتایج این مطالعه این بود که:به نظر می رسد استفاده از بازارهای الکترونیکی بیشتر بوسیله شرکتهای کوچکتر و جدیدتر خوشایند است یا شرکتهایی که تنها فعالیتهای بین المللی دارند، زیرا این شرکتها کمتر در بازار هدف شناخته شده اند و یا منابع کافی برای فعالیتهای بازاریابی ندارند یا اینکه نمی خواهند منابع زیادی مصرف کنند. بنابراین بازارسازان باید بیشتر به این شرکتها تمرکز کنند. بازارسازان باید سهولت استفاده از وب سایتها را افزایش دهند، خدمات آموزشی برای مشتریان ایجاد کنند و منابع مورد نیاز برای پذیرفتن بازار الکترونیکی و به کارگیری آن را کاهش دهند.

۸

۲۰۰۴

Stockdale,Rosemary Standing, Craig

مزایا و موانع مشارکت SMEها در بازارهای الکترونیکی

تعیین موانع مشارکت در بازارهای الکترونیکی مانند کمبود استانداردها،یکپارچگی زنجیره تامین و تجارت جهانی، به فهمیدن اینکه چگونهSMEها میتوانند استراتژی مناسبی را به کارگیرند تا از مزایای بازارهای الکترونیکی بهره مند شوند،کمک میکند. شرکتهایی که به دنبال استفاده از بازار های الکترونیکی هستند، اگر محیطی که در آن فعالیت می کنند را درک کنند و شایستگیهای خود را برای شرکت در فعالیتهایی که بازار الکترونیکی به آنها پیشنهاد می کند،به کار گیرند، میتوانند مزایای زیادی کسب کنند.

۹

۲۰۰۲

Stockdale,Rosemary
Standing, Craig

ارائه چهارچوبی جهت انتخاب بازارهای الکترونیکی

محیط به سرعت در حال رشد بازارهای الکترونیکی مسائلی را ایجاد میکند که روی توانایی شرکتها برای کسب مزایا اثر می گذارد.چندین فاکتور باید توسط شرکتها قبل از انتخاب بازار برای شرکت در آن مورد ملاحظه قرار گیرد. این فاکتورها بستگی به شرایط داخلی،محیط بازار و قابلیت تطبیق بازار فردی با نیازهای شرکای آینده است.

در اکثر تحقیقات انجام شده به بررسی تمامی شاخصها و مولفههای لازم برای سنجش آمادگی سازمان در استفاده از تجارت الکترونیک پرداخته نشده است. مثلا در تحقیق «ارائه الگویی برای سنجش آمادگی الکترونیکی در کسب و کار کوچک و متوسط صنایع دفاعی کشور» که توسط موحدی و یاقوتی انجام شده، عوامل بینسازمانی به عنوان مورد نیاز برای سنجش آمادگی الکترونیکی سازمان، در نظر گرفته نشده است. .همچنین در مقالهای تحت عنوان «مدلی برای ارزیابی آمادگی الکترنیکی بنگاههای کوچک و متوسط در ایران» توسط هورعلی و دیگران[۴۱] نیزاز عوامل بینسازمانی فقط رقبا در نظر گرفته شدهاند و به مشتریان و تامینکنندگان توجهی نشده است، در صورتیکه مشتریان، تامینکنندگان و رقبا هر سه نقش مهمی در آمادگی شرکت ایفا میکنند و یا در تحقیق «چهارچوب پذیرش تجارت الکترونیک توسط بنگاههای کوچک و متوسط زلاندنو» توسط رشید و کریم، توانایی مالی سازمان و یا وجود دانش لازم و تمایل کارکنان که در پذیرش تجارت الکترونیک بسیار موثر است درنظر گرفته نشده است. همچنین در مقاله «چهارچوبی برای ارزیابی پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای ایرانی» که توسط الهی و حسن زاده انجام شده و تقریبا تمامی شاخصهای بیان شده در سایر تحقیقات مرتبط در آن یافت میشود، عامل حمایت دولت برای سنجش آمادگی شرکت در نظرگرفته نشده است. ما در این پژوهش تلاش کردهایم تا عواملی که در تحقیقات گوناگون به عوامل موثر در ارزیابی آمادگی سازمان در استفاده از بازار الکترونیک به آنها پرداخته شده است را جمع آوری کرده و توسط تمام آنها آمادگی سازمان را بسنجیم. با توجه به مطالعات انجام شده و بررسیهای صورت گرفته در مورد انواع مدلهای ارزیابی آمادگی الکترونیکی سازمانهای کوچک و متوسط و عوامل مورد توجه در هر یک از مدلها و مطالعات در این بخش مدل پیشنهادی تحقیق ارائه می شود، مدل مفهومی که توسط شعبان الهی و علیرضا حسن زاده برای ارزیابی انطباق تجارت الکترونیکی در سازمانهای ایرانی، به دلیل سازگاری شاخصهای اصلی آن با هدف پژوهش حاضر، به عنوان مبنای کار در این تحقیق، مورد استفاده قرار گرفت. در اکثر تحقیقات مرتبط نیز،۳ دسته عوامل فنی، سازمانی و بین سازمانی بهعنوان عوامل اصلی تاثیرگذار شناسایی شده بودند و از آنجا که این عوامل در مقالات مربوط به تجارت الکترونیکی، آمادگی الکترونیکی و بازار الکترونیکی به طور مشترک یافت میشدند و به این دلیل که بازار الکترونیکی جدا از تجارت الکترونیکی نیست و در واقع اساس تجارت الکترونیکی میباشد، ما نیز از این مدل در تحقیق حاضر استفاده کردیم. همچنین با بررسی پژوهش های پیشین مرتبط با موضوع تحقیق، در بعد فنی مولفههایی شامل قابلیت تبادل اطلاعات، زیرساختالکترونیکی، استانداردها و سازگاری، در بعد سازمانی مولفههای زیر ساخت تغییر، رهبری و مدیریت، زیر ساخت مالی، فرهنگسازمانی، ساختار سازمانی، محصولات/خدمات و در بعد بینسازمانی مولفههای رقبا، مشتریان/تامینکنندگان و عواملمحیطی شناسایی شدند که برای سنجش هر یک از این مولفهها نیز شاخصهایی در نظر گرفته شد.
آمادگی سازمان برای استفاده از بازارهای الکترونیکی
عوامل فنی

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir