علمی : شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت های کوچک و متوسط در به کارگیری …

دانلود تحقیق و پایان نامه

روش تاریخی[۴۵]
روش توصیفی[۴۶]
روش تجربی[۴۷]
پژوهش حاضر از لحاظ اجرایی و از دیدگاه جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی میباشد.
مطالعات توصیفی برعکس تحقیقات تاریخی در مورد زمان حال به بررسی می‌پردازد. این نوع تحقیق به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود می‌پردازد. این گونه تحقیق وضعیت کنونی پدیده یا موضوعی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و دارای انواع گوناگونی بدین قرار است (سکاران و همکاران،۱۳۸۷):
– برآوردی
– ارزشیابی
– موردی
– پیمایشی
– تکاملی
– همبستگی
– پس از وقوع
پژوهش حاضر از لحاظ اجرایی و از دیدگاه جمع آوری اطلاعات از نوع توصیفی پیمایشی میباشد. این روش برای آگاهی از دیدگاه‌ها، باورها، و رفتار افراد مورد استفاده قرار می‌گیرد و براساس داده‌های به‌دست‌آمده از پرسش کتبی یا شفاهی به مقایسه واقعیت‌ها، تعیین میزان همبستگی یا پیوستگی، یا اشتراک و افتراق آنها می‌پردازد. استفاده از پرسشنامه، مصاحبه، و مشاهده سه شیوه اصلی گردآوری اطلاعات در مطالعات پیمایشی است. مطالعات پیمایشی برای بررسی توزیع ویژگیهای یک جامعه آماری از نظر ماهیت شرایط موجود و رابطه بین متغیرها از این روش استفاده می شود. این روش شامل جمع‌آوری اطلاعات بهطور مستقیم از گروهی از افراد است.تحقیق پیمایشی، برعکس تحقیق تاریخی با پدیده‌هایی که در زمان حال اتفاق می‌افتند سروکار دارند تحقیقات پیمایشی را به سه دسته مقطعی، طولی و دلفی تقسیم می‌کنند (سکاران و همکاران،۱۳۸۷):

  1. مقطعی: گردآوری داده ها در یک مقطع از زمان (یک روز، یک هفته، یک ماه و…) انجام میشود.
  2. طولی: دادهها در طول زمان و یا در زمانهای مختلف گردآوری می شود (بررسی روند فرآیندها، بررسی یک گروه ویژه) .
  3. دلفی: زمانی که بخواهیم به بررسی اتفاق نظر یک جمع صاحبنظر درباره یک موضوع خاص بپردازیم از آنان میخواهیم که درجه اهمیت آنها را مشخص کند.

این تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی مقطعی میباشد.

۳-۳٫ متغیرهای پژوهش

متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده میشود. ویژگیهایی را که پژوهشگر مشاهده یا اندازهگیری میکند، متغیر نامیده میشود. بهعبارت دیگر، متغیر به ویژگیهایی اطلاق میشود که می توان دو یا چند ارزش یا عدد برای آن جایگزین کرد. عدد یا ارزشی که به یک متغیر نسبت داده میشود نشان دهنده ی تغییر از فردی به فرد دیگر یا از حالتی به حالت دیگر است (هومن،۱۳۹۰)

۳-۳-۱٫ تقسیم بندی متغیرها بر اساس رابطه

متغیر بر اساس نقشی که درتحقیق به عهده دارد به دو دسته تقسیم میشود:
الف- متغیر مستقل ب- متغیر وابسته
الف-متغیرمستقل
به متغیری گفته میشود که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیشبینی میشود. به این متغیر، متغیرمحرک یا درونداد گفته میشود ومتغیری است که توسط پژوهشگر اندازهگیری، دستکاری یا انتخاب میشود تا تاثیر یا رابطهی آن با متغیر دیگر اندازهگیری شود. متغیر مستقل، متغیر پیشفرض است به این معنی که این متغیر، مقدمه ومتغیر وابسته نتیجهی آن است. درتحقیق آزمایشی، متغیر مستقل متغیری است که توسط آزمایشکننده دستکاری شود تا تاثیر تغییرات آن بر متغیر دیگر که وابسته فرض شده است، مشاهده واندازهگیری شود. دریک تحقیق غیر آزمایشی متغیرمستقل توسط محقق دستکاری نمیشود، ولی متغیری است که ازپیش وجود دارد و فرض شده است که بر متغیر وابسته تاثیر دارد (هومن،۱۳۹۰).
ب-متغیروابسته
متغیر وابسته، متغیر پاسخ، برون داد یا ملاک است و عبارت است از وجه یا جنبهای از رفتاریک ارگانیزم که تحریک شده است. متغیر وابسته، متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری میشود تا تاثیر متغیر مستقل برآن معلوم و مشخص شود. درتحقیق آزمایشی متغیر وابسته به متغیری اطلاق میشود که دراثر اجرا، حذف یا تغییر متغیر مستقل، آشکار، پنهان یا تغییر میکند. متغیر وابسته برعکس متغیر مستقل در اختیار محقق نیست و او نمیتواند در آن تصرف یا دستکاری به عمل آورد. درغالب پژوهشهای آزمایشی تنها یک متغیر مستقل و یک متغیر وابسته مورد آزمایش قرار نمیگیرد. به علاوه، متغیرها ممکن است مستقل و وابسته یا تعدیل وکنترل کننده باشند (هومن،۱۳۹۰).
در این پژوهش،عوامل فنی، سازمانی و بین سازمانی متغیرهای مستقل و میزان آمادگی سازمانی متغیر وابسته می باشد.

یک مطلب دیگر:
تحقیق - شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت های کوچک و متوسط در ...

۳-۳-۲٫ تقسیم بندی متغیرها بر اساس ارزش

متغیر یک مفهوم است که میتواند مشاهده یا اندازهگیری شود. این اندازهگیری ممکن است به صورت کمی یا کیفی انجام شود .
متغیرکمی به متغیری اطلاق میشود که ازنظر کمی تغییر میکند و تفاوتهای ناشی از این تغییرات با استفاده از عدد ثبت میشود و آنها را میتوان با هم جمع کرد. متغیرهای کمی متغیرهایی هستند که انسان توانسته است برای آنها واحد اندازهگیری و مبدا اندازهگیری معین کند (سرمد،۱۳۸۱)
متغیرکیفی به متغیری اطلاق میشود که تفاوتهای ناشی از تغییرات آنها کیفی است و برای ثبت آنها ممکن است از روشهای دیگری غیر از عدد استفاده شود. به عبارت دیگر، متغیرکیفی متغیری است که پژوهشگر توانایی اندازهگیری آن را ندارد و ویژگیهای آن را نمیتوان به وسیله ی ارقام ریاضی نمایش دهد. برای ثبت مشاهدهها یا اندازهگیری هایی که از این متغیر به عمل میآید ازحروف الفبا یا کد استفاده میشود. اینگونه متغیرها را نمیتوان جمع وتفریق کرد و برای آنها مبدا اندازهگیری نیز وجود ندارد (سرمد،۱۳۸۱).
در این تحقیق با توجه به ماهیت متغیرها، متغیرها از نوع متغیر کیفی هستند. متغیرهای کیفی مقادیر عددی به خود نمیگیرند، بلکه ارزشهای کیفی را میپذیرند.

۳-۳-۳٫ تعریف متغیرها

سازه و متغیرها را می توان به دو صورت تعریف کرد: تعریف مفهومی و تعریف عملیاتی
۳-۳-۳-۱٫ تعریف مفهومی
بازار الکترونیکی: بازار الکترونیکی سیستم اطلاعاتی بینسازمانی است که به خریداران و فروشندگان شرکت کننده در برخی از بازارها، مستقل از طرف سوم، اجازه میدهد اطلاعات و پیشنهاداتی در مورد قیمت و محصول ارائه دهند(Gottschalk and Abrahamsen,2002). این بازارها زیرساختهایی ایجاد می کنند برای اینکه به تامینکنندگان و خریداران اجازه دهند که در محیط آنلاین تعامل کنند ( (Warkentin,2002.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.