شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت های کوچک و متوسط در …

دانلود تحقیق و پایان نامه

۴۰

وجود زیرساخت قانونی مناسب برای تجارت الکترونیکی

Rashid&Qirim(2001),Hourali et al(2008)

۴۱

وجود زیرساخت فناوری اطلاعات مناسب در سطح ملی

Ling(2001)

۳-۴٫ جامعه و نمونه آماری

۳-۴-۱٫ جامعه آماری[۴۹]

عبارت است از مجموعه کامل اندازه‌های ممکن یا اطلاعات ثبت شده از یک صفت کیفی، در مورد گردآورده کامل واحدها، که می‌خواهیم استنباط‌هایی راجع به آن انجام دهیم. در هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه می‌نامند در نتیجه جامعه، مجموعه تمام مشاهدات ممکن است که می‌توانند با تکرار یک آزمایش حاصل شوند. جامعه آماری به مجموعه افراد، اشیاء و یا به طور کلی پدیدههایی اطلاق می شود که محقق میتواند نتیجه مطالعه خود را به کلیه آنها تعمیم دهد. جامعه آماری تحقیق با یک یا چند صفت مشترک شناسایی میشود (سکاران،۱۳۸۶).
جامعه شرکتهای انتخاب شونده برای شناسایی عوامل ارزیابی آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط، شرکتهای فعال در صنعت فرش که نمایشگاههای آنها در شهر تهران میباشد و از بانک اطلاعات شرکتها و کارخانجات (www.coo.ir) یافت شدند، میباشد که تعداد آنها ۶۰ میباشد.

۳-۴-۲٫ نمونه آماری[۵۰]

بخشی از جامعه آماری است که به منظور بررسی موضوعی معین انتخاب میشود، تا نتایج بدست آمده از بررسی نمونهای بر اساس درجه اطمینانی معین به جامعه آماری تعمیم داده شود. در بیشتر موارد به سبب حجم گسترده جامعه آماری، مراجعه به کلیه آحاد جامعه و مطالعه تکتک آنها امکان پذیر نیست. در این صورت محقق ناگزیر است که بخشی از جامعه آماری را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه بررسی را به تمامی جامعه آماری تعمیم دهد (سکاران،۱۳۸۶).

۳-۴-۳٫ نمونه گیری[۵۱]

مراجعه به بخشی از جامعه آماری جهت شناسایی همه آن را روش نمونهگیری مینامند. انجام این کار زمانی امکان پذیر است که بخشی نمونه کلیه صفات و ویژگیهای جامعه آماری را دارا باشند و بتوان آن را نمایشگر جامعه محسوب داشت. پس نمونه آماری به بخشی از جامعه آماری اطلاق می شود که ویژگیها و صفات جامعه آماری را در خود داشته باشد و محقق بتواند با مطالعه آن بخش، درباره جامعه آماری قضاوت کند. درعین حال نمونه آماری باید قابل دسترسی بوده و امکان مطالعه آن توسط محقق فراهم باشد. به طوری که از توضیح درباره نمونه آماری روشن میشود (سکاران،۱۳۸۶) .
در این تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی ساده[۵۲] استفاده شده است.

۳-۴-۴٫ برآورد حجم نمونه

برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران[۵۳] استفاده می شود که به شرح زیر میباشد:
۱
۱
۱
۲
۲
۲
۲
÷
÷
ø
ö
ç
ç
è

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.