شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت های کوچک و متوسط در به کارگیری بازار …

دانلود تحقیق و پایان نامه

æ

+
=
d
pq
t
N
d
pq
t
n
که در این فرمول N حجم جامعه مورد نظر را نشان میدهد، t اندازه متغیر در توزیع نرمال است که از جدول مربوط در سطح احتمال مورد نظر استخراج میشود p درصد توزیع صفت در جامعه یعنی نسبت درصد افرادی است که دارای صفت مورد مطالعه میباشند، q درصد افرادی است که فاقد آن صفت در جامعه هستند و d هم تفاضل نسبت واقعی صفت در جامعه با میزان تخمین محقق برای وجود آن صفت در جامعه است که حداکثر نسبت آن تا ۰۵/۰است.
N=60
t =96/1 n=52
p=q=5/0
d=05/0
همچنین از آنجاییکه ممکن است در شمارش تعداد اعضای جامعه اشتباهی صورت گرفته باشد، بنا بر این موضوع که در مورد جوامع محدود ولی غیرقابلشمارش مانند جامعه مورد بررسی ما تعداد نمونه بیش از ۵۰ برای سنجش جامعه کفایت میکند، تعداد نمونه این پژوهش صحیح میباشد (گال،۱۳۸۲)

۳-۵٫ روش گردآوری اطلاعات

گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق یکی از مراحل اساسی آن است. مرحله گردآوری اطلاعات آغاز فرایندی است که طی آن محقق یافتههای میدانی و کتابخانهای را گردآوری میکند و به روش استقرائی به فشردهسازی آنها از طریق طبقهبندی و سپس تجزیه و تحلیل میپردازد و فرضیههای تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت حکم صادر میکند و پاسخ مساله تحقیق را به اتکای آنها مییابد. چنانچه گردآوری اطلاعات به شکل منظم وصحیح صورت پذیرد‏ کار تجزیه و تحلیل و نتیجهگیری از دادهها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد (داناییفر،۱۳۸۳).
در گردآوری اطلاعات محقق باید به دو اصل اساسی توجه نماید :
الف) اصل صحت: محقق باید از درستی و صحت اطلاعات و داده های خود اطمینان حاصل نماید.
ب) اصل دقت: اطلاعات و دادههای آماری که از منابع میدانی و کتابخانهای گردآوری و در ابزارهای مربوط به آنها درج میشود، در مراحل مختلف فرایند تحقیق مورد جابجایی، کاربردی ،ارتباط و… قرار میگیرد، محقق باید در هر مرحله شخصا یا به وسیله افراد مطمئن دیگر به بازنگری آنها بپردازد. روشهای گردآوری اطلاعات را به طور کلی به۲ طبقه میتوان تقسیم کرد (داناییفر،۱۳۸۳):
-روشهای کتابخانهای: بسته به نوع سند و موضوع تحقیق ممکن است با استفاده از فیش یا جدول یا نقشه و کروکی یا فرم های شبه پرسشنامه یا ترکیبی از همه آنها انجام پذیرد.
-روشهای میدانی: که از شهرت بیشتری برخوردارند عبارتند از : روش پرسشنامهای، روش مصاحبه،روش مشاهده، روش آزمون و روشهای صوتی و تصویری .
برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز این تحقیق نیز از دو روش کتابخانهای و میدانی استفاده خواهد شد .
مطالعات کتابخانهای: شامل مطالعه کتب، مقالات، مجلات و منابع اطلاعاتی و پایگاههای علمی اینترنتی
مطالعات میدانی: از طریق توزیع پرسشنامه پرسشنامه که شامل سه بخش عمده میباشد.
– نامه همراه: در این قسمت هدف از گردآوری دادهها بهوسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخدهنده در ارائه دادههای مورد نیاز، بیان گردیده است.
– سوالات عمومی: در این قسمت برای شناسایی بهتر افراد نمونه و بررسی بخش آمار توصیفی سوالاتی در مورد ویژگیهای دموکراتیک افراد (سن، سمت، سابقه و تحصیلات) مطرح گردیده است.
سوالات تخصصی: در این بخش سعی شده است که سوالات تا حد ممکن قابل فهم باشد. جهت طراحی از طیف هفتگانه لیکرت استفاده شده است.

۳-۵-۱٫ مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه

برای طراحی این سوالات از طیف ۷گزینهای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایجترین مقیاسهای اندازهگیری بهشمار میرود. در این طیف تلاش می‌شود گویه‌های گرایش موافق و گویه‌های گرایش مخالف هم‌زمان طراحی شود و گویه‌های ابهام حذف شوند و نیز بهتر است تعداد گویه‌های مثبت و منفی تقریبا یکسان باشد. از پاسخگویان خواسته می‌شود میزان موافقت یا میزان مخالفت خود را با گویه مشخص نمایند. لذا برای هر گویه پاسخهای ۷ گزینه‌ای ارائه می‌شود. امتیازات طیف لیکرت در زیر بیان شده است:

  1. از آنجایی که پاسخگویان گویه‌ها را خود پاسخ می‌دهند ارزش این مقیاس افزایش می‌یابد. ۲٫ از آنجایی که پاسخ‌ها به بلی و خیر محدود نیست دقت سنجش افزایش می‌یابد. ۳٫ چون پاسخگویان به همه سوالات پاسخ می‌دهند سنجش به واقعیت نزدیک‌تر می‌شود(خاکی،۱۳۷۸).

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است