پژوهش – شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت های کوچک و متوسط در به …

دانلود تحقیق و پایان نامه
سازمانی

۲۷-۱۱

بین سازمانی

۴۱-۲۷

۳-۵-۲٫ روش توزیع پرسش نامه

پرسشنامهها بهصورت حضوری توزیع و جمع آوری شد. به این صورت که به نمایشگاهها مراجعه شد و از کارکنان (اغلب مدیران و کارمندان فروش) خواسته شد نظرات خود را در خصوص موضوع پژوهش و بر اساس طیف لیکرت بیان کنند. سوالات برای پاسخ دهندگان تشریح شد تا بهطور کامل متوجه منظور آن شوند.

۳-۵-۳٫ روائی و پایائی ابزار پژوهش

۳-۵-۳-۱٫ روایی[۵۴]
مقصود این است که آیا ابزار اندازه‌گیری موردنظر می‌تواند ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه‌گیری کند یا خیر؟ به عبارت دیگر مفهوم روایی به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. پرسشنامه‌ای (یا بطور کلی ابزار اندازه‌گیری) که مثلا برای ارزیابی «تعهد سازمانی کارکنان» طراحی شده ولی پرسش‌هایش به گونه‌ای طراحی شده‌اند که «رضایت شغلی کارکنان» را ارزیابی می‌کند روایی ندارد (هرچند ممکن است بررسی‌های آماری، پایایی مطلوب آن را نشان دهد) همین‌طور پرسشنامه‌ای که همهوجوه موضوع مورد تحقیق را دربرنگیرد، قطعا دارایرواییمطلوبینیست.
نظر کارشناسان و خبرگان می‌تواند کمک خوبی برای بهبود روایی ابزار اندازه‌گیری باشد. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازهگیری‌های نامتناسب می‌تواند هر پژوهش علمی را بیارزش سازد. متاسفانه در اغلب تحقیقات دانشگاهی در کشور ما به روایی ابزار تحقیق توجه کافی نمی‌شود (سکاران،۱۳۸۱).
در این تحقیق، به منظور تعیین روایی محتوایی، دیدگاه خبرگان و اساتید در مورد معیارها در ابعاد فنی، سازمانی و بین سازمانی از طریق توزیع پرسشنامه (پیوست شماره ۱) استفاده شد. بر مبنای نظرات اصلاحی آنها در خصوص عوامل تغییرات زیر صورت پذیرفته و پرسشنامه نهایی پژوهش (پیوست شماره ۲) استخراج گردید.
بنا بر نظرات خبرگان، دو شاخص نوع منابع و مواد اولیه (قابلیت خرید الکترونیکی) و داشتن یک برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات به شاخصهای در نظر گرفته شده، اضافه شد.
۳-۵-۳-۲٫ پایایی[۵۵]
پایایی با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بهدست می‌دهد. بهعبارت دیگر، همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است چقدر است (داناییفر،۱۳۸۳) .
اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم، نتایج حاصل بایستی نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. دامنه ضریب پایایی از صفر تا ۱+ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. پایایی کامل واقعاً به ندرت دیده می‌شود و در صورت مشاهده قبل از هر چیز باید به نتایج شککرد.
برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه‌گیری، شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از جمله (بازرگان، ۱۳۷۶):
– اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی[۵۶]
-روش موازی یا روش آزمونهای همتا[۵۷]
-روش تصنیف یا دونیمه کردن آزمون[۵۸]
-روش کودر-ریچاردسون[۵۹]
-روش آلفای کرونباخ[۶۰]
نرم افزار spss یکی از نرم افزارهای متداول برای تعیین پایایی با یکی از روش‌های فوق (معمولا روش آلفای کرونباخ) می‌باشد.
مشهورترین ضریب اعتبار از طریق یکبار اجرای آزمون توسط کرونباخ ارائه شده است که به ضریب آلفای کرونباخ معروف است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه به کار می‌رود. در این ابزار پاسخ هر سئوال می‌تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. (بازرگان،۱۳۷۶).
در این پژوهش نیز به منظور سنجش پایایی نیز از آزمون آلفای کرونباخ استفاده خواهد شد. میزان آلفای کرونباخ در حالت کلی ۷۶۱/۰میباشد. اگر ضریب آلفای کرونباخ بیشتر از ۷/. باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است، با توجه به این که تمامی متغیر های پژوهش ضریب بالای ۷/. دارند تمامی سوالات از پایایی قابل قبولی برخوردار هستند.

جدول ۳-۴٫ آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
متغیر تعداد گویه آلفای کرونباخ
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.