پژوهش – شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت های کوچک و متوسط در به کارگیری بازار الکترونیکی- …

دانلود تحقیق و پایان نامه

عوامل فنی

۱۰

۷۲۳/۰

عوامل سازمانی

۱۴

۷۵۰/۰

عوامل بین سازمانی

۱۷

۷۳۸/۰

حالت کلی

۴۱

۷۶۱/۰

۳-۶٫ تجزیه و تحلیل داده و آزمون فرضیه

برای آماده نمودن اطلاعات برای تجزیه و تحلیل میباید آنها را طبقهبندی نمود. این کار برای تحقیقات کمی با مشکل کمتری مواجه است، زیرا در هنگام طراحی روش گردآوری اطلاعات معمولا سوالات به گونهای تنظیم می شود که طبقه بندی دادهها نیز در داخل آن در نظر گرفته میشود. اما در تحقیقات کیفی این امر بهواسطه کیفی بودن پاسخ ها با سختی بیشتری انجام میشود. به هر روی قبل از تجزیه و تحلیل اطلاعات باید کار دستهبندی، گروه بندی یا طبقهبندی آنها انجام شود.

۳-۶-۱٫ تجزیه و تحلیل داده ها

دادههای جمعآوری شده میتواند به صورت دستی یا بهصورت رایانهای تجزیه و تحلیل شوند. چنانچه حجم اطلاعات از حد معینی بیشتر باشد، امکان تجزیه وتحلیل دستی وجود نخواهد داشت. امروزه تقریبا در همه موارد این امر با استفاده از رایانه و برنامههای مختلف تجزیه و تحلیل آماری انجام میپذیرد. اصلیترین نرم افزار آماری مورد استفاده نرم افزار spss می باشد. در این پژوهش نیز از نرم افزار۲۱ spss استفاده شده است.
دو دسته پردازش اصلی به طور عمده در تحقیقات مختلف بر روی دادهها انجام میشود. برای این کار از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده میگردد.
در آمار توصیفی که معمولا به توصیف دادهها میپردازد از شاخصهای تمایل مرکزی و شاخصهای پراکندگی برای بیان دادههای جمعآوری شده استفاده میشود. برای نمایش و نشان دادن نتایج کار معمولا از جداول توزیع فراوانی- بر اساس تعداد موارد مطلق و نسبی ، درصد- و نیز نمودارهای مختلف هیستوگرام، ستونی یا دایرهای استفاده میشود. همچنین در این زمینه استفاده از شاخصهای پراکندگی مانند واریانس، انحراف معیار ، انحراف استاندارد و… نیز قابل ذکر است (دانایی فر،۱۳۸۳).
در این تحقیق با استفاده از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگیهای جمعیت شناختی افراد نمونه شامل تحصیلات، رشته تحصیلی، سابقه کار و سمت شغلی پرداخته میشود.
چنانچه به جای مطالعه کل اعضای جامعه، بخشی از آن با استفاده از فنون نمونهگیری انتخاب شده، و مورد مطالعه قرار گیرد و بخواهیم نتایج حاصل از آن را به کل جامعه تعمیم دهیم از روش‌هایی استفاده می‌شود که موضوع آمار استنباطی[۶۱] است. آنچه که مهم است این است که در گذر از آمار توصیفی به آمار استنباطی یا به عبارت دیگر از نمونه به جامعه بحث و نقش احتمال شروع می‌شود. در واقع احتمال، پل رابط بین آمار توصیفی و استنباطی به حساب می‌آید (دانایی فر، ۱۳۸۳). در آمار استنباطی به آزمون فرضیههای مورد بررسی در تحقیق پرداخته میشود. آزمونهای مختلفی همچون کای اسکوئر، تی- دانشجوئی، رگرسیون، آنالیز واریانس و… در این زمینه مورد استفاده قرار میگیرد.
در پژوهش حاضر از آزمون فریدمن برای رتبهبندی متغیرهای تحقیق و از آزمون تی برای سنجش فرضیات استفاده میشود.
۳-۶-۱-۱٫ آزمون تی[۶۲]
آزمون تی، توزیع یا در حقیقت خانواده‌ای از توزیعها است که با استفاده از آنها فرضیه‌هایی را در باره نمونه در شرایط جامعه ناشناخته است، آزمون می‌کنیم. اهمیت این آزمون (توزیع) در آن است که پژوهشگر را قادر می‌سازد با نمونه‌های کوچکتر (حداقل ۲ نفر) اطلاعاتی در باره جامعه بدست آورد. توزیع تی تابع درجات آزادی است و هر چه درجات آزادی[۶۳] افزایش پیدا کند به توزیع طبیعی نزدیکتر می‌شود. هرچه درجات آزادی کاهش یابد، پراکندگی بیشتر می‌شود. خود درجات آزادی نیز تابعی از اندازه نمونه انتخابی هستند. هر چه تعداد نمونه بیشتر باشد بهتر است. از آزمون تی می‌توان برای تجزیه و تحلیل میانگین در پژوهش‌های تک متغیری یک گروهی و دو گروهی و چند متغیری دو گروهی استفاده کرد.
۳-۶-۱-۲٫ آزمون فریدمن[۶۴]
آزمون فریدمن یکی از آزمون‌های آماری است که مشابه طرح اندازهگیری مکرر یک نمونه ای تحلیل واریانس دو عامله طبقه بندی می باشد. این آزمون زمانی کاربرد پیدا میکند که بخواهیم نظرات یک گروه را در چند زمینه مورد بررسی قرار دهیم و بر اساس نظرات افراد این گروه، اولویت هر کدام از موارد را بر اساس رتبه بندی معنادار یا گرایشات معنادار افراد به هر کدام از متغیرها مشخص نماییم.
۳-۶-۱-۳٫ نمودار راداری[۶۵]
نمودار راداری که نمودار تار عنکبوتی یا گراف ستارهای نیز گفته میشود، یک نوع نموداری است که از صفحه نمایش فلورسانت رادار الهام گرفته است که در آن تعداد زیادی متغیر بر روی نمودار با مختصات دو بعدی نمایش داده می شود.در بین ابزارهای صفحه ای شناخته شده به منظور به نصویر کشیدن، نمودار راداری به عنوان یک کاندیدای امیدبخش به منظور نمایش مشاهدات چند متغیره پدیدار شده است.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.