شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت های کوچک و متوسط در …

دانلود تحقیق و پایان نامه

یک نمودار راداری شامل مجموعه ای از پره (محور) های متساوی الزاویه بوده که هر یک بیانکننده یک متغیر می باشد. یک داده از یک متغیر بر روی محور مربوطه چنان نگاشته میشود که فاصله آن از مرکز نسبت به طول محور برابر با مقدار آن متغیر نسبت به بیشینه مقدار ممکن متغیر باشد.خطوطی نقاط مجاور را به یکدیگر متصل کرده و نهایتاً یک چند ضلعی مشخصه حاصل از مشاهدات بدست میآید. بنابراین نمودار راداری تنها با یک چند ضلعی به محقق کمک کرده تا متغیر (متغیرهای) غالب را برای یک سری مشاهدات تشخیص دهد. یک نمودار راداری با چندین چندضلعی ضعف و قدرت مشاهدات را نسبت به هم مقایسه میکند.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل دادهها

۴-۱٫ مقدمه

تجزیه و تحلیل دادهها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمعآوری شده از موضوع مورد تحقیق میباشد، تجزیه وتحلیل اطلاعات از اصلیترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب میشود. وجود هر گونه خطا و اشتباهی در چنین بخشی میتواند به نتیجهگیریهای نادرستی منجر گردد. انتخاب یک روش تحقیق مناسب، تا حد زیادی محقق را در جلوگیری از بروز اشتباهات در امر تحقیق یاری میرساند. پژوهشگر پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، دادههای مورد نیاز را برای آزمون فرضیههای خود جمعآوری کرد، بایستی با بهرهگیری از تکنیکهای آماری مناسب به تجزیه و تحلیل دادهها بپردازد و در نهایت فرضیههایی را که تا این مرحله او را در پژوهش هدایت کردهاند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند راهحل و پاسخی برای پرسش پژوهش بیابد (هاشمی،۱۳۹۰).
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحلهای علمی از پایههای اساسی هر پژوهش علمی بهشمار میرود که به وسیله آن کلیه فعالیتهای پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت میشوند. در این فصل نیز به توصیف دادههای پژوهشی و تجزیه و تحلیل دادههایی که بهوسیله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوری شدهاند پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده میشود (گلریز،۱۳۷۹).
در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. ابتدا با استفاده از شاخصهای آماری به توصیف و تلخیص ویژگیهای جمعیت شناختی افراد تکمیل کننده پرسشنامههای تحقیق شامل تحصیلات، رشته تحصیلی، سابقه کار و سمت شغلی پرداخته میشود و سپس از آزمون تی برای آزمون فرضیات و آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل استفاده شده است. در بخش انتهایی نیز ۵ شرکت کوچک و متوسط فعال در صنعت فرش از لحاظ آمادگی برای استفاده از بازارهای الکترونیکی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
۴-۲٫ آمار توصیفی[۶۶]
به طور کلی، روش‌هایی را که به وسیله آنها می‌توان اطلاعات جمع‌آوری شده را تنظیم کرده و خلاصه نمود، آمار توصیفی می‌نامیم. آمار توصیفی شامل مجموعهای از جداول، نمودارها و شاخصهاست. آمار توصیفی اطلاعاتی ابتدایی در رابطه با دادههای خام که در حالت عادی غیر قابل درک هستند، در اختیار ما قرار میدهد. به عبارت دیگر با آمار توصیفی حجم عظیمی از دادههای خام را میتوان تلخیص کرد، بهطوری که بتوان با نگاهی اجمالی به آن اطلاعاتی کلی را استخراج نمود (حیدرعلی،۱۳۸۷).

یک مطلب دیگر:
شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت های کوچک و متوسط در به ...

۴-۲-۱٫ تحصیلات

جدول شماره ۴-۱ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود، بیشترین فراوانی به مقطع پایینتر از لیسانس تعلق دارد که این تعداد۳/۴۲ درصد یعنی ۲۲ نفر میباشد. همچنین کمترین فراوانی مربوط به مقطع فوق لیسانس با ۹ نفر (۳/۱۷درصد) میباشد. ۲۱ نفر (۴/۴۰درصد) از پاسخگویان نیز دارای تحصیلات لیسانس میباشند. در شکل۴-۱ نیز توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات نمایش داده شده است.

جدول ۴-۱٫ توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر حسب تحصیلات
تحصیلات تعداد درصد
پایینتر از لیسانس ۲۲ ۳/۴۲
لیسانس ۲۱ ۴/۴۰
فوق لیسانس ۹ ۳/۱۷
جمع
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.