شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت های کوچک و متوسط در به کارگیری بازار …

دانلود تحقیق و پایان نامه
کارمند فروش

۲۰

۴/۳۸

مدیر بازاریابی

۷

۵/۱۳

جمع

۵۲

۱۰۰

نمودار ۴-۴٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سمت سازمانی

۴-۳٫ آمار استنباطی[۶۷]

نقش آمار توصیفی در واقع، جمع‌آوری، خلاصه کردن و توصیف اطلاعات کمی به دست‌آمده از نمونه‌ها یا جامعه‌ها است. اما محقق معمولا کار خود را با توصیف اطلاعات پایان نمی‌دهد، بلکه سعی می‌کند آنچه را که از بررسی گروه نمونه بهدست آورده است، به گروه‌های مشابه بزرگتر تعمیم دهد. تئوری‌ها از طریق تعمیم نتایج یک یا چند مطالعه به آنچه که ممکن است در مورد کل افراد جامعه صادق باشد، به وجود می‌آیند. از طرف دیگر در اغلب موارد مطالعه تمام اعضای یک جامعه ناممکن است. از اینرو محقق به شیوه‌هایی احتیاج دارد که بتواند با استفاده از آنها نتایج به دست‌آمده از مطالعه گروه‌های کوچک را به گروه‌های بزرگتر تعمیم دهد. به شیوه‌هایی که از طریق آنها ویژگی‌های گروه‌های بزرگ براساس اندازه‌گیری همان ویژگی‌ها در گروه‌های کوچک استنباط می‌شود آمار استنباطی گفته می‌شود (شیولسون،۱۳۸۳).
در پژوهش‌های روان‌شناسی و سایر علوم رفتاری کسب اطلاعات درباره گروه‌های کوچک غالباً هدف پژوهشگر نیست، بلکه او علاقمند است که از طریق یافته‌های این گروه کوچک، اطلاعات لازم را درباره جامعه‌ای که این گروه کوچک را از آن انتخاب کرده است، کسب کند. یعنی در این پژوهش‌ها هدف پژوهشگر تعمیم نتایج به‌دست‌آمده از یک گروه کوچک به یک جامعه بزرگتر می‌باشد. این تعمیم مستلزم آن است که پژوهشگر از روش‌های آماری پیشرفته‌تری تحت عنوان “استنباط آماری” استفاده نماید (حیدرعلی،۱۳۸۷).

۴-۳-۱٫ آزمون فرضیات

آزمون تی[۶۸] ، توزیع یا در حقیقت خانواده‌ای از توزیعها است که با استفاده از آنها فرضیه‌هایی را درباره نمونه در شرایط جامعه ناشناخته است، آزمون می‌کنیم. اهمیت این آزمون (توزیع) در آن است که پژوهشگر را قادر می‌سازد با نمونه‌های کوچکتر (حداقل ۲نفر) اطلاعاتی در باره جامعه بدست آورد. آزمون تی شامل خانواده‌ای از توزیعها است (برخلاف آزمون (z و اینگونه فرض می‌کند، که هر نمونه‌ای دارای توزیع مخصوص به خود است، که شکل این توزیع از طریق محاسبه درجات آزادی[۶۹] مشخص می‌شود. بهعبارت دیگر توزیع تی تابع درجات آزادی است و هر چه درجات آزادی افزایش پیدا کند به توزیع طبیعی نزدیکتر می‌شود. هرچه درجات آزادی کاهش یابد، پراکندگی بیشتر می‌شود. خود درجات آزادی نیز تابعی از اندازه نمونه انتخابی هستند. هر چه تعداد نمونه بیشتر باشد بهتر است. از آزمون تی می‌توان برای تجزیه و تحلیل میانگین در پژوهش‌های تک متغیری یک گروهی و دو گروهی و چند متغیری دو گروهی استفاده کرد. در این پژوهش به دلیل نرمال بودن توزیع جامعه بایستی از آزمون پارامتریک استفاده شود. همچنین چون قصد پژوهشگر آزمون فرضیه پیرامون یک جامعه میباشد، از آزمون تی تک نمونهای استفاده میشود. تی تک نمونه ای آزمون میکند که آیا میانگین یک جامعه برابر مقدار مفروضی است یا خیر؟
سوال اصلی۱٫ حوزههای اصلی عوامل ارزیابی میزان آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط برای استفاده از بازارهای الکترونیکی کدامند؟
پس از مطالعه و بررسی مقالات و پژوهشهای مرتبط با موضوع تحقیق و مقایسه تطبیقی، عوامل فنی، سازمانی و بین سازمانی به عنوان عوامل آمادگی شرکت کوچک و متوسط برای استفاده از بازارهای الکترونیکی شناسایی شد.
سوال اصلی۲٫ عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد فنی کدام است؟
پس از مطالعه و بررسی مقالات و پژوهشهای مرتبط با موضوع تحقیق و مقایسه تطبیقی، عوامل فنی آمادگی شرکت کوچک و متوسط برای استفاده از بازارهای الکترونیکی شامل قابلیت تبادل اطلاعات، زیر ساخت الکترونیکی، استانداردها و سازگاری میباشد.
فرضیه اصلی۱٫ عوامل فنی جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
جدول ۴-۵٫ نتایج اهمیت عوامل فنی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی را با استفاده از آزمون تی تک‌نمونه‌ای نشان می‌دهد. با توجه به نتایج بدست آمده از این آزمون که بوسیله نرم افزار spss صورت گرفت، عوامل فنی از اهمیت قابل قبولی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی برخوردار میباشند. زیرا با توجه به نمرات کمینه (۰) و بیشینه‌ (۶) مورد انتظار، و اینکه حد وسط، (۳) به عنوان مقدار آزمون در نظر گرفته شد، میانگین به دست آمده (۶۳/۵) نشان می‌دهد که از مقدار فرض شده‌ آزمون (۳) بالا‌تر می‌‌باشد. این تفاوت با توجه به مقدار t (7/80) و مقدار p (000/0)، معنادار می‌باشد و فرضیه Hتایید میشود. لذا دارا بودن قابلیت تبادل اطلاعات، زیر ساخت الکترونیکی، استاندار و سازگاری برای آمادگی استفاده از بازار الکترونیکی لازم است.
H0:
H1:
عوامل فنی به عنوان عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی از اهمیت قابل قبولی برخوردار است.
عوامل فنی به عنوان عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی از اهمیت قابل قبولی برخوردارنیست.

جدول ۴-۵٫ اهمیت عوامل فنی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است