شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت های کوچک و متوسط در به …

دانلود تحقیق و پایان نامه

فرضیه اصلی۲٫ عوامل سازمانی جزو عوامل اصلی ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
جدول ۴-۱۰٫ نتایج اهمیت عوامل فنی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی را با استفاده از آزمون تی تک‌نمونه‌ای نشان می‌دهد. در این سوال نیز میانگین به دست آمده (۳۷/۵) میباشد که با توجه به مقدار تی (۷/۶۹) و مقدار p (000/0)، معنادار می‌باشد، لذا عوامل سازمانی از اهمیت قابل قبولی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی برخوردار میباشند و زیر ساخت تغییر، رهبری و مدیریت، زیر ساخت مالی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، محصولات/خدمات برای آمادگی سازمان در استفاده از بازار الکترونیکی اهمیت دارند.

جدول ۴-۱۰٫ اهمیت عوامل سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی
متغیر مقدار آزمون: ۳
فراوانی میانگین تفاوت میانگین انحراف استاندارد t مقدار p
عوامل سازمانی ۵۲ ۳۷/۵ ۳۷/۲ ۲۴/۰ ۷/۶۹ ۰۰۰/۰

سوال فرعی۲-۱: عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد زیرساخت تغییر کدام است؟
پس از مطالعه و بررسی مقالات و پژوهشهای مرتبط با موضوع تحقیق و مقایسه تطبیقی، عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد زیر ساخت شامل تمایل کارکنان در بهکارگیری بازار الکترونیکی، وجود تجربیات مناسب بهکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان، داشتن یک برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات، سابقه ارائه خدمات الکترونیکی در سازمان، وجود/ ایجاد دانش لازم در سازمان برای استفاده از بازار الکترونیکی شناسایی شد.
فرضیه فرعی۲-۱٫ عامل زیر ساخت تغییر جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
جدول ۴-۱۱٫ نتایج اهمیت بعد زیرساخت تغییر برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی را با استفاده از آزمون تی تک‌نمونه‌ای نشان می‌دهد بدست آمدن میانگین(۳۲/۵) از مقدار فرض شده‌ آزمون (۳) بالا‌تر می‌‌باشد با توجه به مقدار تی (۱/۴۶) و مقدار p (000/0)، نشاندهنده این است که بعد زیرساخت تغییر شامل تمایل کارکنان در بهکارگیری بازار الکترونیکی، وجود تجربیات مناسب بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان، داشتن یک برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات، سابقه ارائه خدمات الکترونیکی در سازمان، وجود/ ایجاد دانش لازم در سازمان از اهمیت قابل قبولی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی برخوردار میباشد.

جدول ۴-۱۱٫ اهمیت بعد زیرساخت تغییر برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.