دسته بندی علمی – پژوهشی : شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت های کوچک و متوسط در به کارگیری بازار الکترونیکی- …

دانلود تحقیق و پایان نامه

سوال فرعی۲-۶٫ عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد محصولات /خدمات کدام است؟
پس از مطالعه و بررسی مقالات و پژوهشهای مرتبط با موضوع تحقیق و مقایسه تطبیقی، عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد محصولات/ خدمات، نوع محصولات و خدمات سازمان (قابلیت عرضه الکترونیکی و دیجیتالی)، نوع منابع و مواد اولیه (قابلیت خرید الکترونیکی) شناسایی شد.
فرضیه فرعی۲-۶٫ عامل محصولات/خدمات جزو عوامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
جدول شماره ۴-۱۶٫ نتایج اهمیت بعد محصول/خدمات برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی را با استفاده از آزمون تی تک‌نمونه‌ای نشان می‌دهد. میانگین به دست آمده (۳۳/۵) نشان می‌دهد که از مقدار فرض شده‌ آزمون (۳) بالا‌تر می‌‌باشد. این تفاوت با توجه به مقدار تی (۲/۳۱) و مقدار p (000/0)، معنادار می‌باشد، لذا بعد محصول/خدمات از اهمیت قابل قبولی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی برخوردار میباشد. پس ، نوع محصولات و خدمات سازمان (قابلیت عرضه الکترونیکی و دیجیتالی)، نوع منابع و مواد اولیه (قابلیت خرید الکترونیکی) برای آمادگی حضور در بازار الکترونیکی لازم میباشد.

جدول ۴-۱۶٫ اهمیت بعد محصول/خدمات برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی
متغیر مقدار آزمون: ۳
فراوانی میانگین تفاوت میانگین انحراف استاندارد t مقدار p
محصول/خدمات ۵۲ ۳۳/۵ ۳۳/۲ ۵۳/۰ ۲/۳۱ ۰۰۰/۰

سوال اصلی۴٫ عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد بین سازمانی کدام است؟
پس از مطالعه و بررسی مقالات و پژوهشهای مرتبط با موضوع تحقیق و مقایسه تطبیقی، عوامل بین سازمانی آمادگی شرکت کوچک و متوسط برای استفاده از بازارهای الکترونیکی شامل مشتریان/تامین کنندگان، رقبا و عوامل محیطی میباشد.
فرضیه اصلی۳٫ عوامل بین سازمانی جزو عوامل اصلی ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی میباشد.
جدول شماره ۴-۱۷٫ نتایج اهمیت عوامل بین سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی را با استفاده از آزمون تی تک‌نمونه‌ای نشان می‌دهد. در این سوال، میانگین به دست آمده (۲۳/۵) نشان می‌دهد که از مقدار فرض شده‌ آزمون (۳) بالا‌تر می‌‌باشد. این تفاوت با توجه به مقدار تی (۷/۴۱) و مقدار p (000/0)، معنادار می‌باشد، لذا عوامل بین سازمانی شامل مشتریان/تامین کنندگان، رقبا و عوامل محیطی از اهمیت قابل قبولی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی برخوردار میباشند.

یک مطلب دیگر:
سایت مقالات فارسی - بررسی تاثیر ویژگی های فردی و سازمانی بر مهارتهای ارتباطی کارکنان با ...

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.