سایت مقالات فارسی – شناسایی و تبیین عوامل ارزیابی آمادگی شرکت های کوچک و متوسط در …

دانلود تحقیق و پایان نامه
جدول ‌ ۴-۱۷٫ اهمیت عوامل بین سازمانی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی

متغیر

مقدار آزمون: ۳

فراوانی

میانگین

تفاوت میانگین

انحراف استاندارد

t

مقدار p

عوامل بین سازمانی

۵۲

۲۳/۵

۲۳/۲

۳۸/۰

۷/۴۱

۰٫۰۰۰

سوال فرعی۳-۱٫ عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد مشتریان/تامینکنندگان کدام است؟
پس از مطالعه و بررسی مقالات و پژوهشهای مرتبط با موضوع تحقیق و مقایسه تطبیقی، عوامل آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط از بعد مشتریان/تامینکنندگان، وجود اعتماد بین شرکت و مشتریان/تامینکنندگان آن، فشار مشتریان/تامینکنندگان برای استفاده از بازارهای الکترونیکی، ضریب دسترسی مشتریان/تامین کنندگان به اینترنت و شبکههای ارتباطی، اعتماد مشتریان/تامین کنندگان به خرید الکترونیکی، حجم بالای تعاملات سازمان با مشتریان/تامین کنندگان، تنوع مشتریان/تامینکنندگان سازمان، ارائه خدمات مناسب توسط فراهمکنندگان خدمات اینترنتی(ISPها)، اهمیت ارائه خدمات و محصولات بهصورت ۷۲۴ برای مشتریان صنعت، میزان اهمیت نفوذ به بازارهای جدید و جذب مشتریان جدید در صنعت، وجود زیرساخت مناسب پرداخت الکترونیکی شناسایی شد.
فرضیه فرعی۳-۱٫ عامل مشتریان/تامین کنندگان به عنوان عامل ارزیابی آمادگی یک شرکت کوچک و متوسط در استفاده از بازار الکترونیکی از اهمیت قابل قبولی برخوردار است.
جدول شماره ۴-۱۸، نتایج اهمیت بعد مشتریان/تامین کنندگان برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی را با استفاده از آزمون t تک‌نمونه‌ای نشان می‌دهد. میانگین (۲۲/۵) بدست آمد که از مقدار فرض شده‌ آزمون (۳) بالا‌تر می‌‌باشد. این تفاوت با توجه به مقدار t (3/80) و مقدار p (000/0)، معنادار می‌باشد، لذا بعد مشتریان/تامین کنندگان از اهمیت قابل قبولی برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی برخوردار میباشد. بنابراین وجود اعتماد بین شرکت و مشتریان/تامینکنندگان آن، فشار مشتریان/تامینکنندگان برای استفاده از بازارهای الکترونیکی، ضریب دسترسی مشتریان/تامین کنندگان به اینترنت و شبکههای ارتباطی، اعتماد مشتریان/تامین کنندگان به خرید الکترونیکی، حجم بالای تعاملات سازمان با مشتریان/تامین کنندگان، تنوع مشتریان/تامینکنندگان سازمان، ارائه خدمات مناسب توسط فراهمکنندگان خدمات اینترنتی(ISPها)، اهمیت ارائه خدمات و محصولات بهصورت ۷۲۴ برای مشتریان صنعت، میزان اهمیت نفوذ به بازارهای جدید و جذب مشتریان جدید در صنعت، وجود زیرساخت مناسب پرداخت الکترونیکی برای حضور شرکتها در بازار الکترونیکی لازم میباشد.

جدول ۴-۱۸٫ اهمیت بعد مشتریان/تامین کنندگان برای آمادگی شرکتهای کوچک و متوسط در بازار الکترونیکی
متغیر مقدار آزمون: ۳
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است