No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع رانش، تئوریها، (۳-۲)، با:

دانلود پایان نامه

نوارهای تسلیم به‌صورت تجربی مورد بررسی قرار گیرند و نتایج آن‌ها با فرضیات اولیه این تئوریها مورد مقایسه قرار گیرند. تاکنون هیچ ارزیابی کاملی از این نوع صورت نگرفته است و ارزش نسبی چندین تئوری هنوز ناشناخته است. ساده‌ترین تئوریها آنهایی هستند که در دسته‌بندی سوم قرار دارند و بر این فرض استوارند که سطوح رانش عمودی هستند. خوشبختانه خطاهای مربوط به این فرض کاملاً قابل مشاهده میباشد. باوجود این خطاها نتایج پایانی با داده‌های تجربی موجود تا حد زیادی همخوانی دارند؛ بنابراین تحلیلهای بعدی تنها بر اساس فرضیات پایهای این تئوریها در این دستهبندی خواهند بود. اگر فرض کنیم که سطوح رانش همان‌گونه که در شکل بالا با خطوط ae و bf نشان داده شده است به‌صورت قائم باشد محاسبه فشار عمودی در نوار تسلیم با مشکل مواجه میشود. در شکل زیر یک مقطع بین دو سطح عمودی لغزش نشان داده شده است. مقاومت برشی زمین با این رابطه مشخص میشود:
(۳-۱)

شکل ۳-۲: دیاگرام فرض شده برای محاسبه فشار ماسه بین دو سطح عمود لغزش
وزن واحد خاکو سطح خاک سربار q در واحد عرض را تحمل میکند. فرض بر این است که نسبت بین فشار افقی و عمودی برابر با ثابت تجربی K در هر نقطه است. فشار عمودی روی مقطع افقی در هر عمق z پایین‌تر از سطح برابر است و فشار نرمال مربوط به آن بر سطح عمودی رانش برابر است با:
(۳-۲)
وزن این برش از خاک با ضخامت در عمق پایین‌تر از سطح برابر با . این

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه دربارهنویسندگان، نمایش نامه، جنوب ایران، دانشگاه شیراز

دیدگاهتان را بنویسید