No category

پایان نامه با موضوع دوره های آموزش، دوره های آموزشی، نیروی انسانی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه

توجه به عرضه نیروی انسانی بدون توجه به تقاضای آن توسط بخشها ، گروهها و سازمانهای وابسته جهاد
آقای رمضان ابراهیم خانی (۱۳۷۳) تحقیقی با عنوان بررسی کارایی دوره های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی در سازمان امور اداری و استخدامی کشور انجام داد و بطور خلاصه نتایجی که از پاسخهای بدست آمده از پرسشنامه ها استخراج گردید و آزمون فرضهای انجام شده بیانگر نکات زیر در مورد محاسن دوره های آموزش بلند مدت معادل در ارتقاء کارایی شرکت کنندگان در دوره های مذکور در سازمان امور اداری استخدامی کشور میباشد
۱-ایجاد علاقه و پشتکار در انجام وظایف شغلی
۲-ارتقاء مسئولیت پذیری کارکنان
۳- افزایش رضایت شغلی
۴-رعایت نظم و انضباط کاری
۵-ارتقاء دانش شغلی کارکنان که منجر به کاهش اشتباهات شغلی گردیده است
۶-افزایش کمی و کیفی امور محوله به کارکنان
۷-رعایت قوانین و مقررات محیط کار و ارتقاء وفاداری سازمانی
۸-ایجاد خودکنترلی در سازمان
۹-بالا بودن توانایی تصمیم گیری
۱۰-ارتقاء قدرت تجزیه و تحلیل مسائل شغلی
۱۱-استفاده از دانش جدید در انجام وظایف شغلی
۱۲-ایجاد علاقه به آموزش و درک اهمیت ان در افزایش توانایی شغلی
۱۳-افزایش توان گزارش نویسی و رعایت اصول آن
۱۴-ایجاد خلاقیت وابتکار در وظایف محوله
۱۵-ایجاد روابط انسانی مناسب با مقامات فوق و کارکنان
۱۶-ر فتار مطلوب با ارباب رجوع و رسیدگی سریع به مشکلات آنان
۱۷-ایجاد حس همکاری گروهی در کارکنان
۱۸-انعطاف پذیری و پذیرش نظرات مفید دیگران
۱۹- مناسب بودن اساتید انتخابی از جهت دارا بودن صلاحیتهای لازم علمی و اخلاقی
۲۰-فراهم نبودن امکانات رفاهی مناسب برای دانشجویان
۲۱-عدم همکاری لازم مجریان و مدیران واحدها در حل مشکلات دانشجویان
۲۲-مناسب نبودن فضای آموزشی اختصاص یافته به امر آموزش کارکنان به لحاظ وجود عوامل مزاحم در محیط آموزش
۲۳-مناسب نبودن برنامه ریزی ساعات دروس و تشکیل اغلب آنها در ساعات غیر اداری
۲۴-نداشتن فرصت کافی جهت مطالعه دروس از طرف دانشجویان
آقای حسن شیبانی (۱۳۷۴) در تحقیقی با عنوان نقش دوره های ضمن خدمت و بررسی تأثیر آن بر کارایی کارکنان جهاد دانشگاهی انجام داد و بطور خلاصه نتایجی که از پاسخهای بدست آمده از پرسشنامه ها استخراج گردید و آزمون فرضیه انجام شده بیانگر نکات زیر در مورد محاسن دوره های آموزشی در ارتقاء کارائی شرکت کنندگان در دوره های مذکور در جهاد دانشگاهی میباشد.
۱- ایجاد تغییر در روش کار
۲- ایجاد احساس و اعتقاد تازه به کار
۳- کوتاه شدن زمان انجام کار
۴- کاهش هزینه های انجام کار
۵- ارتقاء قدرت تجزیه و تحلیل مسائل و توانایی حل مشکلات
۶- استفاده از دانش جدید در انجام وظایف شغلی
۷- ایجاد علاقه به آموزش و درک اهمیت آن در افزایش توانایی شغلی
آقای رضا نجاری(سال ۱۳۷۴) تحقیقی تحت عنوان نقش آموزش در اثر بخشی مدیران صنایع شیمیایی شهر تهران انجام داد و پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه نمود.
پیشنهادات کلی :
۱-تقویت کیفی و کمی دوره های آموزشی خاص مدیران و تشویق مدیران برای شرکت در آنها
۲-تلفیق آموزشهای عملی با آموزشهای نظری
۳- برنامه ریزی اجرا و ارزیابی دقیق و کامل در مراحل سه گانه فرآیند آموزش
۴-کمک هر چه بیشتر به پژوهشگران و دسترسی به تحقیقات خارج از کشور
۵-تلاش هر چه بیشتر دست اندر کاران بخش آموزش کشور
آقای نادعلی مهرابی (۱۳۷۶) تحقیقی با عنوان نقش آموزش در افزایش کارایی کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی انجام داد و نتایج حاصله از تحقیق نشانگر این مسئله میباشد که دوره های آموزشی تأثیر مثبت داشته اما تأثیر آن عالی نبوده است. بطور اختصار میتوان صحت تئوری اما اجرای تئوری بصورت نا مناسب اما قابل اصلاح قلمداد نمود.ضعف نظام ارتقاء در این بخش یکی از عوامل عدم کارایی دوره شناخته شد و از سویی آموزش شیوه های ناکارا و کهنه در اجرای دوره ها و به روز نبودن اطلاعات در نظام اداری و نظام تصمیم گیری نهایی است که بر شمرده شد و اصلاح آن تأثیر بسیار مثبتی بر ارتقاء دانش و رضایت شغلی و ایجاد انگیزش در کارکنان خواهد شد.

پیشنهادات :
تلاش برای اصلاح روند اجرایی و بهره گیری از کادر بصورت زیر است :
۱- افزایش تعداد دوره های آموزشی با توجه به اینکه دوره مورد نظر تنها دوره رسمی بخش تشخیص مالیات باشد.
۲- برخورداری نظام ارتقاء در بخش تشخیص از پایه تجربی به پایه علمی و ضرورت گذراندن دوره های علمی جهت ارتقاء به رده شغلی بالاتر(از ممیزی به سر ممیزی و ممیزی کل )
۳- با توجه به لزوم برخورداری از دانش علمی بالا برای رده های بالای کادر تشخیص شرکت دادن بعضی کارکنان لایق در دوره های خاص بعنوان تشویق و پیشرفت شغلی
۴- بازنگری در بعضی از شیوه های ناکارا و کهنه
۵- به روز نمودن اطلاعات در نظام اداری و تصمیم گیری در حوزه امور مالیات
محمود حاتمی (سال ۱۳۷۲) تحقیقی تحت عنوان وضعیت موجود آموزش و طراحی نظام برنامه ریزی آموزش در شرکت آب و فاضلاب تهران انجام داد که بخشی از نتایج حاصله از تحقیق عبارتست از اینکه تأمین نیروی انسانی متخصص جهت اجرای مقاصد متعدد سازمانها نمیتواند بدون پیروی از اصول و فنون برنامه ریزی نیروی انسانی و در نهایت برنامه ریزی آموزش تحقق پذیرد. تحقق فرایند آموزش مستمردر ساخت و بافت درونی سازمان بعنوان سیستمی پویا و متحرک روح تازه ای در کالبد سازمان خواهد دمید و با تلفیق و هماهنگی سایر سیستمهای درونی سازمان نظیر سیستم برنامه ریزی نیروی انسانی و سیستم حقوق و دستمزد و همچون مکانیسمی قدرتمند کارایی کمی و کیفی سازمان را روز به روز افزایش داده و مشارکت مسئولانه کارکنان شرایط مساعدتری برای تحقق فرآیند مدیریت مهیا نموده و بابالا رفتن سطح آموزش و مهارت در کارکنان بیماریهای سازمانی و درمان آنها شناخته خواهد شد.
خانم مریم شعبانی (۱۳۷۴) طی بررسی میزان اثر بخشی آموزشهای کوتاه مدت ضمن خدمت کارمندان شرکت آب و فاضلاب استان تهران ، نتیجه گرفت که بسیاری از کارآموزان دوره های طرح رشد و ارتقاء صرفاً برای دریافت گواهی نامه مربوطه و استفاده از مزایای مادی آن در کلاسها شرکت میکنند و هیچگونه انگیزه ای برای آموختن ندارند.
آقای اسماعیل هاشمی فر(۱۳۷۵) نشان داد که برگزاری دوره های طرح رشد و ارتقاء تکنسینی بخش های آب و نیروگاه وزارت نیرو در شرکتهای تحت پوشش مجتمع سازندگی و آموزش اصفهان صرفاً در افزایش دانش شغلی کارکنان تأثیر داشته و در سه زمینه اساسی افزایش رضایت شغلی ، کمتر شدن میزان سوانح و حوادث و کمتر شدن میزان لزوم سرپرستی و نظارت بر کارکنان ، تأثیر معنی داری نداشته است.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه با موضوعاوقات فراغت، فضاهای ورزشی، صنایع دستی، ورزشکاران

۱-۳- روش تحقیق
با توجه به اینکه این تحقیق توصیف واقعی و منظم خصوصیات و ویژگیهای موضوع تحقیق بوده که با روش های خاصی توصیف میگردد نوع تحقیق توصیفی میباشد۱ که از روشهای کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.
توصیف و تشریح فرضیه تحقیق با استفاده از اسناد و مدارک موجود کتابخانه ها و نظر خواهی از جامعه نمونه از طریق پرسشنامه و مصاحبه میزان آثار ناشی از آموزش مورد سنجش قرار میگیرد. روش ارزیابی با توجه به اینکه از دیدگاه کارکنانی که مشمول طرح شده و وارد دوره شده اند مورد بررسی قرار میگیرد از طرح آزمایشی پس آزمون میباشد و در این روش نیاز به گروه کنترل نمیباشد و با توجه به اینکه در این طرح بعد از اتمام دوره میزان پیشرفت مورد بررسی قرار میگیرد و از شرکت کنندگان در قبل از دوره و پس از گذراندن دوره با استفاده از روش آزمون اولیه و ثانویه مقایسه ای انجام نمیپذیرد، میتوان با روشهای ساده آماری به نتایج و ارائه راه حلهای مناسب اقدام نمود.
۲-۳-جامعه آماری و حجم نمونه :
کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه که در بخشهای ۱۰ هزار و ۲۰ هزار جمعاً تعداد ۲۹۲ نفر مشغول خدمت میباشند که از این تعداد ۱۵۵ نفر مشمول طرح رشد و ارتقاء شده اند و مابقی بعلت سابقه بیش از ۲۰ سال و سن بیش از ۴۵ سال و مدارک زیر دیپلم از طرح معاف گردیده اند، تعداد ۹۱ نفر از افراد مشمول طرح حداقل یک دوره از مورخ ۱/۴/۷۳ تا۳۱/۶/۷۸ را گذرانده اند که به ترتیب ۳۷ و ۵۴ نفر در بخشهای شغلی ۱۰ هزار و ۲۰ هزار میباشند.
مسؤلینی که با کارکنان آموزش دیده فوق رابطه مستقیم کاری داشته اند ۳۰ نفر میباشند.
بدین ترتیب افراد آموزش دیده و مسؤلینی که با آنها رابطه مستقیم کاری داشته اند بعنوان جامعه آماری این تحقیق محسوب میشوند و با توجه به محدود بودن تعداد جامعه آماری نمونه گیری صورت نگرفت و کل جمعیت کارکنان که حداقل یک دوره گذرانده اند و مسئولین مستقیم آنها که تعداد آنها بترتیب ۹۱ و ۳۰ نفر میباشند حجم نمونه تحقیق را تشکیل میدهند.
جدول ۱-۳- مشخصات فراوانی تحصیلی افراد آموزش دیده
ردیف
مدرک
تحصیلی
مشمول
طرح
مشمول طرح
(گذرانده)
مشمول طرح
(نگذرانده)
معاف از طرح
کل
۱
زیر دیپلم۹۳
۹۳
۲
دیپلم
۸۰
۴۳
۳۷
۳۹
۱۱۹
۳
فوق دیپلم
۷۵
۴۸
۲۶
۵
۸۰

جمع
۱۵۵
۹۱
۶۴
۱۳۷
۲۹۲

از ۱۵۵ نفر مشمول طرح به ترتیب ۷۷ و ۷۸ نفر در بخشهای شغلی ۱۰ هزار و ۲۰ هزار مشغول خدمت میباشند.
۳-۳- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات :
از طریق پرسشنامه ، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک موجود در شرکت نسبت به جمع آوری اطلاعات اقدام شده است.
۱-بررسی کتابخانه ای : در تحقیق فوق جهت نگارش تئوری و ادبیات تحقیق علاوه بر کتب ، مقالات و پایان نامه های کتابخانه های مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت ، دانشگاه تهران ، دانشگاه تربیت مدرس ، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، وزارت نیرو ، شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، مدیریت دولتی کرمانشاه ، مجتمع سازندگی غرب و دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه ، اسناد و مدارک موجود در شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه نیز مورد استفاده قرار گرفت.
۲-به منظور جمع آوری اطلاعات و آگاهی از چگونگی تأثیر دوره ها و نحوه اجرای آنها با توجه به مزایا و ویژگیهای پرسشنامه از قبیل مقرون به صرفه بودن ، سهولت و دقت در اجرا ، داشتن فرصت کافی برای تکمیل بودن آنها توسط آموزش‌دیدگان و مسؤلین ، ارائه سؤالات یکسان برای کلیه افراد و همچنین سهولت و دقت در استخراج و تجزیه و تحلیل نتایج از این ابزار استفاده شده است.از طریق سؤالاتی که مبین فرضیه میباشد اقدام به تهیه پرسش نامه ای با ۲۴ سؤال شد ، و برای مسؤلینی که با افراد آموزش دیده رابطه کاری مستقیم دارند مشابه سؤالات آموزش دیده‌گان ولی با ۲ سؤال کمتر یعنی ۲۲ سؤال تهیه گردید.
محتوای سؤالات پرسشنامه بر اساس اهداف تشکیل دوره ها و مزایای آموزش بشرح ذیل انتخاب شده اند.
۱. به چه میزان آموزش در خلاقیت و نوآوری کارآموزان مؤثر بوده است؟
۲. پس از آموزش تا چه حد

دیدگاهتان را بنویسید