پایان نامه ها

پایان نامه درمورد سلسله مراتب، چرخه عمر، چند شاخصه

دانلود پایان نامه

زیر گروه از پروژه‌ها را که در حوزه خاصی (مثلاً هوافضا، انرژی، خودروسازی و غیره) می‌باشند اولویت بندی می‌شوند. سپس در مرحله سوم با استفاده از روشهای چند هدفه68 و اعمال محدودیتهایی چون بودجه، نیروی انسانی و … پروژه های مناسب انتخاب می‌شوند.
محدود بودن حوزه کاربر مدل و داشتن ساختار ریاضی بسیار پیچیده از معایب این مدل می‌باشد و باعث شده است که این مدل تنها برای سازمانهایی که دارای انبوهی از پروژه های بالقوه برای انتقال می‌باشند و در صدد انتخاب پروژه های مناسب با توجه به محدودیتهایشان از این بین می‌باشند. کاربرد داشته باشد.
قبادی (1388)، به منظور تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و تعیین سطح توانمندی‌های تکنولوژیک در واحدهای ریسندگی شهر یزد از مدل ممیزی تکنولوژی و برای پیش بینی تغییرات آینده و مشخص کردن شاخص‌هایی که در توسعه یا اکتساب تکنولوژی بایستی به آن‌ها توجه شود، از مدل CHP استفاده کرده است.
در تجزیه و تحلیل وضعیت موجود، با استفاده از قیاس مدل‌های مختلف ممیزی تکنولوژی مولفه هایی استنتاج شده که در چهار بعد مدل اطلس تکنولوژی یعنی سخت افزار، اطلاعات و دانش فنی، توانایی‌ها و مهارت‌های انسانی و بعد سازمانی به ممیزی تکنولوژی پرداخته و میزان توانمندی‌ها و شکاف‌ها را در این چهاربعد مورد بررسی قرار داده است. همچنین در این فاز با استفاده از پتنت های موجود در زمینه تکنولوژی ریسندگی به عنوان شاخص عملکرد تکنولوژی و تحلیل آن‌ها چرخه عمر تکنولوژی شناسایی شده و مباحث مرتبط با چرخه عمر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در فاز دوم با استخراج جهت گیری‌های تکنولوژی از طریق مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان و استفاده از ابعاد مدل TAM به عنوان معیارها، به کمک تکنیک CHP به اولویت بندی جهت گیری‌های تکنولوژی پرداخته است.
صالحی (1385)، مدلی جهت انتقال تکنولوژی با استفاده از روش‌های آماری و مدل‌های تصمیم گیری چند شاخصه (مطالعه موردی: تکنولوژی ساخت پهپاد جت)، ارائه داده است. این مدل دارای چندین مرحله است، در مرحله اول تکنولوژی‌های لازم برای انتقال، شناسایی و اولویت بندی شده است. برای این منظور از ماتریس احتیاج صلاحیت استفاده شده است، با اولویت بندی تکنولوژی‌ها امکان انتخاب تکنولوژی مناسب فراهم شده و فرایند انتقال تکنولوژی از نقطه نظر فنی و اقتصادی امکان سنجی می‌گردد. در مرحله بعد مبتنی بر پرسشنامه‌هایی که براساس ارکان انتقال تکنولوژی طراحی گردیده و میان خبرگان توزیع شده است، با روش‌های آماری شاخص‌های مهم هر رکن انتقال تکنولوژی با هدف تعیین رویکردها و سیاست‌های فرایند انتقال تکنولوژی، تحلیل شده است. در مرحله آخر روش مناسب انتقال تکنولوژی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش ELECTRE انتخاب و نتایج دو روش با یکدیگر مقایسه شده است تا اولویت بندی نهایی منابع انتقال تکنولوژی با اطمینان بیشتری مشخص گردد.
خواجه نصیری (1387)، جهت طراحی مدل ریاضی در انتخاب روش انتقال تکنولوژی، مدل‌های مرسوم انتخاب روش انتقال تکنولوژی در سطح جهان را مورد مطالعه قرار داده و پس از آن با شناسایی معیارهای موثر بر انتخاب روش انتقال تکنولوژی در سطح جهان را مورد مطالعه قرار داده و پس از آن با شناسایی معیارهای موثر بر انتخاب روش انتقال تکنولوژی و شیوه های همکاری‌های تکنولوژیک، مدلی ارائه شده است تا از این رهگذر، مناسب‌ترین روشهای انتقال تکنولوژی برای مطالعه موردی پروژه ایجاد کارخانه الکترود گرافیتی، اولویت بندی شوند. در این راستا، از روش تصمیم گیری چند شاخصه، استفاده گردیده و با استفاده از روش AHP مسئله مطرح شده برای مطالعه موردی، حل شده است. همچنین، اطلاعات حاصله با نرم افزار Expert Choice مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج در قالب نمودارهای مختلف استخراج شده است.
انصاری و زارع (1388)، طی پروژه ای میدانی در شرکت صنعتی ایران خودرو، به بحث درباره فرایند انتخاب و انتقال تکنولوژی پرداخته، و بر مبنای آن، الگوریتم کیفی و کمی انتخاب تکنولوژی را تشریح و معیارهای درست انتخاب تکنولوژی را معرفی نموده‌اند. بدین منظور، پس از بیان کلیاتی در خصوص تکنولوژی و مکانیزم‌های انتقال و توسعه تکنولوژی، چک لیست عوامل موثر بر فرایند انتخاب تکنولوژی بررسی شده است. سپس، به کمک کارشناسان خبره از 66 عامل موثر مطرح در انتخاب تکنولوژی 23 عامل کاربردی در واحد تولید بدنه خودرو در شرکت ایران خودرو انتخاب شده و براین اساس، الگوریتم کمی انتخاب تکنولوژی، بیان شده است. در ادامه در این پژوهش، تاثیر هر یک از عوامل بر هریک از مراحل فرایند مشخص و در نهایت، فرایند ورود تکنولوژی به داخل شرکت تعیین شده است.
علی احمدی و توکلی (1385)، ضمن بررسی روشهای موجود انتقال تکنولوژی و ارائه مدلهای اولویت بندی و انتخاب این روش‌ها، با استفاده از تئوری تصمیم گیری چند شاخصه، مدل تصمیم گیری TOPSIS و با معیارهای حداقل هزینه، حداکثر جذب تکنولوژی، حداقل زمان انتقال، حداکثر دسترسی به بازار، و حداکثر همراهی با تحولات تکنولوژی انجام شده، برای ارزیابی تایید صحت نتایج از مدل تصمیم گیری Electre استفاده کرده است. همچنین برای مطالعه موردی صنعت میکرو الکتریک در نظر گرفته شده است.
در این پژوهش رتبه بندی گزینه‌ها به ترتیب به صورت: سرمایه گذاری مشترک، بیع متقابل، واردات کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات و روش کلید در دست می‌باشد که با نتیجه بدست آ؛مده از TOPSIS
منطبق می‌باشد.
جدول 2-11 دسته بندی تحقیقات پیشین ( داخلی)
پژوهشگر
هدف تحقیق
روش تحلیل داده‌ها
جامعه تحقیق
نامگذار زنگنه (1387)
ارائه مدل ترکیبی برای شناسایی عوامل موثر در اثربخشی پروژه های انتقال تکنولوژی
روش مدلهای معادلات ساختاری
بنگاه های تولید کننده تجهیزات برق
رمضانی (1387)
شناسایی و اولویت بندی روشهای مختلف سرمایه گذاری به منظور انتقال تکنولوژی خارجی
T Student، آنتروپی، TOPSIS
مدیران و کارشناسان آشنا به مسائل سرمایه گذاری خارجی در صنایع پالایش نفت
اکبری (1385)
تحلیل انتقال فناوری ساخت و تولید نانوتیوبهای کربنی به ایران
تکنیک تصمیم گیری چند معیاره AHP
خبرگان در زمینه انتقال فناوری ساخت و تولید نانوتیوبهای کربنی
طباطبائی (1379)
طراحی مدل تصمیم گیری در انتخاب پروژه های انتقال تکنولوژی
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روشهای چند هدفه
خبرگان انتقال تکنولوژی
قبادی (1388)
تجزیه و تحلیل وضعیت موجود و تعیین سطح توانمندی‌های تکنولوژیک
تکنیک CHP
واحدهای ریسندگی شهر یزد
صالحی(1385)
ارائه مدلی جهت انتقال تکنولوژی
روش‌های آماری، تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش ELECTRE
خبرگان انتقال تکنولوژی (مطالعه موردی، تکنولوژی ساخت پهپاد جت)
خواجه نصیری (1387)
طراحی مدل ریاضی در انتخاب روش انتقال تکنولوژی
روش AHP و نرم افزار Expert Choice
کارخانه الکترود گرافیتی
انصاری و زارع (1388)

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه رایگان درمورد ، Value، Hypothesis:، Wald

تعیین عوامل موثر بر انتخاب و انتقال تکنولوژی
تحلیل محتوای داده های حاصل از مصاحبه و طوفان فکری
مدیران ارشد، میانی و کارکنان ستادی در شرکت ایران خودرو
علی احمدی و توکلی (1385)
انتخاب و اولویت بندی روشهای انتقال تکنولوژی
مدل تصمیم گیری TOPSIS و مدل تصمیم گیری Electre
صنعت میکروالکتریک

براساس مطالعات و تحقیقات بررسی شده که در بخش‌های پیشین به آن‌ها اشاره شد، نتایج چندی قابل استنباط است. از جمله، دلیل جهت گیری تحقیقات به سمت تکنولوژی و اکتساب آن که موضوع این پژوهش می‌باشد به خوبی نمایان است. همچنین شیوه تجزیه و تحلیل داده‌ها در بررسی روند تحقیقات ارائه شده بیانگر گرایش به سمت تکنیک‌های تصمیم گیری چندمعیاره در تصمیم گیری‌های مشکل و پیچیده، به خصوص در مواردی که انتخاب موضوع مورد نظر دارای نقش بسزایی در قابلیت و عملکرد سازمان باشد، است. از دیگر نتایج قابل استنباط آن است که، به اکتساب تکنولوژی و دستیابی به آن می‌بایست به عنوان یک نوع تدوین استراتژی در سطح کلان نگریسته شود، به این سبب که به صنایع مختلف در کشورهای مختلف در خصوص انتخاب شیوه اکتساب و متعاقب آن بهره برداری از تکنولوژی به گونه ای صحیح جهت می‌بخشد.
2-8-3- معیارهای تاثیرگذار بر شیوه های اکتساب تکنولوژی
در جدول (2-12) معیارهایی که از مدل‌های مختلف اکتساب تکنولوژی، ادبیات و تحقیقات مرتبط استنتاج گردیده، با ذکر منبع نشان داده شده است. همچنین ابعاد مختلف عوامل تاثیرگذار بر اکتساب تکنولوژی با توجه به تحقیقات پیشین در جدول (2-13) قابل مشاهده است.
جدول 2-12 معیارهای اکتساب تکنولوژی

معیارها
تعاریف
1
میزان آشنایی شرکت با وضعیت بازار
میزان آشنایی شرکت با بازار که در سه وضعیت جدید و ناشناخته، جدید و شناخته شده و پایه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
2
میزان آشنایی شرکت با تکنولوژی مورد نیاز
میزان آشنایی شرکت با بازار که در سه وضعیت جدید و ناشناخته، جدید و شناخته شده و پایه مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
3
وابستگی تکنولوژیکی
میزان و نوع وابستگی اجزای تکنولوژی به یکدیگر
4
سهم بازار بالقوه
سهم بازار بالقوه به بازار دست نخورده ای که برای محصولات تکنولوژی وجود دارد اشاره می‌نماید و به سطح سطح بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم می‌گردد .
5
موقعیت تکنولوژیک

6
منابع و نیروی انسانی تحقیق و توسعه
ارتباطات پرسنل R&D با سایر شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی
سطح تحصیلات عمومی و مهارت‌های حرفه ای پرسنل R&D
میزان انتقال و جابه جایی پرسنل R&D
7
تجربه شرکت در شیوه کسب دانش فنی
این معیار بر اساس میزان تناسب تجارب پیشین شرکت در شیوه های اکتساب تکنولوژی با الگوهای سازمان در انتخاب شیوه اکتساب می‌باشد و بر اساس تعداد و نوع اکتسابات تکنولوژیکی شرکت بر اساس پایگاه داده های مربوطه مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و همچنین پیشینه سازمان در فعالیت‌های تحقیق و توسعه که با تعداد پتنت های معرفی شده توسط سازمان قبل از اخذ تکنولوژی قابل ارزیابی و بررسی است
8
اندازه شرکت
اندازه شرکت به سه بخش کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم می‌شود که با تعداد پرسنل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد
9
برخورداری از دارایی‌های مکمل تکنولوژی
این معیار با مواردی همچون، موجودی انبار تکنولوژی محصول، موجودی انبار تکنولوژی فرایند، مدرن بودن تجهیزات و دستگاه‌ها، منابع مالی، قابلیت‌های تحقیق و توسعه و قابلیت بازاریابی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد
10
فوریت دست یابی به تکنولوژی
محدودیت زمانی در دستیابی هر چه سریعتر به تکنولوژی
11
متناسب با استراتژی کسب و کار
میزان تطبیق شیوه اکتساب انتخابی بنگاه در جذب و بکارگیری تکنولوژی با استراتژی سازمان کلی سازمان در خصوص کسب و کار و تجارت
12
متناسب با استراتژی تکنولوژی
میزان تطبیق شیوه اکتساب انتخابی بنگاه در جذب و بکار
گیری تکنولوژی با استراتژی سازمان در خصوص تکنولوژی
13
ضرورت اکتساب

14
میزان یکپارچگی عمودی و افقی
میزان و نحوه ارتباط سازمان با تامین کنندگان، مشتریان، رقبا و شرکاء تجاری سازمان
15
اهمیت تکنولوژی برای یک شرکت

16
اثر رقابتی تکنولوژی
اثر رقابتی یا استراتژیک تکنولوژی به سه دسته تکنولوژی، ممتاز یا حیاتی، پایه و بیرونی تقسیم می‌گردد
17
کشش تغییر پذیری تکنولوژی تولید

کشش تغییر پذیری تکنولوژی تولید با شاخص‌های زیر قابل ارزیابی است؛ سرعت تغییر پذیری تکنولوژی تولیدی در این صنعت، فراهم شدن فرصت‌های بزرگ در این صنعت به سبب تغییرات تکنولوژی، بهبود های نسبتا اندک تکنولوژی تولیدی در این صنعت، بروز و ظهور ایده های بسیاری در محصولات جدید از طریق بررسی شکاف‌های موجود در این صنعت
18
پیچیدگی تکنولوژی

19
امکان بومی سازی تکنولوژی
قابلیت تغییر و اصلاح تکنولوژی مناسب با الگوهای فرهنگی و اجتماعی حاکم بر سازمان
20
امکان کپی برداری تقلید آسان
سهولت دستیابی به تکنولوژی از طریق کپی برداری و تقلید از تکنولوژی‌های مدرن
21
چرخه عمر تکنولوژی
چرخه حیات تکنولوژی به چهار مرحله، پیدایش، رشد، بلوغ و افول و تکنولوژی

دیدگاهتان را بنویسید