آرایش ، زیبایی و مدل لباس

پویایی اکسیژن مصرفی((VO2 Kinetic

دانلود پایان نامه

    واژه کینیتیک یا پویایی را می توان به عنوان علم اعمال نیرو در ایجاد یا تغیر حرکت تعریف کرد.  مطالعه پاسخ اکسیژن مصرفی به فعالیت ورزشی را  پویایی اکسیژن مصرفی می­گویند. پویایی اکسیژن مصرفی شامل مطالعه مکانیسم های فیزیولوژیکی مسئول جهت پاسخ پویایی اکسیژن مصرفی به فعالیت ورزشی و بازگشت به حالت اولیه متعاقب آن در نظر گرفته می شود. عواملی همچون حداکثر اکسیژن مصرفی، اکسیژن مورد نیاز جهت اجرای فعالیت ورزشی زیر بیشنه (اقتصاد و کارایی حرکتی) و سرعت افزایش اکسیژن مصرفی در انتقال به فعالیتی با نیاز انرژی بالاتر تا رسیدن به سطح یکنواخت، که همگی تحمل فرد نسبت به فعالیت ورزشی را تحت تاثیر قرار می­دهند، در پویایی اکسیژن مصرفی مورد توجه قرارمی­گیرند (76). در پاسخ به انتقال از استراحت به تمرین با شدت متوسط، پویایی اکسیژن مصرفی مناسب با افزایش انرژی مورد نیاز، طی سه مرحله رخ می­دهد:

فاز І : یک تاخیر20 ثانیه­ای شامل افزایش اولیه اکسیژن مصرفی در شروع فعالیت به علت افزایش جریان خون ریوی و منعکس کننده افزایش اولیه در برونده قلبی است و فاز کاردیو دینامیک نامیده میشود. قبل از رسیدن خون سیاهرگی عضلات در حال فعالیت به ریه ها رخ می دهد و مستقل از مصرف اکسیژن در عضلات است.

فاز П  : افزایش تصاعدی دراکسیژن مصرفی، که از زمانی که خون سیاهرگی از عضلات در حال ورزش به ریه ها می رسد شروع شده و دقیقا مطابق  با پویایی اکسیژن مصرفی عضلات در شرایط طبیعی است و تحت عناوینی چون مولفه سریع، مولفه اولیه یا مولفه اساسی نیز خوانده می شود. با افزایش نمایی سریع دراکسیژن مصرفی با یک ثابت زمانی 45-20 ثانیه، که اکسیژن مصرفی را در 3 دقیقه به میزان واقعی یا وضعیت ثابت پیش بینی شده اولیه هدایت می­کند، همراه است.

فازШ  : وقتی هر دو دوره زمانی فاز І و П کامل می شود، مرحله یکنواختی حاصل می شود که فاز Ш گفته می شود. به این مرحله مولفه آهسته نیز گفته می­شود. پاسخ اکسیژن مصرفی که به آرامی افزایش می­یابد و پس از تقریبا 3-2 دقیقه بعد از شروع تمرین آغاز می­شود، مولفه آهسته گفته می­شود. طی فعالیت با فشارثابت (یکنواخت) و زیر آستانه­ی لاکتات، اکسیژن مصرفی معمولا پس ازسه دقیقه به مرحله­ی یکنواخت می­رسد (76).

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانستنی های سرمایه گذاری خارجی

   2ـ2ـ3ـ1 ثابت­های زمانی

    ثابت زمانی یک پارامتر برآورد شده توسط تابع نمایی مناسب بر حسب داده­ها است. نمودار پاسخ VO2 پس از 4  ثابت زمانی (حدودا 120 ثانیه) به هدف می­رسد. ثابت زمانی اول، زمان رسیدن به 63% کل اکسیژن مصرفی (از حالت پایه تا مرحله یکنواخت)، ثابت زمانی دوم، زمان رسیدن به 86% کل اکسیژن مصرفی، ثابت زمانی سوم، زمان رسیدن به 95% کل اکسیژن مصرفی و ثابت زمانی چهارم زمان رسیدن به 98% کل اکسیژن مصرفی است.

 2ـ2ـ3ـ2 مولفه آهسته

  سازوکار مولفه آهسته هنوز به طور کامل شناخته نشده است. در ابتدا گفته شد که مولفه آهسته و افزایش لاکتات خون ارتباط قوی باهم دارند، اما اخیرا پذیرفته شده که تجمع لاکتات خون علت ایجاد مولفه آهسته نیست. اپی نفرین نیز یکی ازعوامل ایجاد مولفه آهسته بیان شده است، امامشخص شده که تاثیری روی پویایی اکسیژن مصرفی ندارد (76). گفته شده است که افزایش دمای عضله فعال نیز ممکن است در کاهش مولفه آهسته توسط اثر Q10 (اثر افزایش روی واکنش آنزیم­های کاتالاز) روی متابولیسم عضله و یا با کاهش کارآیی فسفوریلاسیون سهیم باشد (34،76). به هرحال هنوز علت اثر افزایش دما روی کاهش مولفه آهسته به طور کامل مشخص نیت. کاهش مولفه آهسته همچنین ممکن است بازتاب ثبات سریع­تر هموستاز درون سلولی طی فعالیت اصلی به علت فراخوانی کمتر تارهای نوع ΙΙ باشد (34)