پایان نامه ها و مقالات

کشاورزی و منابع طبیعی، تجزیه و تحلیل آماری

دانلود پایان نامه

کاهش توان تولید مثل می‏گردد که اثرات اقتصادی زیانباری را به همراه دارد. لازم به ذکر است که آفلاتوکسین مصرفی در گاوهای شیری از طریق شیر حیوانات دفع می‏شود (گارسیا۱۸۷، ۲۰۱۰).
استفاده از خاک رس یکی از عملی‏ترین و به ‏طور معمول مورد استفاده در خوراک دامها بوده و روشی برای کاهش جذب مایکوتوکسینها در حیواناتی است که به ‏دلیلی دارای مصرف آفلاتوکسین میباشند (دیاز و اسمیت۱۸۸، ۲۰۰۵). مکانیسم اساسی تاثیر این ترکیبات، برقراری پیوند برگشت ناپذیر با آفلاتوکسین موجود در خوراک است. بنابراین آنها جذب آفلاتوکسین را از لوله گوارشی کاهش میدهند. بنتونیت به عنوان یک ماده چسباننده در تولید پلت و نیز به عنوان یک ماده جاذب سموم قارچی مطرح میباشد. با توجه به عدم وجود آثار سوء ناشی از مصرف بنتونیت و نیز قابلیت آن در کاهش شدت مایکوتوکسیکوزیس به خصوص آفلاتوکسیکوزیس و عدم تاثیر بر بازده مواد ضروری خوراک در دزهای توصیه شده، استفاده از آن مناسب و مقرون به صرفه خواهد بود. استفاده از بنتونیت در گاوهای شیری زمانی که جیره حاوی مقادیر بالای دانهها، احتمال حضور کپک‏ها در جیره، تست چربی شیر پایین، حالت بازی مدفوع و دام دچار گندخواری شده است بسیار توصیه می‏شود. در پایان میتوان ذکر کرد که ساختمان شیمیایی ماده جاذب و مایکوتوکسین، نوع جاندار، ویژگیهای دستگاه گوارش به خصوص pH بر میزان قابلیت جذب ماده جاذب تاثیر میگذارد (کیانوش، ۱۳۹۱).

فصل سوم
مواد و روشها

فصل سوم
مواد و روشها
۳-۱ محل و زمان انجام آزمایش
کلیه آزمایشات در ایستگاه آموزشی تحقیقاتی و آزمایشگاه تغذیه تحصیلات تکمیلی و آزمایشگاه کشت پیوسته گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان واقع در ۳۵ کیلومتری شمال شرقی اهواز انجام گرفت. این مکان دارای طول جغرافیایی ۴۸ درجه و ۵۲ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۱ درجه و ۳۶ دقیقه میباشد. حداقل دمای سالیانه این محل ۳+ درجه سانتیگراد و حداکثر ۵۱ درجه سانتیگراد و ارتفاع آن از سطح دریا ۳۰ متر میباشد. مراحل انجام این آزمایش از آذر ۱۳۹۲ به مدت ۷ ماه به طول انجامید و سپس دادهها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
۳-۲ تهیه کادمیوم، روی و بنتونیت سدیم
سولفات کادمیوم (cdso4) و سولفات روی (ZnSo4) مورد آزمایش از شرکت مرک آلمان تهیه گردید و بنتونیت مورد استفاده در این آزمایش، بنتونیت سدیم بود.
۳-۳ جیره مورد آزمایش
برای تعیین اثر محافظتی عنصر روی و بنتونیت سدیم بر سمیت کادمیوم در شکمبه، در آزمایش تولید گاز از یک جیره (به عنوان سوبسترا) با سطح مواد متراکم ۵۰ درصد و مواد علوفهای با نسبت ۵۰ درصد استفاده شد. همین سطوح برای انجام آزمایش کشت پیوسته دو جریانه مورد استفاده قرار گرفت. جیرههای مورد آزمایش بر اساس احتیاجات غذایی گاو (NRC ،۲۰۰۱) تنظیم گردید. اجزای مواد خوراکی جیرهها و ترکیب شیمیایی آن در جدول ۱-۳ آورده شده است.
جدول ۳-۱ جیره مورد استفاده در آزمون گاز و آزمایش کشت پیوسته
درصد
ماده خوراکی
۵۰
یونجه
۳۵
جو
۷/۱۳
کنجاله سویا
۴/۰
آهک
۶/۰
مکمل
۳/۰
نمک
۱۰۰
جمع

ترکیب شیمیایی
۲/۱۸
پروتین خام
۵/۹۰
ماده آلی
۶/۴۲
NFC
۰/۳۲
NDF
۸/۲۰
ADF
۵/۲۲
علوفه NDF
۴۴/۲
انرژی قابل متابولیسم (مگاکالری در کیلوگرم ماده خشک)
۳-۴ مراحل آزمایش
این پژوهش در ۲ مرحله آزمایشی شامل آزمون تولید گاز و آزمایش کشت پیوسته دو جریانه، انجام گرفت.
۳-۵ آزمایش تولید گاز
۳-۵-۱ مواد و وسایل مورد نیاز
ویال ۱۰۰ میلیلیتری
حمام آب گرم ۳۹-۳۸ درجه سانتیگراد
سیلندر گاز دی اکسیدکربن با رگلاتور
ترازوی دقیق جهت توزین نمونهها
۳-۵-۲ تهیه مایع شکمبه
مایع شکمبه از گاو فیستولا شده نژاد هلشتاین که سن ۴- ۳ سال داشت به کمک شیلنگ و پمپ خلاء تهیه و سپس به وسیله چهار لایه پارچه متقال صاف شده و به درون بطری در داخل فلاسک آب گرم با دمای ۳۹ درجه سانتی گراد قرار داده شد و بلافاصله به آزمایشگاه انتقال یافت. مایع شکمبه قبل از تغذیه حیوان جمعآوری گردید. مایع شکمبه جمعآوری شده قبل از تغذیه از فعالیت کمتری نسبت به بعد از تغذیه برخوردار است، پیشنهاد میشود مایع شکمبه قبل از تغذیه گرفته شود زیرا مایع شکمبه در این شرایط ثابتتر میباشد (منک و استینگس، ۱۹۸۸).
۳-۵-۳ محلول بزاق مصنوعی
برای تهیه بزاق مصنوعی جهت آزمایش تولید گاز، به پنج محلول مختلف نیاز است که آماده سازی این محلولها به شرح زیر انجام شد:
محلول شماره ۱ (محلول عناصر کم نیاز)
– ۲/۱۳ گرم کلرید کلسیم۱۸۹ ۲ آبه
– ۰/۱۰ گرم کلرید منگنز۱۹۰ ۴ آبه
– ۰/۱ گرم کلرید کبالت۱۹۱ ۶ آبه
– ۸/۰ گرم کلرید آهن۱۹۲ ۶ آبه
– ۱ گرم کلرید کلسیم۱۹۳ ۶ آبه
موارد فوق را با یکدیگر مخلوط و سپس با استفاده از آب مقطر حجم آن به ۱۰۰ میلی لیتر رسانده شد.
محلول شماره ۲ ( محلول بافری)
-۰/۳۵ گرم بیکربنات سدیم۱۹۴ به علاوه ۴ گرم بیکربنات آمونیوم۱۹۵ در آب مقطر حل نموده و حجم آن به یک لیتر رسانده شد.
محلول شماره۳ (محلول عناصر پرنیاز)
-۹/۵ گرم فسفات هیدروژنه دی سدیم۱۹۶، ۳/۶ گرم فسفات هیدروژنه پتاسیم۱۹۷، گرم سولفات منیزیم۱۹۸ ۷ آبه
موارد بالا در آب مقطر حل گردید و حج
م آن به یک لیتر رسانده شد.
محلول شماره ۴ (ریزازورین)
– ۱۰۰میلیگرم از ریزازورین در آب مقطر حل شده و حجم آن را به ۱۰۰ میلیلیتر رسانده شد.

محلول شماره ۵ (احیا کننده)
۲ میلیلیتر هیدروکسید سدیم یک نرمال (NaOH) و ۲۸۵ میلیگرم سولفید سدیم ۹ آبه۱۹۹ در آب مقطر حل نموده و حجم آن به ۵۰ میلیلیتر رسانده شد. محلول احیا کننده باید به صورت تازه و قبل از نمونهگیری از مایع شکمبه تهیه گردد ولی سایر محلولها را میتوان قبلاً تهیه و ذخیره کرد.
۳-۵-۴ تهیه بزاق مصنوعی
۴۷۴ میلیلیتر آب مقطر، ۱۲/۰ میلیلیتر محلول شماره ۱ ( محلول عناصر کم مصرف)، ۲۳۷ میلیلیتر محلول شماره ۲ (محلول بافری بزاق)، ۲۳۷ میلیلیتر محلول شماره ۳ (محلول عناصر پر نیاز) و ۲۲/۱ میلیلیتر محلول ریزازورین را وارد ارلن نموده محتویات موجود در ارلن پس از مخلوط نمودن، در حمام آب گرم (۳۹ درجه سانتیگراد) قرار داده شدند. در حین هم زدن توسط مگنت، ۴۰ میلیلیتر محلول احیاء کننده به آن افزوده و با دیاکسیدکربن گازدهی شد. در این هنگام رنگ محلول از آبی به قرمز تبدیل (اکسید شده) و در نهایت بیرنگ (احیا شده) خواهد شد. پس از احیا شدن این مخلوط به نسبت ۱:۲ با مایع شکمبه (۲ محلول بزاق مصنوعی و ۱ مایع شکمبه) مخلوط شد.
۳-۵-۵ روش کار
نمونههای آزمایشی شامل جیره (جدول۳-۱) مخلوط گاو به نسبت ۵۰ درصد علوفه و ۵۰ درصد مواد متراکم (۵۰ : ۵۰) در قسمت اول آزمایش سطوح مختلف کادمیوم ( ۰، ۲۰ و۸۰ میلیگرم در کیلوگرم جیره) به همراه ۳ سطح روی (۰، ۳۰۰و ۶۰۰ میلیگرم در کیلوگرم جیره) بود. در قسمت دوم آزمایش همان سطوح کادمیوم با سه سطح بنتونیت سدیم (۰، ۴/۲ و ۸/۴ درصد ماده خشک جیره) به صورت سرک به جیره اضافه شد. قبل از توزین نمونههای خوراکی با آسیاب حاوی غربال یک میلیمتری آسیاب شد. حدود ۳۰۰ میلیگرم از ماده خشک نمونه مورد نظر توزین شده و با دقت، طوری که هیچ ذرهای از ماده خوراکی به دیواره ویال نچسبد، تمام مواد خوراکی در انتهای ویال ریخته شد.
۳-۵-۶ آماده کردن ویال‌ها برای انکوباسیون
یک ساعت قبل از انکوباسیون، ویال‏ها در انکوباتور با درجه حرارت ۳۹-۳۸ درجه سانتی‌گراد قرار داده شدند. با استفاده از استوانه مدرج، ۱۰ میلی‏لیتر از مخلوط مایع شکمبه و ۲۰ میلی‏لیتر از مخلوط محلول‌ (بزاق مصنوعی) به درون ویال‏ها ریخته شدند. سپس با استفاده از گاز دی اکسیدکربن محیط کشت درون ویال‏ها بی‏هوازی شدند و بلافاصله با درپوش لاستیکی و فلزی توسط انبر پرس، دهانه ویال‏ها بسته شدند و به حمام آب گرمی که قبلاً درجه حرارت آن روی ۳۹-۳۸ درجه سانتی‌گراد تنظیم شده بود، منتقل گردید.
به منظور تصحیح گاز تولیدی ناشی از مایع شکمبه در هر آزمایش تولید گاز، ۵ ویال شاهد و فاقد نمونه که تنها حاوی ۳۰ میلیلیتر مایع شکمبه و بزاق مصنوعی است در نظر گرفته تا میزان گاز تولیدی آنها از کل گاز تولیدی نمونه خوراک کم شود و مقدار گاز تولیدی ناشی از تخمیر نمونهها بدست آید.
۳-۵-۷ اندازهگیری پارتیشنینگفاکتور۲۰۰
پارتیشنینگفاکتور (PF) بیان کننده نسبت تجزیه واقعی سوبسترا به حجم گاز تولید ‌شده در دوره‌های زمانی انکوباسیون می‌باشد (اولی‏ویرا۲۰۱، ۱۹۹۸). جهت برآورد این فاکتور، پس از پایان انکوباسیون سرنگ‌ها در تکنیک تولیدگاز، محتوای سرنگ‌ها کاملاً به درون ظرفی منتقل گردید و با ۲۰ میلی‌لیتر محلول شوینده خنثی مخلوط و به مدت یک ساعت جوشانیده شد. پس از گذشت این زمان محلول صاف شده و باقی‌مانده درون بوته‌هایی که از قبل وزن خالی آن‌ها ثبت شده بود، ریخته شد. بوته‌ها به آون (دمای ۹۰ درجه سلسیوس، ۲۴ ساعت) منتقل گردید تا نمونه‌ها خشک شود. سپس بوته‌ها از آون خارج و به دسیکاتور منتقل شده تا خنک شده و پس از خنک شدن، بوته‌ها توزین شد. سپس بوته‌های حاوی باقی‌مانده به کوره الکتریکی (۵۵۰ درجه سلسیوس به‌ مدت ۵/۳ ساعت) منتقل گردیده تا خاکستر به ‌دست آید. بعد از گذشت این زمان بوته‌ها به دسیکاتور منتقل شده و پس از خنک شدن آن‌ها، به دقت وزن شدند و در نهایت مقدار PF محاسبه گردید.
۳-۵-۸ معادلات و محاسبات تولید گاز
به منظور تعیین فراسنجه‏های تولید گاز از معادله P = b (1 – e-ct) استفاده شد (ارسکوف و مکدونالد ۱۹۷۹). در این معادله فراسنجه b گاز تولیدی از بخش تخمیر پذیر،c ثابت نرخ تولید گاز در ساعت، t زمان انکوباسیون بر حسب ساعت و P میزان گاز تولیدی (میلی‏لیتر) در زمان مورد نظر می‏باشد.
انرژی قابل متابولیسم۲۰۲ (ME) و قابلیت هضم ظاهری مادهآلی۲۰۳ (IVOMD) با استفاده از معادله منک و همکاران (۱۹۷۹) محاسبه گردید.
ME (MJ/Kg DM) = 2.2 + 0.136 GP + 0.057+0.0029 CP2
IVOMD (%) = 14.88 + 0.889 GP + 0.45 CP + 0.0651 Ash
DM: ماده خشک،CP : درصد پروتئین خامAsh : درصد خاکسترGP : میلی‏لیتر گاز خالص تولیدی از ۳۰۰ میلی‏گرم نمونه خشک پس از ۲۴ ساعت انکوباسیون.
PF: پارتیشنینگفاکتور، پس از ۲۴ ساعت انکوباسیون (مقیاسی از بازده تخمیر) به صورت نسبت ماده هضم شده واقعی به حجم گاز (میلی‏لیتر) تولید شده پس از ۲۴ ساعت انکوباسیون (بلومل و همکاران، ۱۹۹۷).
تولید توده میکروبی۲۰۴ (MB) به صورت زیر محاسبه شد (بلومل و همکاران، ۱۹۹۷).
MB (mg / g DM) = mg TDS-(ml gas × ۲.۲mg / ml)
که ۲/۲ عامل استوکیومتری بر حسب میلی‏گرم کربن، هیدروژن و اکسیژن مورد نیاز برای ساخت اسیدهای چرب کوتاه زنجیر (SCFA) همراه با تولید یک میلی‏لیتر گاز و ماده آلی واقعا قابل تجزیه۲۰۵ بر حسب میلی‏گرم (بلومل و همکاران، ۱۹۹۷).
راندمان تولید پروتئین میکروبی به
صورت نسبت توده میکروبی تولید شده (MP) به میلی‏گرم مادهآلی هضم شده واقعی محاسبه گردید.
خاکستر – باقی‌مانده – مقدار اولیه = ماده آلی هضم شده واقعی (میلی‌گرم)
۳-۵-۹ اندازه‌گیری pH
مقدار pH مایع شکمبه درون سرنگ‌ها و شیشه‏های کشت در روز پایانی بلافاصله پس از تخلیه سرنگ در ارلن به کمک دستگاه pH متر (متروم ۷۴۴، سوئیس) که از قبل در محیط آزمایشگاه دقت آن با بافرهای ۴= pH و ۷=pH تنظیم شده بود، اندازه‌گیری شد.
۳-۶ تکنیک کشت پیوسته دو جریانه
۳-۶-۱ مشخصات سیستم کشت پیوسته دوجریانه
سیستم کشت پیوسته دوجریانه در این آزمایش از ۸ فرمنتر با مخزن شیشه‏ای و امکان خروج جداگانه فاز مایع و فاز جامد تشکیل شده بود که هر فرمنتر دارای بخش‏های زیر می‏باشد:
– مخزن شیشه‏ای،
– سیستم تامین گرما،
– همزن مغناطیسی،
– سیستم کنترل pH،
– سیستم تزریق گاز نیتروژن و تامین شرایط بی هوازی،
– پمپ پریستالتیک تخلیه‏ی بزاق مصنوعی بداخل مخزن،
– سیستم تنظیم نسبت رقیق شدن فاز مایع و فاز جامد،
– مخزن خنک کننده‏ی فاز مایع و فاز جامد.
۳-۶-۲ محلول بزاق مصنوعی
ترکیب شیمیایی مورد نیاز جهت تهیه محلول بزاق مصنوعی جهت آزمایش سیستم کشت پیوسته دو جریانه، به شرح زیر است (ولر و پیلگریم، ۱۹۷۴).
۷۶/۱ گرم فسفات هیدروژن دی‏سدیم بدون آب۲۰۶

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   یادگیری ریاضی، آموزش چند رسانه ای

۵ گرم کربنات هیدروژن سدیم۲۰۷
۶/۰ گرم کلرید پتاسیم۲۰۸
۶/۱ گرم کربنات هیدروژن پتاسیم۲۰۹
۱۲/۰ گرم سولفات منیزیم ۷ آبه۲۱۰
موارد فوق را با یکدیگر مخلوط و بعد با استفاده از آب مقطر حجم آن به یک لیتر رسانیده شد و سپس با همزن کاملاً مخلوط گردید و برای شبیه سازی باز چرخ نیتروژن ۴/۰ گرم اوره۲۱۱به آن اضافه شد.
۳-۶-۳ آزمایش کشت پیوسته دو جریانه
۸ فرمنتر کشت پیوسته دو جریانه با حجم ۱۷۵۰ میلیلیتر در دو دوره متوالی ۹ روزه (۶ روز عادت پذیری و ۳ روز نمونهگیری) مورد استفاده قرار گرفت. فرمنترها با مایع شکمبه به دست آمده از کل محتویات شکمبه ۳ حیوان که با جیره معمولی گاو تغذیه شدند تلقیح گردیدند. دما در ۵/۳۸ درجه سانتیگراد و نرخ رقت فاز مایع (۱۰درصد بر ساعت) و فاز جامد (۵ درصد بر ساعت) ثابت نگه داشته شد. شرایط بیهوازی با تزریق مداوم نیتروژن حفظ شد. بزاق مصنوعی به طور مداوم به فلاسکهای تخمیر تزریق شده و برای شبیهسازی باز چرخ نیتروژن ۴/۰ گرم بر لیتر اوره به آن افزوده شد (ولر و پیلگریم۲۱۲، ۱۹۷۴). فرمنترها روزانه با ۱۲۰ گرم ماده خشک در سه بخش مساوی در ساعتهای ۸، ۱۶و ۲۴ تغذیه میشدند.
تیمارها با چینش طرح بلوک کامل تصادفی شامل تیمار یک شاهد (بدون کادمیوم)، تیمار دو سولفات کادمیوم (۲۰میلیگرم در کیلوگرم جیره)،

دیدگاهتان را بنویسید