پایان نامه ها و مقالات

یادگیری ریاضی، آموزش چند رسانه ای

دانلود پایان نامه

………………………………………………………………………………………………..
۹۶
خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….
۹۶
بحث و تفسیر یافته‌ها …………………………………………………………………………………………………………
۹۷
پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………
۱۰۲
پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………….
۱۰۵
محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر……………………………………………………………………………………….
۱۰۵
محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهشگر …………………………………………………………………………….
۱۰۶

منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….
۱۰۷
منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..
۱۱۱

فهرست جداول

جدول شماره (۱-۲) : مؤلفه های ساختن گرایانه و ارتباط آن با طراحی آموزشی پروژه های چندرسانه ای …………………………………………………………………………………………………………….

۴۶
جدول شماره (۲-۲): جمع بندی و خلاصه مطالعات تجربی در زمینه ی موضوع پژوهش …………….
۵۸
جدول شماره (۱-۴) : بررسی میزان رعایت اصول تولید محتوا در چند رسانه ای های آموزشی …….
۶۵
جدول شماره (۲-۴) : بررسی میزان رعایت اصول رهیابی و ردیابی در چند رسانه ای ها ……………..
۶۷
جدول شماره (۳-۴) : بررسی میزان رعایت اصول طراحی آموزشی در چند رسانه ای ها ……………..
۷۰
جدول شماره (۴-۴) : بررسی میزان رعایت اصول چند رسانه ای در چند رسانه ای ها ………………..
۷۲
جدول شماره (۵-۴) : بررسی میزان رعایت اصول فنی در چند رسانه ای ها ……………………………….
۷۵
جدول شماره (۶-۴) : بررسی میزان رعایت اصول خلاقیت در چند رسانه ای ها …………………………
۷۸
جدول شماره (۷-۴) : بررسی میزان رعایت اصول تعامل و ارتباط گروهی در چند رسانه ای ها ……
۷۹
جدول شماره (۸-۴) : بررسی میزان رعایت اصول ارزشیابی در چند رسانه ای ها…………………………
۸۰
جدول شماره (۹-۴) : بررسی میزان رعایت اصول پشتیبانی در چند رسانه ای ها …………………………
۸۲
جدول شماره (۱۰-۴) : بررسی میزان رعایت اصول مایر در چند رسانه ای ها …………………………….
۸۳
جدول شماره (۱۱-۴) : بررسی میزان رعایت اصول فعال بودن در چند رسانه ای ها……………………..
۸۵
جدول شماره (۱۲-۴) : بررسی میزان رعایت اصول متفکرانه بودن در چند رسانه ای ها………………..
۸۶
جدول شماره (۱۳-۴) : بررسی میزان رعایت اصول تراکمی بودن در چند رسانه ای ها…………………
۸۸
جدول شماره (۱۴-۴): بررسی میزان رعایت اصول یکپارچه بودن در چندرسانه ای ها …………………
۹۰
جدول شماره (۱۵-۴) : بررسی میزان رعایت اصول هدفدار بودن در چندرسانه ای ها…………………..
۹۱
جدول شماره (۱۶-۴): جمع بندی و خلاصه نتایج کلی متغیرهای مورد بررسی……………………………
۹۳

فهرست اشکال

شکل ۱-۲: دیاگرام مراحل ارزشیابی نرم افزارهای آموزشی………………………………………………………….

۳۴
پیوست‌ها
فهرست وارسی نرم افزارهای مورد بررسی ……………………………………………………………………………

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی درس ریاضی پایه اول دبستان موجود در بازار ایران از دیدگاه رویکرد یادگیری فعال و ساخت گرا و اصول طراحی چندرسانه ای ها، صورت گرفته است. روش مورد استفاده در پژوهش تحلیل محتواست .جامعه ی آماری پژوهش شامل نرم افزارهای آموزش ریاضی پایه اول ابتدایی موجود در بازار در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۲ که دارای تأییدیه وزارت آموزش و پرورش هستند می باشند. با توجه به محدودیت جامعه ی آماری از روش سرشماری برای نمونه گیری استفاده گردیده و هر ۱۴ نرم افزار موجود مورد بررسی قرار گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها یک فهرست وارسی محقق ساخته است که در ۱۵ حوزه و با تعداد ۱۷۶ گویه ساخته شده است. روایی ابزار توسط ۴ دبیر ریاضی و ۴ نفر تکنولوژیست آموزشی تأییدوضریب آلفای کرون باخ نیز پایایی شاخص ها را درمحدوده قابل پذیرش برآورد نمودنده اند .داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی شامل جدول توزیع فراوانی ،میانگین و انحراف معیار جمع بندی و سوالات نیز با آزمون تی ومقایسه میانگین با عدد ثابت تحلیل گردیده اند .ضریب توافقی کندال بین داوران نیز قابل قبول بوده است . جمع بندی نتایج پژوهش حاکی از این است که از دیدگاه داوران اصول مایر (۰۵۹/۰ = انحراف معیار و ۲۱/۴= میانگین) اصل چند رسانه ای (۰۵۴/۰ = انحراف معیار و ۰۵/۴= میانگین) در بیش ترین حد ممکن در چندرسانه ای های ریاضی مورد مطالعه رعایت گردیده و خدمات پشتیبانی (۱۱۵/۰ = انحراف معیار و ۲۴/۳= میانگین) اصل تراکمی بودن(۰۹۲/۰ = انحراف معیار و ۳۸/۳= میانگین) در کم ترین حدممکن رعایت گردیده است.در مجموع همه ی شاخص های مورد مطالعه در حد متوسط و بیش تر بوده وهیچ کدام در محدوده ضعیف و خیلی ضعیف قرار ندارد.
واژه های کلیدی: تحلیل محتوا،نرم افزار ریاضی،یادگیری فعال،ساختن گرایی،اصول طراحی چندرسانه ای.

مقدمه:
توسعه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه های آموزش و پرورش، گامی مؤثر و ماندگار بوده که توانسته تحول کیفی در اهداف، برنامه‌ها، روش‌ها و شیوه‌ها ایجاد کند و در نتیجه اثربخشی آموزش و پرورش را به دنبال داشته باشد. پیش بینی می‌شود با توسعه فناوری، رؤیاهای دیرینه و مشکلات لاینحل از قبیل کاربردی کردن آموزش و پرورش، تمرکز بر توانایی و نیازهای یادگیرندگان، نهادینه کردن دانش آموز محوری و تغییر نقش معلم به عنوان راهنما و بالأخره اصالت بخشیدن به آموزش مادام‌العمر محقق می‌شود (حیدری و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۱۰۴).
آموزش به شیوه‌ی چند رسانه ای در دهه های اخیر پیشرفت فزاینده ای را در آموزش ایجاد کرده و باعث شده که امروزه آموزش چند رسانه ای در جوامع صنعتی با کمک انقلاب الکترونیکی پیشرفت بسیار نماید، همچنین اختراع رایانه و رشد فزاینده آن موجب جلب توجه مسئولان و برنامه ریزان آموزشی گردیده است (عسگری و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۱۷۴). لذا آموزش از طریق رایانه یکی از مباحث اصلی برنامه ریزی در بسیاری از کشورهای جهان شناخته شده و سرمایه گذاری های فراوانی در مورد ابعاد گوناگون طراحی، اجرا و ارزیابی آن انجام می گردد (شیخ زاده، ۱۳۸۳، ص ۶۸، نقل از دبرا۱ ۲۰۰۱).
توجه به کاربرد چندرسانه ای ها و رایانه در امر آموزش سبب گسترش و رشد ناگهانی تولید چندرسانه ای های آموزشی در کشور گردید. این رشد خصوصاً برای دروس مشکل نظیر ریاضی، علوم و زبان انگلیسی قابل توجه تر است؛ اما اگر چه در مورد تأثیرگذاری و عدم تأثیرگذاری این رسانه ها نسبت به روش‌های مرسوم تدریس اختلاف نظرهای فراوان میان محققان وجود دارد؛ استانداردسازی و تعیین میزان توجه هر یک از این رسانه ها به اصول استاندارد ساخت محتواهای الکترونیکی، موضوعی است که بسیار نیازمند توجه و بررسی است.
به دلیل نوظهور بودن طراحی آموزش های مجازی و همچنین دستاوردهای دانشی و تجربی بسیار اندک در این زمینه، طراحی و تولید محتوای آموزش مجازی به یکی از چالش های اساسی تبدیل شده است. با عنایت به اینکه اغلب محتواهای آموزشی مجازی به صورت چند رسانه ای آموزشی تولید می شوند و از آن جا که تولید چند رسانه ای ها بر اساس استاندارد و اصول معینی می باشد، توجه به میزان رعایت این اصول و استانداردها در محتوای آموزشی مجازی اهمیت ویژه ای دارد (مرتضوی اقدم و همکاران، ۱۳۹۱، ص ۳۳). استانداردهای فناوری عامل مهمی در طراحی نرم افزارهای آموزشی، به منظور بازاریابی و استفاده هستند. فناوری به طور کلی به شکلی خاص وابسته به مفهوم استاندارد است و بدون استاندارد، ممکن است استفاده از آن مشکل یا غیر ممکن باشد. لذا در مورد آموزش به وسیله ی چندرسانه ای ها همیشه مقداری از استاندارد لازم است که استفاده از نرم افزار آموزشی را در کلاس های مختلف آموزشی تضمین نماید (فلیسشمن۲، ۲۰۰۷، ص ۱۱۱).
از جمله ی پرکاربردترین و جامع ترین اصول طراحی چند رسانه ای ها، اصول مبتنی بر رویکرد یادگیری ساخت گرایان و اصول هفت گانه ی مایر است که مورد توجه پژوهش حاضر است. اساس آموزش در رویکرد ساخت گرایی این است که اگر یادگیرندگان بخواهند اطلاعات پیچیده را متعلق به خودشان کنند، باید شخصاً به آن پی ببرند. اعتقاد پیروان نظریه ساختن گرایی آن است که یادگیرندگان بر اساس تجارب شخصی خود دانش را می‌سازند و این کار را به طور فعال انجام می‌دهند. بر این اساس برای اینکه دانش آموزان واقعاً بفهمند و بتوانند دانش خود را به کار ببرند، باید روی حل کردن مسائل کار کنند، خودشان به مسائل پی ببرند و با مفاهیم دست و پنجه نرم کنند (عسگری، ۱۳۸۶، ص ۱۰۲، نقل از اسلاوین ۲۰۰۶). ساختن گرا با تمرکز بر یادگیری به جای آموزش مستقیم، طراح آموزشی را بر آن می‌دارد که محیط‌های یادگیری نوینی خلق کند که حمایت کننده‌ی ساخت دانش توسط یادگیرنده باشد (سلیمی، ۱۳۹۰، ص ۴۴). در نظریه ساختن گرایی به جای آموزش پایین به بالا روی آموزش بالا به پایین تأکید می‌شود. اصلاح بالا به پایین۳ به معنی آن است که دانش آموزان با حل کردن مسائل دشوار شروع می‌کنند و با راهنمایی فردی ماهر، مهارت‌های اساسی لازم را کشف می‌کنند (عسگری، ۱۳۸۶، ص ۱۰۳).
همچنین ساختارگرایان معتقدند که:
– در یادگیری، یادگیرنده در کانون توجه قرار دارد نه موضوع یادگیری
– هیچ دانشی وجود ندارد که مستقل از معنایی که به وسیله‌ی دانش آموز تجربه می‌شود، باشد.
– ادراک در تعامل ما با محیط شکل می‌گیرد و نمی‌توانیم در مورد چیزی که یاد گرفته شده جدا از اینکه چگونه یاد گرفته شده است صحبت کرد.
– تعارض شناختی محرکی برای یادگیری است.
– دانش در بستر اجتماعی شکل می‌گیرد (مؤمنی مهموئی و همکاران، ۱۳۸۶، ص ۱۳۲).
بر اساس نظر سیمونز۴ (۱۹۹۳) یادگیری ساختن گرایانه پنج مؤلفه یا عنصر دارد که عبارت اند از: فعال۵، تراکمی۶، یکپارچه۷، متفکرانه۸، هدف مدار۹. گانون و کلای۱۰ نیز شش عنصر برای یادگیری ساختن گرایانه پیشنهاد کرده اند که پنج عنصر آن مشابه عناصر یاد شده و عنصر ششم آن گروهی بودن۱۱ است (رضوی، ۱۳۹۰، ص ۳۰۸).
لذا در این مطالعه برای بررسی نرم افزارهای مورد مطالعه ۵ ویژگی مطرح شده بر اساس نظر سیمونز و همچنین هفت اصل مایر در ساخت چند رسانه ای ها شامل: “اصل چند رسانه ای”، “اصل مجاورت مکانی”، “اصل مجاورت زمانی”، “اصل پیوستگی یا انسجام”، “اصل کانال های حسی”، “اصل افزونگی یا مازاد” و “اصل تفاوت های فردی” مو
رد نظر بوده و نرم افزارها بر اساس میزان توجه به این اصول و ویژگی های مورد ارزیابی و تحلیل محتوا قرار می گیرند.
بیان مسئله:
رشد تکنولوژی در چند دهه اخیر از دو بعد فنی و امکان دسترسی، از جمله ی دلایلی هستند که باعث شده اند با وجود شک و تردیدهای اولیه در مورد نقش کامپیوتر در تدریس و یادگیری ریاضی، هر چه زمان به جلوتر می رود و تکنولوژی فراگیرتر می شود، جهان شاهد کم رنگ شدن این تردیدها باشد (حیدری قزلجه و گویا، ۱۳۹۱، ص ۸۴). اهمیت استفاده از فناوری برای تقویت یادگیری ریاضی در حال حاضر به طور وسیعی شناخته شده است. در سیاست برنامه ی درسی ریاضی (۱۹۹۰) در استرالیا، ترویج استفاده از تکنولوژی برای تقویت یادگیری دانش آموزان و گسترش فهم آنان از مفاهیم ریاضی شروع گردید. معنی این اسناد سیاست ملی، در بیانیه برنامه درسی دولت و ایالت های مختلف و خلاصه در مطالبی بازتاب می کند که در حال حاضر این دستور، تشویق به استفاده از فناوری های دیجیتال را در ریاضیات دوره متوسطه مجاز می کند (بننیسون و گاس۱۲، ۲۰۱۰، ص ۳۱).
استفاده از ظهور رایانه ها، تحولی عظیم در عرصه های گوناگون و از آن جمله در آموزش پدید آورده اند، به گونه ای که آموزش را وارد مرحله ی نوینی کرده است. موفقیت رایانه، به عنوان وسیله ای کمک آموزشی در فرآیند یاددهی-یادگیری، بر ساختارهای آموزشی تأثیر گذارده و موجب توسعه و پایداری انواع گوناگونی از نرم افزارها شده است (رحمتیان و اطرشی، ۱۳۸۸، ص ۲۸). بعد از پیدایش فناوری رایانه، استقبال از چند رسانه ای ها در قالب نرم افزارهای رایانه ای رشد چشم گیری داشت و به جرأت می توان گفت شیوع استفاده از چند رسانه ای در فعالیت های گوناگون به ویژه آموزش، مدیون قابلیت ها و توانایی های برجسته فناوری رایانه است. از چند رسانه ای ها در آموزش و یادگیری بسیار استفاده می شود، زیرا از یک سو باعث

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   کشاورزی و منابع طبیعی، تجزیه و تحلیل آماری

دیدگاهتان را بنویسید