18 فروردین روز جهانى سلامت

تندرستی - پزشکی

روز جهانى سلامت هر سال در 7 آوریل(18 فروردین) تحت سرپرستى سازمان جهانى بهداشت (WHO)  گرامى داشته مى شه.

شعار روز جهانى سلامت سال ،2006 کار کردن با هم براى بهداشته واولویتا زیر رو مطرح مى سازه:

1- آموزش و تربیت کارکنان بهداشتى

2- پشتیبانی و یارى رسانى به کارکنان بهداشتى

3- تقویت کارآمدى نیروى کارى بهداشتى

4- حل کردن نابرابرى و نبود تعادلا.

شعار روز جهانى سلامت سال ،2006 کار کردن با هم براى بهداشته.

پیام دکتر تیم اوانس معاون دبیرکل سازمان جهانى بهداشت:

کارکنان بهداشتى" افرادى که مراقبتای بهداشتى رو براى آنهایى که به اون نیاز دارن، جفت و جور مى کنن"قلب نظام هاى بهداشتى هستن. اما در سراسر جهان نیروى کارى بخش بهداشت، در بحران قرار دارن. بحرانى که هیچ کشورى به طور کاملً از اون محفوظ نیس.

یافته های آشکاره: درمانگاه هاى بدون کارکنان بهداشتى و بیمارستان هایى که نمى تونن کارکنان اصلى رو جذب یا حفظ کنن.

در سطح جهان در نتیجه ده ها کمبود سرمایه گذارى در آموزش، آموزش، حقوق و امتیازات، محیط کارى و مدیریت، کمبود طولانی کارکنان بهداشتى هست. این به از دست دادن شدید مهارت هاى کلیدى، افزایش اندازه تعویض حرفه و بازنشستگى زودرس و هم مهاجرت ملى و بین المللى انجامیده.

در آفریقاى زیر صحرا جایى که همه موضوعات فوق با پاندمى(همه گیریا جهانی)

HIV/AIDS ترکیب مى شه و 682 میلیون نفر در اون ساکن هستن تنها حدود 750 هزار نفر به عنوان کارکنان بهداشتى وجود دارن. اگه بخوایم مقایسه کنیم، این نسبت در کشورهاىOECD ( کشورای عضو سازمان همکارى اقتصادى و پیشرفت) 10 تا 15 برابر بالاتره، اما در این کشورها هم افزایش تعداد سالمندان فشار در حال افزایش اى رو بر نیروى کارى زیادتر از اندازه مورد استفاده وارد مى آورد.

راه حل هاى این بحران باید در سطوح محلى، ملى و بین المللى طراحى شن و باید دولتا، سازمان ملل متحد، شاغلان حرفه پزشکى، سازمان هاى غیردولتى و رهبران اجتماعى رو دخالت بدن.

هیچ راه حل منفردى براى اینجور مسئله پیچیده اى وجود نداره، اما روش هایى در پیش رو وجود دارن و باید از الان اعمال شن. براى مثال برخى از کشورهاى پیشرفته سیاست هایى در پیش گرفتن تا جذب فعال کارکنان بهداشتى از کشورهاى دچار کمبود نیروى انسانى در بخش بهداشت رو متوقف کنن.

برخى کشورهاى در حال پیشرفت در جداول حقوق پرداختى به کارکنان بهداشتى تجدید نظر کرده و تشویق کننده هاى دائمى براى حفظ نیروهاى کارى شون و به کار گرفتن اونا در مناطق روستایى عرضه کردن. روش هاى آموزش و تربیت براساس نیازهاى خاص کشورها تطبیق پیدا کردن. کارکنان بهداشتى محلى به جوامع شون براى پیشگیرى و درمان بیمارى اصلى یارى مى رسونن. حالا باید تلاش به عمل آید تا یافته های این اقدامات از سال هاى آینده خودشون رو نشون بدن.

منبع : tebyan.net

جمع آوری به وسیله بخش مقالات پزشکی و بهداشتی سایت آکا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *