پایان نامه ها

منابع پایان نامه درباره حمایت اجتماعی، عملکرد ازدواج، حمایت خانواده، انعطافپذیری

پژوهشی با هدف بررسی ارتباط بین افسردگی پس از زایمان با سازگاری زناشویی و ارتباط با خانواده هستهای نشان داد که زنانی که با خانواده گسترده ارتباط داشتند نسبت به زنان مرتبط با خانواده هستهای افسردگی پس از زایمان کمتری داشتند. از این رو به نظر میرسد که وضعیت خانواده نقش معنیداری در پیشبینی افسردگی […]

پایان نامه ها

منابع پایان نامه درباره حمایت اجتماعی، سلامت خانواده، انحراف معیار، عملکرد ازدواج

روایی: با استفاده از روش تحلیل عامل با روش مؤلفههای اصلی و چرخش واریماکس، روایی سازه پرسشنامه در 11 مؤلفه تبیینکننده 56/0 واریانس کل پرسشنامه است (ثنایی، 1387). 3-6-2- مقیاس سلامت خانواده اصلی این پرسشنامه را هاوستات1 و همکاران طراحی نمودهاند. هدف این مقیاس استنباط خود از سطح سلامت در خانواده اصلی خویش میباشد. این […]

پایان نامه ها

منابع پایان نامه درباره حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی، سازگاری زناشویی، رضایت از زندگ

گروه کنترل، مقایسه شد. نتایج بدستآمده نشان دادند که میزان حمایت اجتماعی ادراکشده در افراد مبتلا به PTSD و همسران آنها کمتر از گروه کنترل میباشد (بیرامی، عندلیب کورایم، پوراسماعیلی و محمدی بخش، 1392). در پژوهشی رضایت از زندگی براساس رگههای شخصیتی، حمایت اجتماعی و بهزیستی معنوی بررسی شد. 250 دانشجوی دختر و پسر در […]

پایان نامه ها

منابع پایان نامه درباره سلامت خانواده، انتخاب همسر، هویت جنسی، تاثیرات اجتماعی

د بررسی قرار میگیرند. در قسمت پیشینه پژوهشی نیز پیشینه پژوهشی متغیرها بنابر پژوهشهای داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار گرفتهاند. 2-2- پیشینه نظری2-2-1- ازدواج2-2-1-1- تعاریف ازدواج اشتراوس1 ازدواج را برخورد دراماتیک بین فرهنگ و طبیعت یا میان قواعد اجتماع و کشش جنسی میداند. موجودات طبیعی میخواهند بهدور از هرگونه فشاری به ارضاء […]

پایان نامه ها

تحقیق رایگان با موضوع فضای مجازی، سرقت حدی، جرائم علیه اموال

یابیم که منظور از حرز لزوماً جا و موضع طبیعی اشیاء نمی باشد. بنابراین مچ دست، درخت، بدن و گردن را نمی توان، به ترتیب، حرز ساعت، میوه، لباس و گردنبند دانست، هرچند که جای طبیعی این اشیاء همان مواضع می باشد؛ مگر آن که مال به گونه ای دیگر مورد محافظت قرار گیرد، مثلاً […]

پایان نامه ها

تحقیق رایگان با موضوع امام صادق، امیرالمومنین، کاروانسرا

دیگر همان کتاب حرز به کسر، جمعش اَحراز؛ یعنی جای استوار و احرزه به معنای نگاه داشت آن را. ابن اثیر در نهایه می گوید:« احرزت الشیء، احرزه، احرازاً، اذا حفظته و ضممته الیک و صنته عن الاخذ.» وی تعابیر مختلف حرز را در روایات و ادعیه شاهد مثال می آورد. در مجمع البحرین آمده […]

پایان نامه ها

تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، ارزش اقتصادی، مجازات اسلامی، مواد مخدر

مثال؛ خرید و فروش عکس ها و یادگاری های خانوادگی، درست است که احتمال دارد بازار برای آن ها ارزشی نشناسد، بنابراین با تحلیلی که از مفهوم مالیّت به عمل می آید، معلوم می شود که وجود دو عنصر برای مالیّت یا ارزش اقتصادی داشتن یک شیء ضروری است که آن دو عنصر عبارت است […]

پایان نامه ها

تحقیق رایگان با موضوع حق مالکیت، قانون مدنی، حقوق بین الملل، کرامت انسانی

سلطنت طلب ناشناس این تار مو را در حراجی شهرگرونویل17 خرید و به خبر نگاران گفت: از این که چنین اثر گرانبهایی را به قیمت نازل خریده بسیار خوشحال است. سخنگوی حراجی درباره ی این تار مو که در حراجی شهر گرونویل فرانسه به حراج گذاشته شد به خبرنگاران گفت: این تار مو توسط یکی […]

پایان نامه ها

تحقیق رایگان با موضوع ارزش اقتصادی، قانون مدنی، موازین شرع، فرهنگ فارسی

قرار‌‌دهیم و این اوصاف را در داده های رایانه ای بررسی کنیم تا بتوانیم از مجموع مطالبی که در این فصل بیان می شود نتیجه ای در خصوص مالیت داده های رایانه ای بگیریم که با روح قانون، نظام کیفری اسلامی و شرایط اجتماعی کنونی همخوانی داشته باشد و بتواند در تامین امنیت اجتماعی شهروندان […]

پایان نامه ها

تحقیق رایگان با موضوع سرقت حدی، مواد غذایی، تخفیف مجازات، فقهای امامیه

مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد.»7. سارق قاصد باشد مقنن دربند 4 ماده ی 198 ق.م.ا.س می گوید « سارق قاصد باشد» و همچنین در بند 14 همین ماده می گوید: «سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد» این دو شرط نه تنها مکمل هم هستند، بلکه مؤید سوء نیت […]