پایان نامه ها و مقالات

منازل السائرین، خواجه عبدالله انصاری

“در بیست سالگی مرشد او ، طاقی ، در گذشت و عبدالله به منظور تحصیل بیشتر حدیث و دیدار با مشایخ سرشناس صوفی ، از قبیل ابومنصور منصور احمد المفسّر ابوسعید صیرفی و ابوالحسن احمد سلیطی راهی نیشابور شد . او از برخورد با آنان که متاثر از فلسفه اشعری بودند احتراز می کرد . […]

پایان نامه ها و مقالات

خواجه عبدالله انصاری، سیر و سلوک عرفانی

۳-۱۲ شعر و ادب خواجه عبدالله ۴۰ فصل چهارم- بازتاب مفاهیم وآیات قرآن در مناجات نامه۴-۱مقدمه ۴۳۴-۲ بازتاب مفاهیم آیات قرآنی در مناجات های خواجه عبدالله ۴۴ فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادها۵-۱ نتیجه گیری ۱۳۰۵-۲ پیشنهاد ها ۱۳۱ منابع و مآخذ ۱۳۲چکیده انگلیسی ۱۳۵ چکیده قرآن کریم در طول تاریخ موثق ترین سخن اعتقادی […]

پایان نامه ها و مقالات

بنتونیت، آمونیاکی

روی بهبود یافته است. غلظت نیتروژن آمونیاکی در تیمار کادمیوم+ بنتونیت نسبت به تیمار کادمیوم افزایش نشان داد. این افزایش در میزان غلظت نیتروژن آمونیاکی نسبت به تیمار کادمیوم را با توجه به خاصیت جذب فلزات سنگین توسط بنتونیت سدیم میتوان توجیه نمود. همکن و همکاران (۱۹۸۴) گزارش نمودند که مصرف ۶ درصد کلینپتیولیت در […]

پایان نامه ها و مقالات

بنتونیت، ۲۰،

ن دو عامل غیر معنیدار مشاهده گردید (۴- ۹). کادمیوم موجود در جیره تاثیر منفی بر میکروارگانیسمها داشته و مانع از فعالیت مطلوب آنها شده است که کاهش معنیدار در پتانسیل تولید گاز را به دنبال داشته است. بسیاری از میکروارگانیسم‌ها ساز و کارهایی برای تحمل و غلبه بر سمیت کادمیوم دارند. عمده‌ترین مکانیسم در […]

پایان نامه ها و مقالات

پارتیشنینگفاکتور، بنتونیت

۴۸ ساعت انکوباسیون به روش برون تنی قابلیت هضم ظاهری ماده خشک را نسبت به تیمار شاهد در حدود ۷/۱۲ درصد کاهش داد. زابلی و عربی (۱۳۹۲) گزارش نمودند که استفاده از مکمل روی در جیره، نرخ تخمیر، قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و قابلیت هضم حقیقی مادهآلی تحت تأثیر مصرف مکمل روی قرار نگرفتند. […]

پایان نامه ها و مقالات

کشاورزی و منابع طبیعی، تجزیه و تحلیل آماری

کاهش توان تولید مثل می‏گردد که اثرات اقتصادی زیانباری را به همراه دارد. لازم به ذکر است که آفلاتوکسین مصرفی در گاوهای شیری از طریق شیر حیوانات دفع می‏شود (گارسیا۱۸۷، ۲۰۱۰). استفاده از خاک رس یکی از عملی‏ترین و به ‏طور معمول مورد استفاده در خوراک دامها بوده و روشی برای کاهش جذب مایکوتوکسینها در […]

پایان نامه ها و مقالات

مراکز تحقیقاتی

تبدیل کرده است (میازو۱۶۸، ۲۰۰?). ۲-۱۳-۴ جذب و کاهش آمونیاک در مزارع بزرگ پرورش دام و طیور حجم زیادی مدفوع و فضولات تولید می‌شود که موجب انتشار عوامل بیماری‌زا، آلودگی هوا و ایجاد بوی نامطبوع می‌شود. یکی از این گازهای مضر که موجب آلودگی محیط می‌شود، آمونیاک است. این گاز توسط باکتری‌ها و فعالیت آنزیم‌ها […]

پایان نامه ها و مقالات

فراهمی، روی،

و این وظایف مربوط به متالوآنزیمهای روی میباشد. کربونیک آنهیدراز، مس-روی-سوپراکسید دیسموتاز، کربوکسیپپتیداز، آلکالینفسفاتاز (ALP) و RNA پلیمراز از جمله متالوآنزیمهای روی میباشند که متابولیسم کربوهیدراتها، پروتئینها، لیپیدها و اسیدهای نوکلئیک را تحت تاثیر قرار میدهند. آلکالین فسفاتاز در سرم شامل ایزوآنزیمهای منشا استخوانی، کبدی و رودهای میباشد که نیمه عمر طولانی دارند و این […]

پایان نامه ها و مقالات

پروتئین، ۱۹۷۹).

نگرفت (شارما ۱۰۰ و همکاران، ۱۹۷۹). جیره حاوی ۴۰ میلیگرم کادمیوم بر کیلوگرم ماده خشک، مصرف خوراک را در گوسالهها تحت تاثیر قرار نداد اما دریافت ۱۶۰ میلیگرم کادمیوم بر کیلوگرم ماده خشک، مصرف خوراک را تحت تاثیر قرار داد (پاول و همکاران، ۱۹۶۴). اندازهگیریهای دقیق سمیت مانند بررسی آسیبهای کلیه یا دفع پروتئین به […]

پایان نامه ها و مقالات

GSI، تاگویی

به خواص قطعات بکر سنگ و شرایط لغزشی و چرخشی این قطعات تحت میدان‌های تنش وابسته است. شرایط مذکور توسط شکل و شرایط سطوح درزه‌ای که این بلوک‌ها را از هم مجزا کرده است، کنترل می‌شود. بر این اساس شاخص GSI بر اساس دو پارامتر توده‌سنگ را طبقه‌بندی می‌نماید: ساختار سنگ که بیان‌کنندۀ درجۀ بلوکی […]