–103

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانشگاه علوم و فنون مازندران
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
رشته : مهندسی صنایع- گرایش مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی
عنوان :
برنامه ریزی تولید زنجیره تامین احتمالی چند دوره ای تحت شرایط عدم اطمینان تقاضا
استاد راهنما :
دکتر ایرج مهدوی
دکتر جواد رضاییان
استاد مشاور :
مهندس صابر شیری پور
دانشجو :
زهرا قلی زاده
تابستان 1392

تقدیم به
دو شمع همیشه فروزان زندگی ام
پدر بزرگوارم
که بسیار برایم زحمت کشید
ومادر مهربانم
که بسیار به من محبت کرد
با تقدیر و تشکر از :
استاد ارجمندم جناب آقای دکتر ایرج مهدوی و دکتر جواد رضاییان به پاس راهنماییهای ارزشمندشان.
و جناب آقای مهندس صابر شیری پور به پاس مشاورههای راهگشایشان.

چکیده
فناوری های موجود با شتاب به سوی تخصصی شدن و جهانی شدن پیش میرود. برای دوام در عرصه رقابت جهانی،تولیدکنندگان باید پاسخگوی تقاضای مصرفکنندگان در شرایط مختلف باشند.طراحی شبکه زنجیره تامین یک موضوع استراتژیک می باشد که به پیکربندی زنجیره تامین اشاره دارد و به عنوان مساله زیر ساختاری در مدیریت زنجیره تامین، اثرات دیرپای روی سایر تصمیمات تاکتیکی و عملیاتی شرکت دارد.
در این پایان نامه مساله طراحی شبکه زنجیره تامین چند محصولی و چند دوره ای مورد بررسی قرار گرفته است که هدف حداکثر کردن سود زنجیره می باشد در صورتی که قیمت تابع ای از تقاضا است و سپس مدل ریاضی با در نظر گرفتن عملیات خرید،تولید و توزیع در شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای و چند محصولی ارائه شد. هم چنین برای آزمودن صحت و درستی مدل ارائه شده را با نرم افزار لینگو کدنویسی و حل شد. با توجه به پیچیدگی حل این مساله و NP-Hard بودن آن، روش فراابتکاری ژنتیک استفاده شده است و چندین مسائل در سایزهای مختلف حل شد و همگرایی الگوریتم مورد بررسی قرار گرفت و سپس مقایسه ای بین جواب حل لینگو و الگوریتم ژنتیگ قرار گرفته است و نشان داده ایم که این الگوریتم جوابهای قابل قبولی ارائه کرده و برای حل مسائل شبکه زنجیره تامین سه مرحله ای چند محصوله مناسب است.
کلید واژه : برنامه ریزی تولید، زنجیره تامین، عدم اطمینان، الگوریتم ژنتیک.

فهرست مطالب
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
1-1-مقدمه...........................................................................................................................................2
1-2-ضرورت انجام تحقیق..................................................................................................................3
1-3-بیان مسئله....................................................................................................................................3
1-4- فرضیات مساله...........................................................................................................................5
1-5-پرسش تحقیق.............................................................................................................................5
1-6-ساختار تحقیق............................................................................................................................5
1-7-خلاصه فصل..............................................................................................................................6
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-مقدمه..........................................................................................................................................8
2-2-تعاریف مدیریت زنجیره تامین....................................................................................................8
2-3-نیاز به مدیریت زنجیره تامین......................................................................................................9
2-4-سیر تکاملی مدیریت زنجیره تامین............................................................................................10
2-5- یکپارچه سازی زنجیره تامین...................................................................................................12
2-6- عوامل سوق دهنده سازمانها بسوی مدیریت زنجیره تامین......................................................13
2-7- عوامل موثر بر مدیریت زنجیره های تامین..............................................................................15
2-8-فرآیندهای زنجیره تامین...........................................................................................................16
2-9-قیمت گذاری و مدیریت قیمت................................................................................................17
2-9-1-اهداف قیمت گذاری...........................................................................................................18
2-9-2-عوامل‌ موثر بر قیمت‌گذاری‌................................................................................................19
2-9-3-مراحل قیمت‌گذاری.............................................................................‌...............................19
2-10-دسته بندی مساله زنجیره تامین با توجه به افق های زمانی...................................................21
2-11-مروری بر تحقیقات پیشین....................................................................................................22
2-12- مساله زنجیره تامین تحت عدم قطعیت................................................................................24
2-12-1- منابع عدم قطعیت در یک زنجیره تامین.......................................................................25
2-12-2- روش های موجود جهت حل مدل های زنجیره تامین تحت عدم قطعیت...................25
2-13- پژوهش های انجام شده در ارتباط با زنجیره تامین تحت عدم قطعیت.............................26
2-14-مروری بر الگوریتم ژنتیک .................................................................................................28
2-14-1-مقدمه ............................................................................................................................28
2-14-2-مکانیزم الگوریتم ژنتیک ................................................................................................28
2-14-3-عملگرهای الگوریتم ژنتیک ...........................................................................................30
2-14-4-کد کردن.........................................................................................................................33
2-14-5-ایجاد جمعیت اولیه.........................................................................................................34
2-14-6-تابع برازندگی ................................................................................................................35
2-14-7-انتخاب.............................................................................................................................36
2-14-8-ترکیب .............................................................................................................................38
-9-14-2احتمال ترکیب .................................................................................................................. 40
-10-14-2جهش.............................................................................................................................. 40
-11-14-2استراتژی برخورد با محدودیت ها...................................................................................42
-12-14-2شرایط توقف الگوریتم.....................................................................................................42
2-15- خلاصه فصل........................................................................................................................43
فصل سوم : ارائه مدل ریاضی مساله و بیان روش حل
3-1-مقدمه.....................................................................................................................................45
3-2-شبکه زنجیره تامین چند مرحله ای........................................................................................45
-3-3تئوری تعیین قیمت..................................................................................................................47
-4-3قانون تقاضا............................................................................................................................48
-1-4-3منحنی و معادله قیمت و تقاضا..........................................................................................48
3-5-ارائه مدل ریاضی شبکه زنجیره تامین سه مرحله ای چند محصوله ......................................49
3-6- خطی سازی تابع غیر خطی..................................................................................................54
3-7- تقاضای احتمالی...................................................................................................................55
3-9-خلاصه فصل..........................................................................................................................57
فصل چهارم : ارائه روش حل و تجزیه و تحلیل محاسباتی
4-1-مقدمه...................................................................................................................................59
4-2-اعتبار سنجی مدل...................................................................................................................59
4-3-تشریح ساختار GA بکار گرفته شده......................................................................................66
4-3-1-نحوه نمایش جوابها.........................................................................................................66
4-3-2-روش نمایش رشتهای..........................................................................................................68
4-3-3-نحوه تولید جمعیت اولیه.....................................................................................................70
4-3-4-ارزیابی جوابها..................................................................................................................70
4-3-5-مکانیزم انتخاب......................................................................................................................70
4-3-6-عملگرهای ژنتیک................................................................................................................71
4-3-7-تکرار الگوریتم.....................................................................................................................71
4-3-8-شرط توقف الگوریتم...........................................................................................................72
4-4-ابعاد مدل ریاضی پیشنهادی و نتایج محاسباتی لینگو................................................................72
4-5-نتایج محاسباتی الگوریتم ژنتیک...............................................................................................74
4-6-بررسی همگرایی الگوریتم ارائه شده........................................................................................74
4-7-مقایسه نتایج بدست امده از حل با

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *