No category

مقاله رایگان با موضوع کولمب، …، خاک‌ریز، داس،

نهایتاً نیروی مقاوم از رابطه (۲-۲۱) قابل محاسبه خواهد بود. (۲-۲۱) ۲-۴- نظریه فشار خاک کولمب این نظریه برای خاکهای دانهای با در نظر گرفتن اصطکاک بین دیوار و خاک ارائه گردیده است. این نظریه بر پایه فرضهایی استوار میباشد. فرضهای اساسی که در تئوری فشار خاک کولمب در نظر گرفته‌شده عبارت است از: ۱- […]

No category

مقاله رایگان با موضوع علم مکانیک

بخصوص با نیروهای زلزله در سراسر جهان هستیم. ۲-۱- بیان مسئله ابتدا تئوری پدیده قوسی در علم مکانیک خاک توسط ترزاقی بیان شد و سپس دانشمندان دیگر ازجمله پک و ایوانس به مطالعهی بیشتری در این زمینه پرداختند. در اکثر مطالعات صورت گرفته در این زمینه حرکت دریچه به سمت پایین و بالا بوده است. […]

No category

مقاله رایگان با موضوع متغیر مستقل

ن بیشبارگذاری شود (پک۱۰، ۱۹۶۹). پروسه کاهش تنش مشابهی نیز میتواند در خاکهای درشتدانه زمانی که تحت عوامل خارجی ازجمله ارتعاشات هستند، رخ دهد. به هرحال، دامنه کاهش معمول مشاهده شده ناشی از آرچینگ برای خاکهای درشتدانه از مقادیر ناچیز تا فقط حدود ۱۵ درصد است (اسپانگر و هندی ۱۹۷۳). ازنقطه‌نظر طراحی، کاهش بار مفید […]

No category

مقاله رایگان با موضوع آبهای زیرزمینی

سانتیمتری……………………………………………………………………………………۸۶ شکل ۴-۴۱: مقایسه سطح گسیختگی برای ارتفاع ۲۰ سانتیمتری……………………………………………………………………………………۸۶ شکل ۴-۴۲: مقایسه سطح گسیختگی برای ارتفاع ۲۵ سانتیمتری……………………………………………………………………………………۸۷ شکل ۴-۴۳: تغییرات نسبت سطح به عرض دریچه برای ارتفاع ۱۵…………………………………………………………………………………۸۸ شکل ۴-۴۴: تغییرات نسبت سطح به عرض دریچه برای ارتفاع ۲۰……………………………………………………………………………….۸۸ شکل ۴-۴۵: تغییرات نسبت سطح به عرض دریچه برای ارتفاع ۲۵………………………………………………………………………………۸۹ شکل ۴-۴۶: تغییرات […]

No category

مقاله رایگان با موضوع سانتیمتری………………………………………………..۷۶، سانتیمتری………………………………………………….۶۷، سانتیمتری………………………………………………..۷۳، سانتیمتری………………………………………………….۶۶

……………………………………………………………………………….۱۴ شکل ۱-۱۴: دیوار حائل پشت‌بنددار………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵ شکل ۱-۱۵: اندرکنش خاک و سازه هنگام زلزله………………………………………………………………………………………………………….۱۶ شکل ۲-۱: فشار جانبی خاک روی دیوار حائل در شرایط سکون……………………………………………………………………………………۲۲ شکل ۲-۲: الف) حالات تنش قبل و بعد از گسیختگی، ب) تنش وارد بر المان در حالت سکون، ج) گسیختگی در حالت محرک، د) گسیختگی در حالت مقاوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶ شکل ۲-۳: […]

No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع رانش، تئوریها، (۳-۲)، با:

نوارهای تسلیم به‌صورت تجربی مورد بررسی قرار گیرند و نتایج آن‌ها با فرضیات اولیه این تئوریها مورد مقایسه قرار گیرند. تاکنون هیچ ارزیابی کاملی از این نوع صورت نگرفته است و ارزش نسبی چندین تئوری هنوز ناشناخته است. ساده‌ترین تئوریها آنهایی هستند که در دسته‌بندی سوم قرار دارند و بر این فرض استوارند که سطوح […]

No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع آرچینگ، ساپورت، …، تسلیم‌شده

مناسب برای بار پیدا کنید. ۸- با مقیاس انتخابی خطوط w1=ae1، w2=ae2 و … و wn=aen را رسم کنید. ۹- را رسم کنید. توجه شود که نیروی چسبندگی ca برای تمام گوهها یکسان است و ab، زاویه با قائم میسازد. ۱۰ نیروهای چسبندگی موجود در امتداد صفحات گسیختگی را به‌صورت زیر محاسبه کنید. C1=c(BD1), C2=c(BD2),…, […]

No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع کولمب، خاک‌ریز، گوههای، (براجا

مقاوم خاک است که مطابق با دایره دوم مماس بر گسیختگی موهر میباشد (دایره AD). تنش اصلی OD در این حالت تنش اصلی ماکزیمم میباشد که با استفاده از رابطه (۲-۱۲) به دست میآید. (۲-۱۲) فشار مقاوم خاک به‌واسطه افزایش فشار جانبی از OE به OD توسعه مییابد، که در این حالت دیوار به سمت […]

No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع علم مکانیک

۲۰۰۱). در طراحی دیوار حائل دو مرحله وجود دارد. ابتدا با معلوم بودن فشار جانبی، پایداری کل سازه کنترل میشود. کنترل پایداری شامل کنترل در واژگونی، لغزش و ظرفیت باربری خاک زیر شالوده میباشد. در مرحله دوم طراحی سازهای اجزای مختلف دیوار در مقابل نیروهای وارده انجام میشود. یکی از عوامل اصلی در طراحی و […]

No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع متغیر مستقل

شکل دریچهها دایره و با قطرهای متفاوت بوده، مورد بررسی قرار داد تا تأثیر شکل دریچه و ابعاد آن بر پدیده قوسی را به دست آورد. ۱-۱-۲- پدیده قوسی (Arching) عمومیترین تعریف قابل‌قبول برای پدیده قوسی توسط ترزاقی۷ (۱۹۴۳) ارائه گردید، به‌طور خلاصه اگر قسمتی از دریچهی صلب تودهی خاک رو به پایین حرکت کند […]