No category

دانلود پایان نامه با موضوع استان اصفهان، دوره قاجاریه، دوره صفویه، دوره قاجار

به اهداف فوق ابتدا به بررسی وضعیت موجود آبانبارهای این شهر در تمام ابعاد شهری، معماری، سازهای و تاسیساتی پرداخته شدهاست. نتیجهی این مطالعات پایهی مطالعات بعدی جهت ارائهی طرحهای احیا و باززنده سازی آبانبارها بیشتر بخوانید...

توسط admin2، قبل
No category

دانلود پایان نامه با موضوع تعاملات اجتماعی، تاثیرات اجتماعی، نادرشاه افشار، معماری بومی

ر است. در آبانبار کاروانسرای گچین با وجود فصل گرم مقداری آب بسیار گوارا که زلالتر و خنکتر از آن نمیشد، وجود داشت(آب انبار جدید الاحداث بوده است). (تاریخ مفصل لارستان، ۱۳۸۵، ص۶۳۵) در منازل بیشتر بخوانید...

توسط admin2، قبل
No category

دانلود پایان نامه با موضوع مصرف کنندگان، گونه شناسی، تامین کننده، ساختمان سازی

دلیل عدم نیاز به گوشهسازی و تبدیل سطح چهارگوش به دایره، پیاده کردن گنبد بر روی قاعده دایره، به سادگی قابل اجرا میباشد (کاظمی و همکاران، ۱۳۹۰، ص۵). ب) مخروط: این نوع پوشش نیز برروی بیشتر بخوانید...

توسط admin2، قبل
No category

دانلود پایان نامه با موضوع گونه شناسی، فضاهای مسکونی، تقسیم بندی، روم باستان

محدوده قوس گنبد بودهاست. بنا به کمک طناب و بر اساس طول آن که شاخصی از شعاع گنبد بود، اولین رج گنبد را اجرا مینمود. پس از اجرای چند رج، در طول طناب گرهای زدهمیشد، بیشتر بخوانید...

توسط admin2، قبل
No category

دانلود پایان نامه با موضوع نیروی کشش، بومی سازی، زیبایی شناسی، معماری ایرانی

اما در مقابل نیروی کششی تحمل چندان ندارند و در آنها ترک به وجود میآید؛ این ترک منجر به شکست و تخریب میگردد. از آنجا که این اتفاق در محل اتصال طاق به ستون رخ بیشتر بخوانید...

توسط admin2، قبل
No category

دانلود پایان نامه با موضوع درجه حرارت، زمین ساخت

نیز از شفته آهک استفاده میشدهاست. همان گونه که گفته شد، پوشش داخلی مخزن ساروج میباشد اما نمای داخلی گنبد پوشش داده نمیشده و تنها به بندکشی اکتفا میشدهاست. جهت اجرای پوشش خارجی گنبد، ابتدا بیشتر بخوانید...

توسط admin2، قبل
No category

دانلود پایان نامه با موضوع دوره اسلامی، ذخیره سازی، شهر تاریخی، دوران اسلامی

جهت امکانسنجی باززندهسازی آبانبارهای لار به معرفی و شناخت کامل آبانبارهای این شهر میپردازیم. فصل سوم: معرفی آبانبارهای شهر لار تعریف آبانبار آبانبار، حوض انبار، برکه یا مصنعه، نوعی مخزن آب سرپوشیده و آببندی شده بیشتر بخوانید...

توسط admin2، قبل
No category

دانلود پایان نامه با موضوع انطباق پذیری، محیط زیست، مصرف انرژی، حمل و نقل

و پایداری همگام با آغاز جنبش پایداری در دهه۱۹۷۰میلادی، بحث حفاظت از ساختمانهای موجود نیز قرابت معنایی مشخص با مباحث پایداری پیدا نمود. در سال ۱۹۸۱ با چاپ کتاب”انرژی نو از ساختمانهای قدیمی” مزایای استفاده بیشتر بخوانید...

توسط admin2، قبل
No category

دانلود پایان نامه با موضوع انطباق پذیری، استاندارد، توسعه پاید، نمای ساختمان

ناتوان و مسن صورت میگیرد نیز اطلاق میگردد. هرچند واژههای بسیار دیگری همچون بهسازی۲، نوسازی۳، باززنده سازی۴ و مرمت۵ دارای معانی بسیار نزدیکی با انطباق پذیری ساختمان میباشند، اما هریک از واژههای فوق تنها به بیشتر بخوانید...

توسط admin2، قبل