No category

دانلود پایان نامه با موضوع آبگیری مجدد، عامل اجتماعی، تعامل اجتماعی، مشارکت مردم

دانلود پایان نامه

مرمت شدهاست، در آینده میتواند به همراه زمین اطرافش به عنوان سرای محله مورد استفاده قرار گیرد
۱۳
سید علی
۹/۸
۵/۶۳
عدم استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار در آشپزخانهی حسینیهی همجوار، همچنین استفاده از آب آبانبار در مصارف غیر آشامیدنی خانه همجوار
۱۴
مدرسه
۱۲
۱۱۳
در حال استفاده
موزه و مرکز نمایشگاهی
نزدیکی آبانبار به بافت تجاری شهر، باززندهسازی آبانبار به همراه مدرسه قدیمی کنار آن به عنوان موزه
۱۵
حاج غلامرضا (ابوالفضل)
۱۸
۳/۲۵۴
در حال استفاده
آبگیری مجدد
فضایی برای دعانویسان
استفاده از آب آن جهت فعالیتهای خدماتی حسینیه و نظرگاه، تبدیل فضای روی آبانبار به مکانی برای استقرار دعا نویسان و دستفروشان واقع در گذر مشرف به نظرگاه
۱۶
قنبرعلی بیگی
۱۶
۲۰۱
در حال استفاده
مرمت بنا
بدلیل ارزش تاریخی بنا، بهتر است به صورت اصولی مرمت شود و از فضای آن بعنوان فضاهای نمایشگاهی استفادهشود
۱۷
طلاژ


مخروبه
تخریب بنا
بهتر است بنا تخریب گشته و به جای آن فضای سبز شهری طراحی گردد
۱۸
باغ دکتر حبیب
۱۰
۵/۷۸
عدم استفاده
مرمت بنا و آبگیری مجدد
در صورت احیای باغ همجوار با برکه، میتوان برکه را نیز احیا نمود و در آبیاری باغ و مصارف آشامیدن استفاده نمود
۱۹
برکه قوالها
۵/۱۰
۵/۸۶
عدم استفاده
مرمت بنا و تغییر کاربری به سرای محله
مرمت آبانبار و تغییر کاربری آن به مرکز تعاملات محل
۵/۵
۷/۲۳
مخروبه
تخریب آبانبار
تخریب آبانبار و احداث فضای سبز به عنوان مرکز محله در ارتباط با آبانبار همجوار
۲۰
میرزا عبدالباقی
۵/۱۲
۶/۱۲۲
عدم استفاده
مرمت بنا و تغییر کاربری به سرای محله
مرمت آبانبار و تغییر کاربری آن به مرکز تعاملات محل
۵/۵
۷/۲۳
مخروبه
تخریب آبانبار
تخریب آبانبار و احداث فضای سبز به عنوان مرکز محله در ارتباط با آبانبار همجوار
۲۱
برکه کل
۵/۱۱
۸/۱۰۳
عدم استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار در مصارف غیر آشامیدنی خانههای همجوار
۱-۲۱
درویش
۵/۸
۷/۵۶
مخروبه
تخریب آبانبار

۲۲
فخه شمسی
۵/۱۳
۱۴۳
در حال استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار جهت مصارف خدماتی آشپزخانه همجوار
۲۳
شش فخ
۵/۱۱
۸/۱۰۳
در حال استفاده
فضای تعامل جمعی
طراحی فضای سبز و پارک در اطراف آبانبار و تغییر کاربری آن به فضای تعامل جمعی
۲۵
فاقد نام


عدم استفاده
تخریب آبانبار
به دلیل تخریب بخشهای زیادی از آبانبار مرمت آن اقتصادی نمیباشد
۲۶
هشت فخ
۵/۱۴
۱۶۵
عدم استفاده
آبگیری مجدد
نزدیکی آبانبار به ایستگاه آتش نشانی و امکان استفاده از آب آن در مخازن این ایستگاه
۲۷
فاقد نام
۱۲
۱۱۳
در حال استفاده
سرای محله
بدلیل قرارگیری در مرکز محله مسکونی قابلیت این تغییر کاربری را دارد
۲۸
برکه باغ
۹
۵/۶۳
عدم استفاده
مرمت آبانبار وآبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار در مصارف غیر آشامیدنی خانههای همجوار
برکه شغال
۱۲
۱۱۳
در حال استفاده
مرمت آبانبار و تغییر کاربری به سرای محله
بدلیل قرارگیری آبانبار در مرکز یک محله مسکونی علاوه بر استفاده از آب آن امکان تغییر کاربری به سرای محله وجود دارد
۳۰
پیر فاش
۱۱
۹۵
در حال استفاده
نمایشگاه آثار دانش آموزان
از آنجا که جشنهای شعبانیه در زمین همجوار با این آبانبار و مدرسه چسبیده به آن برگزار میشود از فضای آن میتوان جهت برگزاری فضاهای نمایشگاهی استفاده نمود
۳۱
درب شازده
۱۴
۹/۱۵۳
عدم استفاده
آبگیری مجدد
مرمت آبانبار و استفاده از آب آن در آبیاری فضای سبز همجوار
۱-۳۱
باغ نشاط
۱۶
۲۰۱
عدم استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار جهت مصارف خدماتی ادارات همجوار
۳۲
سه راه بندرعباس
۹
۵/۶۳
در حال استفاده
آبگیری مجدد
مرمت آبانبار و استفاده از آب آن در آبیاری فضای سبز همجوار
۳۳
سید عباس
۱۴
۹/۱۵۳
عدم استفاده
فضای تعامل جمعی+ چایخانه
با توجه به جمع شدن افراد مسن و
گذراندن اوقات فراغت در سکوهای اطراف آبانبار امکان تغییر کاربری آن به فضایی جهت برقراری تعامل اجتماعی وجود دارد.
۳۵
خواجه کریمی
۱۱
۹۵
عدم استفاده
فضای تعامل جمعی
باززندهسازی آبانبارها در یک مجموعهی فرهنگی- تفریحی- اقامتی به همراه تغییر کاربری هر آبانبار متناسب با نیازهای مجموعه
۳۶
حاج غلامرضا
۱۱.۵
۸/۱۰۳
عدم استفاده
نمایشگاه آثار هنری
۳۷
پسی
۱۱.۵
۸/۱۰۳
عدم استفاده
چایخانه
۳۸
حاجی عیدی
۱۰.۵
۵/۸۶
عدم استفاده
بخشی از مجموعه اقامتی
۳۹
محله
۱۰
۵/۷۸
در حال استفاده
تخریب آبانبار
آبانبار از نظر موقعیتی و کالبدی وضعیت مناسبی ندارد
۴۰
حاجی نظر ابول
۱۰
۵/۷۸
عدم استفاده
نمایشگاه موقت
بدلیل قرارگیری آبانبار در مسیر امامزاده قابلیت تغییر کاربری به نمایشگاه آثار مذهبی را دارد
۴۱
سبزکوه
۱۷.۵
۲۴۰
در حال استفاده
آبگیری مجدد
،فضای تعامل جمعی
با توجه به قرارگیری آبانبار در قلب بافت تجاری و حضور سالمندان در سکوهای جدارههای پیرامونی، امکان تغییر کاربری آبانبار به فضایی برای برقراری تعامل اجتماعی وجود دارد
۴۲
عباسپور
۱۷.۲
۲۴۰
عدم استفاده
آبگیری مجدد
بهرهگیری از آب آبانبار جهت احیا و آبیاری نخلستان همجوار با آن
۴۳
معتمد
۱۸
۳/۲۵۴
در حال استفاده
موزه لارشناسی
احیای آبانبار به همراه باغی که سابقا همجوار با آن قرار داشته به عنوان موزه لارشناسی
۴۵
فاقد نام
۹
۵/۶۳
عدم استفاده
آبگیری مجدد
هرچند بخشهای زیادی از آبانبار مدفون گشته است اما بدلیل نزدیکی به رودخانه و سالم بودن کالبد، قابلیت آبگیری مجدد را دارد
۴۶
بام بلند
۱۰
۵/۷۸
در حال استفاده
مرمت آبانبار
مرمت آبانبار و حفظ آن به عنوان بلندترین آبانبار این شهر
۴۷
آرد فروشان
۱۶
۲۰۱
در حال استفاده
چایخانه
بدلیل نزدیکی به بازار قیصریه(قلب اقتصادی شهر) قابلیت این تغییر کاربری را دارد
۴۸
چهاربرکه قیصریه
۱۶*۵/۵
۸۸
عدم استفاده
آبگیری مجدد
استفاده جهت مصارف خدماتی مسجد و بازار همجوار با آن
۴۹
آقا
۲۰
۳۱۴
در حال استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار در مصارف غیر آشامیدنی خانههای همجوار
۵۱
پیر غیب
۱۴
۹/۱۵۳
در حال استفاده
آبگیری مجدد
استفاده جهت مصارف خدماتی مسجد همجوار با آن
۵۲
چهاربرکه آرد فروشان
۵*۲*۴
۴۰
عدم استفاده
آبگیری مجدد
استفاده از آب آبانبار در مصارف غیر آشامیدنی خانههای همجوار
فصل ششم: بررسی نمونههای موردی
مقدمه
امروزه نمونههای بسیاری از احیا، بازسازی و باززندهسازی آبانبارها در شهرها و کشورهای مختلف وجود دارد، از آن جمله میتوان به بازسازی مخازن آب خانگی در کشورهای اروپایی جهت استفاده در آبیاری گیاهان، استفاده از مخازن آبی زیر کلیساها به عنوان فضاهای رستورانی و نمایشی، تغییر کاربری آبانباری در ترکیه به نمایشگاه نقاشی، تغییر کاربری آبانباری در افغانستان به مرکز فرهنگی محله، و استفاده از آبانبار مستطیلی در ترکیه به عنوان بخشی از یک مجموعهی رستورانی اشاره نمود. در شهرهای یزد، کرمان، بندر بوشهر و قم نیز مخازن آبانبارها به زورخانه، رستوران سنتی و شربتخانه تغییر کاربری دادهاند.
معرفی نمونههایی از احیاء و بازسازی آبانبارها
در این نمونهها کاربری آبانبارها تغییر داده نشده است بلکه با ترمیم و مرمت بنا و ارائهی راهکارهای مناسب جهت آبگیری آبانبار به بازسازی و احیای آنها به عنوان مخازن ذخیره آبی پرداخته شدهاست.
حفظ و احیای آبانبارهای شهر کاشان
یکی از اقدامات سازمان یافتهای که جهت حفظ و احیای آبانبارها در سالهای اخیر صورت گرفته، تشکیل کمیته حفظ و احیاء و بهسازی آبانبارها در شهر کاشان بودهاست. در سال ۱۳۷۳ به منظور سامان دادن به حرکت خودجوش مردم(احیا مجدد آبانبارها) فرمانداری و اداره میراث فرهنگی کاشان وارد عمل شده و کمیتهای با عنوان کمیته حفظ، احیاء و بهسازی آبانبارهای تاریخی تشکیل دادهاست.”این کمیته با اصول سه گانهی مشارکت مردم، همکاری بین بخشی و تکنولوژی مناسب و مفاهیم و اجزاء برنامه ساماندهی چون، ذخیره سازی آب، قابلیت دسترسی برای همه ساکنین بافت به ویژه قشر کم در آمد؛ احیای وقفیت، تامین آب سالم و بهداشتی بخصوص از نظرسختی آب، حفظ میراث گذشته، رعایت حقوق شهروندان و بویژه تکریم مالکین در شهر قدیم کاشان، بسط عدالت اجتماعی، تدوین رژیم حقوقی مربوط به حقابه کشاورزان، احیاء و استیفای موقوفات آبانباهار، تحقیق بهرهوری و جلوگیری از اتلاف آب شرب، اشاعهی ارزشهایی که منتهی به توسعه پایدار و حفظ اکوسیستم میگردد، توجه به صنعت توریسم و حفظ سرمایههای بجامانده از گذشتگان، الگوسازی و اشاعه سکونت در بافت، ایجاد تعادل و توازن در ارائه خدمات شهری در بافت تاریخی و بخش شهرسازی معاصر؛ بستر سازی فرهنگی و ایجاد نگرش به منظور ایجاد زمینهی مناسب در حفظ و استفاده بهتر از آبانبارها توسط شهروندان، نهادینه شدن طرح سقایت و بحران آب در آیندهی نزدیک، کار خود را شروع نمود. در ابتدا از دستگاههای اجرایی ذیربط در اجرای طرح، همچون شهردای، اوقاف، میراث، شرکت آب و فاضلاب، شبکه بهداشت و چند سازمان مسئول به عنوان اعضای کمیته دعوت به عمل آمد. سپس به تدوین برنامه زمانبندی و سند اجرایی در سه فاز پرداخته شد. این سه فاز عبارت بودند از: ۱- رسیدگی اضطراری و پاسخگویی به مراجعات مردم علاقمند به احیای سقایت و آبانبار، ۲- برنامه میان مدت، ۳- برنامه دراز مدت . هدف کمیته این بود که آبانبارها با کاربری اصلی به همراه تمام سیستم و شبکههای خود باززنده سازی شوند.” (عطارها، ۱۳۸۵، ص۱۹۱).
طبق اظهارات آقای عطارها، عملیات اجرایی کمیته تا سال ۱۳۸۵ منتهی به احداث یک واحد تصفیه خانه، جایگاه برداشت آب از تنها چشمهی آب موجود موسوم به آب شاه و دست آخر بهرهبرداری از ۴۰ فقره آبانبار از ۸۵ فقره آبانبار موجود در شهر گردیدهبود. در آن سالها کمیته موفق به نهادینه کردن این حرکت مردمی شده بود تا جایی که هر ساله در موقع آبگیری آبانبارها دستورالعملی را با نظرخواهی از خود داوطلبان تدوین و به آنها ابلاغ مینمودهاست. در زیر به طور خلاصه به بخشهای مهم دستورالعمل تهیه شده در سال ۱۳۸۳ اشاره میکنیم.
این دستورالعمل خطاب به امین و متصدی آبانبار نوشته شده است.
آیین نامه در سه بند الف، ب و ج تدوین گردیده است، بند الف مربوط به اخذ تاییدیه و رعایت موازین و مقررات بهداشتی در آبانبار بوده، بند ب در زمینه حمل آب با تانکر و مراجعه به ادارات مربوطه و بند ج در مورد نحوه آبگیری و مراجعه به موزع، تدوین گردیده است.
بند الف مربوط به مراجعه به ادارات بهداشت

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد با موضوع اکسیداسیون، مورفولوژی، زمان واکنش، نفوذپذیری

دیدگاهتان را بنویسید