No category

پایان نامه با موضوع اطلاعات مربوط

دانلود پایان نامه

مصرف خوراک
اطلاعات مربوط به اثر تیمارها بر میزان خوراک مصرفی به تفکیک دوره در جدول (۴-۱-۱ و ۴-۱-۲) گزارش شده است. اثرات اصلی استفاده از سطوح مختلف دانه کلزا (جدول ۴-۱-۱) نشان داد که با افزایش سطح دانه کلزا در جیره? مصرف خوراک افزایش پیدا کرد. بیشترین افزایش در سن ۲۵ روزگی مربوط به ۱۵ درصد و از سن ۲۵ روزگی به بعد مربوط به سطح ۱۰ درصد دانه کلزا می باشد. ولی با این وجود افزایش مصرف خوراک به استثنای ۲۶ تا ۴۲ روزگی(۰۵/۰p) معنی دار نشد(۰۵/۰p). بطوری که در سن ۲۶ تا ۴۲ روزگی در سطح ۱۰ درصد جایگزینی با کنجاله سویا بیشترین مصرف خوراک و در سطح ۱۵ درصد کمترین مصرف خوراک را داشتیم. همچنین فرآیند اکسترود و افزودن آنزیم چند گانه نیز باعث افزایش در مصرف خوراک شدند ولی اثر معنی داری در مصرف خوراک در هیچ یک از دوره های سنی نشان ندادند(۰۵/۰p).
اثر متقابل فرآیند اکسترود و آنزیم چند گانه بر مصرف خوراک در سن ۱ تا ۲۵ روزگی معنی دار شد (۰۵/۰‏‎P‎‏) بطوریکه در این سن دانه خام کلزا بدون فرآیند و بدون آنزیم بیشترین مصرف را نشان داد. ولی در سن ۳۵ روزگی اثر متقابل فرآیند اکسترود و آنزیم چندگانه بیشترین مصرف خوراک را نشان دادند. در دیگر دوره های سنی تغییر معنی داری در مصرف خوراک مشاهده نگردید.
کتوک و همکاران(۱۳۸۱) اعلام کردند که مصرف کنجاله کلزا باعث افزایش معنی دار (۰۱/۰‏‎P‎‏) در مقدار خوراک مصرفی شد. زب و همکاران (۲۰۰۲) اعلام کردند که افزودن سطوح مختلف کنجاله کلزا در تمام سطوح اثر قابل توجهی در مصرف خوراک نشان دادند. طهماسبی و قاضی(۱۳۸۹) نشان دادند که افزودن سطوح مختلف کنجاله کلزا در جیره غذایی طیور گوشتی در سطح ۰ و ۲۵ و ۳۰ درصد همراه آنزیم سبب افزایش مصرف خوراک گردید. زیب و همکاران اعلام کردند(۲۰۰۱) که افزودن کنجاله کلزای حرارت دیده در گروه های مختلف آزمایشی اثر معنی داری در مصرف خوراک نشان دادند(۰۱/۰‏‎P‎‏).طالبی و فرزین پور (۲۰۰۵) نشان دادند که افزودن ۱۲% دانه کلزای اکسترود شده مصرف خوراک را کاهش کاهش می دهد. سالمون و همکاران (۱۹۹۸) گزارش کردند که مصرف خوراک در بوقلمون هایی که با کلزای پرچرب اکسترود شده در سن ۶ هفتگی تغذیه شده بودند افزایش پیداکرد. اما بوقلمون هایی که از کلزای فلیک شده (خرد شده) و یا کلزای پخت شده تغذیه شده بودند تاثیری در مصرف خوراک آنه حاصل نشد. فوربز (۲۰۰۰) گزارش کرد در تغذیه طیور وجود سطوح بالای اسید لینولئیک می تواند با ایجاد خوشخوراکی عاملی برای افزایش مصرف خوراک باشد. منگ و دوستان (۲۰۰۶) گزارش کردند که مصرف خوراک جوجه هایی که در جیره آنها از کانولای پر چرب استفاده شده بود استفاده از سطوح مختلف آنزیم چندگانه (۰۰۲/۰ و ۰۱/۰ و ۰۵/۰ درصد) افزایش پیدا کرد. خواجعلی و فرجی نافچی (۱۳۹۲) گزارش کردند که کاهش معنی داری(۰۵/۰p) در مصرف خوراک جوجه های تغذیه شده با کنجاله کلزا نسبت به گروه شاهد مشاهده گردید. آنها دلیل کاهش در مصرف خوراک جوجه های گوشتی تغذیه شده با کنجاله های کلزا را به وجود فیبر بالاتر در کنجاله کلزا نسبت به کنجاله سویا و به حضور گلوکوزینولات موجود در کنجاله کلزا نسبت دادند. نیوکریک و کلاسمن (۲۰۰۲) گزارش کردند که جوجه هایی که با کانولای اکسترود شده تغذیه شده بودند در مقابل جوجه هایی که با کانولای تست شده تغذیه شده بودند از سن ۱ الی ۱۹ روزگی مصرف خوراک بیشتری داشتند.
جدول ۴-۱-۱ اثرات اصلی سطح دانه کلزا، فرآیند اکسترود و مکمل آنزیم چند گانه بر مصرف خوراک جوجه‎های گوشتی
مصرف خوراک(گرم)
روز
۱۰-۱
۲۵-۱۱
۴۲-۲۶
۲۵-۱
۳۵-۱
۴۲-۱
سطح کلزا

۵
۴۴/۲۵۷
۲۳/۱۲۷۰
ab07/2566
۶۷/۱۵۲۷
۶۷/۲۹۲۵
۷۳/۴۰۹۳
۱۰
۳۹/۲۵۴
۷۷/۱۲۸۹
a78/2662
۱۶/۱۵۴۴
۸۲/۲۹۸۵
۹۳/۴۲۰۶
۱۵
۸۱/۲۵۷
۳۶/۱۲۹۸
b84/2563
۱۷/۱۵۵۶
۶۷/۲۹۶۹
۰۱/۴۱۲۰
SEM*
۷۱/۲
۱۹/۱۸
۳۳/۳۳
۰۸/۱۸
۸۹/۳۱
۲۴/۴۱
P
۶۳/۰
۵۴/۰
۰۵/۰
۵۴/۰
۴۰/۰
۱۵/۰
فرآیند

اکسترود
۶۲/۲۵۴
۰۳/۱۲۷۹
۵۴/۲۶۳۳
۶۴/۱۵۳۳
۳۵/۲۹۶۸
۱۸/۴۱۶۷
خام
۴۸/۲۵۸
۲۱/۱۲۹۳
۵۹/۲۵۶۱
۶۸/۱۵۵۱
۴۳/۲۹۵۲
۲۷/۴۱۱۳
SEM*
۲۲/۲
۸۵/۱۴
۲۱/۲۷
۷۶/۱۴
۰۴/۲۶
۶۷/۳۳
P
۲۳/۰
۵۱/۰
۰۷/۰
۴۰/۰
۶۷/۰
۲۷/۰
آنزیم چند گانه

بدون آنزیم
۳۰/۲۵۷
۲۷/۱۲۹۴
۶۸/۲۵۸۷
۵۷/۱۵۵۱
۰۲/۲۹۶۱
۲۵/۴۱۳۹
با آنزیم
۷۹/۲۵۵
۹۷/۱۲۷۷
۴۵/۲۶۰۷
۷۶/۱۵۳۳
۷۶/۲۹۵۹
۲۰/۴۱۴۱
SEM*
۲۲/۲
۸۵/۱۴
۲۱/۲۷
۷۶/۱۴
۰۴/۲۶
۶۷/۳۳
P
۶۳/۰
۴۵/۰
۶۱/۰
۴۰/۰
۹۷/۰
۹۷/۰
در هر ستون? اعدادی که دارای حروف مشابه نیستند? با هم اختلاف معنی دار دارند(۰۵/۰p)
خطای معیار میانگین: SEM*

جدول ۴-۱-۲ اثرات متقابل سطح دانه کلزا، فرآیند و مکمل آنزیم چند گانه بر مصرف خوراک جوجه‎های گوشتی

مصرف خوراک
سطح دانه کلزا× فرآیند
۱۰-۱
۲۵-۱
۳۵-۱
۴۲-۱
۲۵-۱۱
۴۲- ۲۶
۵
اکسترود
۹۶/۲۵۵
۳۶/۱۵۱۷
۲۰/۲۹۳۸
۴۱/۴۱۲۲
۴۰/۱۲۶۱
۱۰/۲۶۰۵

خام
۹۱/۲۵۸
۹۷/۱۵۳۷
۱۵/۲۹۱۳
۰۶/۴۰۶۵
۰۶/۱۲۷۹
۰۹/۲۵۲۷
۱۰
اکسترود
۹۲/۲۵۱
۳۲/۱۵۳۳
۰۵/۲۹۶۹
۸۴/۴۱۷۹
۴۰/۱۲۸۱
۵۲/۲۶۴۶

خام
۸۶/۲۵۶
۹۹/۱۵۵۴
۵۹/۳۰۰۲
۰۲/۴۲۳۴
۱۳/۱۲۹۸
۰۳/۲۶۷۹
۱۵
اکسترود
۹۶/۲۵۵
۱۶/۱۵۵۰
۸۰/۲۹۹۷
۲۹/۴۱۹۹
۲۹/۱۲۹۴
۰۳/۲۶۴۹

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درمورد محصولات زراعی، مدیریت پسماند، علف های هرز، زیست محیطی

خام
۶۶/۲۵۹
۰۸/۱۵۶۲
۵۴/۲۹۴۱
۷۴/۴۰۴۰
۴۳/۱۳۰۲
۶۶/۲۴۷۸
SEM
۸۴/۳
۵۷/۲۵
۱۰/۴۵
۳۲/۵۸
۷۲/۲۵
۱۴/۴۷
P
۹۷/۰
۹۸/۰
۶۱/۰
۲۱/۰
۹۸/۰
۱۲/۰
سطح دانه کلزا× آنزیم
۱۰-۱
۲۵-۱
۳۵-۱
۴۲-۱
۲۵-۱۱
۴۲- ۲۶
۵
بدون آنزیم
۴۰/۲۵۸
۵۱/۱۵۳۲
۷۰/۲۹۲۰
۷۶/۴۰۷۳
۱۲/۱۲۷۴
۲۵/۲۵۴۱

با آنزیم
۴۷/۲۵۶
۸۲/۱۵۲۲
۶۵/۲۹۳۰
۷۱/۴۱۱۳
۳۴/۱۲۶۶
۸۹/۲۵۹۰
۱۰
بدون آنزیم
۸۳/۲۵۵
۷۳/۱۵۴۹
۶۸/۲۹۷۱
۵۲/۴۱۶۴
۸۹/۱۲۹۳
۷۹/۲۶۱۴

با آنزیم
۹۵/۲۵۲
۵۹/۱۵۳۸
۹۶/۲۹۹۹
۳۵/۴۲۴۹
۶۴/۱۲۸۵
۷۶/۲۷۱۰
۱۵
بدون آنزیم
۶۷/۲۵۷
۴۶/۱۵۷۲
۶۷/۲۹۹۰
۴۷/۴۱۷۹
۸۰/۱۳۱۴
۰۰/۲۶۰۷

با آنزیم
۹۵/۲۵۷
۸۷/۱۵۳۹
۶۷/۲۹۴۸
۵۶/۴۰۶۰
۹۳/۱۲۸۱
۶۹/۲۵۲۰
SEM
۸۴/۳
۵۷/۲۵
۱۰/۴۵
۳۲/۵۸
۷۲/۲۵
۱۴/۴۷
P
۹۲/۰
۸۸/۰
۷۲/۰
۲۱/۰
۸۶/۰
۱۵/۰
فرآیند× آنزیم
۱۰-۱
۲۵-۱
۳۵-۱
۴۲-۱
۲۵-۱۱
۴۲- ۲۶
اکسترود
بدون آنزیم
۲۹/۲۵۳
b96/1506
b77/2931
۶۴/۴۱۲۰
b67/1253
۶۸/۲۶۱۳

با آنزیم
۹۴/۲۵۵
ab33/1560
a93/3004
۷۲/۴۲۱۳
ab39/1304
۳۹/۲۶۵۳
خام
بدون آنزیم
۳۱/۲۶۱
a18/1596
ab26/2990
۸۶/۴۱۵۷
a87/1334
۶۸/۲۵۶۱

با آنزیم
۶۴/۲۵۵
b19/1507
b59/2914
۶۹/۴۰۶۸
b55/1251
۵۰/۲۵۶۱
SEM
۱۳/۳
۸۸/۲۰
۸۲/۳۶
۶۱/۴۷
۰۰/۲۱
۴۹/۳۸
P
۲۰/۰
۰۰/۰
۰۵/۰
۰۷/۰
۰۰/۰
۶۱/۰

ادامه جدول ۴ – ۱ – ۲
سطح دانه کلزا×فرآیند×آنزیم
۱۰-۱
۲۵-۱
۳۵-۱
۴۲-۱
۲۵-۱۱
۴۲- ۲۶
۵
اکسترود
بدون آنزیم
۰۰/۲۵۵
۷۲/۱۴۹۰
۱۹/۲۸۸۳
۴۰/۴۰۴۳
۷۲/۱۲۳۵
۶۸/۲۵۵۱

با آنزیم
۹۲/۲۵۶
۰۰/۱۵۴۴
۲۱/۲۹۹۳
۴۲/۴۲۰۱
۰۷/۱۲۸۷
۴۳/۲۶۵۷

خام
بدون آنزیم
۸۰/۲۶۱
۳۱/۱۵۷۴
۲۲/۲۹۵۸
۱۳/۴۱۰۴
۵۱/۱۳۱۲
۸۲/۲۵۲۹

با آنزیم
۰۳/۲۵۶
۶۴/۱۵۰۱
۰۸/۲۸۶۸
۹۹/۴۰۲۵
۶۱/۱۲۴۵
۳۵/۲۵۲۴
۱۰
اکسترود
بدون آنزیم
۸۷/۲۴۹
۰۶/۱۴۹۲
۶۹/۲۹۰۴
۷۰/۴۰۸۴
۱۹/۱۲۴۲
۶۵/۲۵۹۲

با آنزیم
۹۷/۲۵۳
۵۸/۱۵۷۴
۴۲/۳۰۳۳
۹۸/۴۲۷۴
۶۱/۱۳۲۰
۴۰/۲۷۰۰

خام
بدون آنزیم
۸۰/۲۶۱
۳۹/۱۶۰۷
۶۷/۳۰۳۸
۳۳/۴۲۴۴
۶۰/۱۳۴۵
۹۴/۲۶۳۶

با آنزیم
۹۲/۲۵۱
۵۹/۱۵۰۲
۵۱/۲۹۶۶
۷۲/۴۲۲۳
۶۷/۱۲۵۰
۱۳/۲۷۲۱
۱۵
اکسترود
بدون آنزیم
۰۰/۲۵۵
۱۰/۱۵۳۸
۴۳/۳۰۰۷
۸۲/۴۲۳۳
۱۰/۱۲۸۳
۷۲/۲۶۹۵

با آنزیم
۹۲/۲۵۶
۴۱/۱۵۶۲
۱۶/۲۹۸۸
۷۶/۴۱۶۴
۴۹/۱۳۰۵
۳۵/۲۶۰۲

خام
بدون آنزیم
۳۴/۲۶۰
۸۳/۱۶۰۶
۹۰/۲۹۷۳
۱۲/۴۱۲۵
۴۹/۱۳۴۶
۲۹/۲۵۱۸

با آنزیم
۹۷/۲۵۸
۳۳/۱۵۱۷
۱۸/۲۹۰۹
۳۶/۳۹۵۶
۳۶/۱۲۵۸
۰۳/۲۴۳۹
SEM
۴۳/۵
۱۶/۳۶
۷۸/۶۳
۴۷/۸۲
۳۷/۳۶
۶۶/۶۶
P
۷۸/۰
۷۵/۰
۶۲/۰
۸۳/۰
۸۰/۰
۸۰/۰
در هر ستون، اعدادی که دارای حروف مشابه نیستند، با هم اختلاف معنی‏دار دارند (۰۵/۰p).
خطای معیار میانگین: SEM*

۴ – ۲ – وزن زنده
اطلاعات مربوط به اثر تیمارها بر وزن زنده به تفکیک دوره در جدول (۴-۲-۱ و ۴-۲-۲) گزارش شده است. همانطور که در یک نگاه کلی به اثرات اصلی تیمارها بر وزن زنده (جدول ۴-۲-۱) مشاهده می شود افزایش سطح دانه کلزا، عمل فرآیند و استفاده از آنزیم چندگانه، سبب افزایش وزن زنده گردیده است. افزایش وزن زنده برای عمل فرآیند و استفاده از آنزیم چندگانه معنی دار نشد (p05/0) ولی این افزایش برای سطوح مختلف دانه کلزا در سن ۲۵ و ۳۵ و ۴۲ روزگی، معنی دار شد (۰۵/۰p). می توان چنین نتیجه گرفت که دانه کلزا در سطح ۱۰ درصد بهترین عملکرد را داشته است. همانطور که در جدول ۴-۲-۲ مشاهده می شود اثرات متقابل تیمارها نتایج مثبتی در افزایش وزن زنده داشته اند، ولی این افزایش وزن اختلاف معنی داری را ایجاد نکرد (۰۵/۰p).
سلمون و استیونز (۱۹۸۸) گزارش کردند فرآیند پلت و یا اکسترود نسبت به حرارت خشک جیره هایی که حدود ۲۰ درصد دانه کانولا داشت باعث بهبود وزن زنده بوقلمون هایی شد که از این خوراک تا سن ۶ هفتگی استفاده کردند. عبدالرحمن و الخطیب ( ۲۰۰۴) اظهار داشتند، افزایش سطح دانه کلزا بیش از ۵ درصد تاثیر منفی روی وزن نهایی بدن، داشت. بریت و همکاران (۲۰۰۵) گزارش کردند که بر اثر اکسپنشن دانه کلزا، وزن بدن به طور معنی دار تحت تاثیر فرآیند دان قرار نگرفت. طالب علی و فرزین پور (۲۰۰۵) اعلام کردند که افزودن ۱۲% دانه کلزای فول فت وزن بدن را کاهش داد. استانچیو و همکاران (۲۰۱۲) گزارش کردند که با افزودن ۲۰ درصد مخلوط دانه ذرت و دانه کلزای اکسترود شده با نسبت۵۰:۵۰، وزن بدن، بهبود معنی دار (۰۵/۰p) یافت. نیوکریک و کلاسمن (۲۰۰۲) در مطاالعه ای که بر روی اثر کانولای برشته شده در وزن جوجه های تغذیه شده با آن داشتند گزارش کردند که با حذف فرآیند کردن (برشته کردن) وزن جوجه ها از ۶۰۶ گرم به ۶۱۸ گرم در ۱۹ روزگی و از ۲۱۴۸ گرم در سن ۳۹ روزگی به ۲۱۸۱ گرم افزایش پیدا کرد. ووکولو و سیم (۱۹۸۹) در آزمایشی دانه پر چرب کلزا و جو بخارپز شده (به نسبت ۲۰ به ۸۰) را در جیره جوجه های گوشتی با و بدون آنزیم به کار بردند. آنها گزارش کردند که جیره هایی که با آنزیم مکمل شده بودند به طور معنی دار (۰۵/۰p) وزن بیشتری را نشان دادند. آنها در ادامه آزمایش سطح آنزیم را در جیره افزایش دادند ولی تغییر معنی داری را مشاهده نکردند.

جدول ۴-۲-۱ اثرات اصلی سطح دانه کلزا? فرآیند اکسترود و مکمل آنزیم چند گانه بر وزن زنده جوجه‎های گوشتی
وزن زنده(گرم)
روز
۱۰
۲۵
۳۵
۴۲
سطح کلزا

دیدگاهتان را بنویسید