پایان نامه ها و مقالات

نصیر الدین طوسی

پنهان و آشکارا(ص۷۳،بب۱۰و۱۱)در غزل شماره(۷) کلمات بسیط(دارا، مدارا و خارا) با کلمات(خدا را، بلا را، شما را،دوا را) قافیه شده است. نـه رسم مـاسـت بـریـدن ز دوستـان قـدیمی درین دیار ندانم که رسم چیست شما را؟ مرا که روی تو بینم به جاه و مال چه حاجت؟ کسی کـه روی تو بینـد به از خـزینه […]

پایان نامه ها و مقالات

العشاق، "

های ربطی نسبت به فعل تام از بسامد کمی برخوردار است از جمله” هست، نیست، باشد، شود، بودم، گشت، شد، نباشد، همی باشد، خواهد شد، نشد، می شد، بود، خواهد بود، نبود و…” بـر آسـتـان در او کسـی کـه راهـش هـست قبـول و منـزلت آفتـاب و مـاهش هست (ص۸،ب۹) دلــش بــا آن گـــران پـاسـخ دژم […]

پایان نامه ها و مقالات

اوحدی، ایطای

همخوانی برخی حروف قافیه و ردیف از عواملی است که در زیبایی شعر و موسیقایی و دلنشین کردن آن تاثیرگذار است. از انواع آن: ۱-یکسان بودن صامت پایانی قافیه، با صامت آغازین ردیف عشـق روی تو نه در خورد دل خام منست کــاول حسـن تــو و آخــر ایـام منـسـت (ص۱۱۳،ب۱۳) گـر سری در سر کار […]

پایان نامه ها و مقالات

زیر:، ردف

عشقـم خبـرم هـیچ مپــرسیـد گـم شـد اثـر مـن اثـرم هیـچ مپــرسـیــد(ص ۲۱۷،ب۱۷)و یا کلمات( دارم و می آرم) دراین بیت: گـر گنـاهی کـردم و دارم خـداونـدا ببخش چـون گنـه را عذر می آرم خداونـدا ببخش(ص ۲۷،ب۲۲)کلمات(مقامم و بکامم) در این بیت: یـارب امسـال بـدان رکن و مقـامم برسان کـام من دیـدن کعبه است و بکامم […]

پایان نامه ها و مقالات

مولانا جلال الدین بلخی

از سـر رغبـت به نام عـشق تو کـردم ۱۵-فعول فعولن فعولن فعل:سـلام عـلـیــک، ای نــسیـم صـبـــانشـــانی ز بلقـــیـس، اگـــر کــردهای ۱۶-مفعول مفاعلن فعولن:مـعــشــوقــه پــــی وفـــا نبــــاشــدهـــرگــز ســـر کــوی خــوبــرویـان ۱۷-مفتعلن فاعلات مفتعلن فع:عمر گذشت ای دل شکسته چه داریروز به بیهوده صرف کرده ای اکنـون ۱۸- مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن:تـرک ستم پـرست من تـرک جفا […]

پایان نامه ها و مقالات

خواجه نصیرالدین طوسی، نصیر الدین طوسی

را مدارس شایسته ای بوده و پایتخت شاهنشاهی هلاکو خان و خواجه نصیر از رصدخانه و مدرسه خالی نبوده است” (مسرور، سال نهم:۱۲۶) و پس از کسب علم در مراغه از آن جا خارج شده و به سفر پرداخته است. وی مردی جهان دیده و اهل سیر و سیاحت بوده و به شهر های مختلفی […]