No category

منبع پایان نامه درمورد نرم افزار، شبیه سازی، تجزیه واریانس، دانشگاه فردوسی

دانلود پایان نامه

واسنجی دستگاه HPLCو رسم منحنی استاندارد متری بیوزین
برای واسنجی۳۱۲دستگاهHPLC پیش از تزریق نمونه های مجهول ، محلول های استاندارد با غلظت های مشخص تهیه و منحنی استاندارد آنها ترسیم شد(شکل۳-۱ ). برای این منظور، محلول های ۵/۰، ۱،۲ ، ۳ ، ۴ ،۵ پی پی ام در متری بیوزین از محلول استوک ۶۰ میلی گرم در لیتر متری بیوزین با خلوص ۵/۹۹ درصد در متانول با خلوص ۹۹ درصد تهیه شد و به وسیله سرنگ همیلتون با دو تکرار به دستگاه HPLC تزریق شدند زمان بازیابی(۱۲ دقیقه) و سطح زیرمنحنی محلول های استاندارد مشخص شد. منحنی استاندارد متری بیوزین بر حسب غلظت در زیر منحنی با نرم افزار اکسل ترسیم شده بر اساس نتایج حاصل و معادله خط با یک هم بستگی برابر با ۹۹/۰ به دست آمد که در شکل (۳-۱) رسم شده است. مبنای تعیین غلظت نمونه های مجهول ، معادله بدست آمده از منحنی های محلول های استاندارد بود که با بدست آوردن سطح زیر منحنی نمونه های مجهول ، غلظت آنها بدست آمد .

شکل۳-۱-منحنی استاندارد علف کش متری بیوزین
۳-۱-۶- بررسی کارایی استخراج متری بیوزین
به منظور بررسی کارایی استخراج ، نمونه های آماده شده از تیمارهای مختلف آزمایش بعد ازگذشت یک ساعت از تزریق علف کش به آن ها(زمان صفر و شاهد)، توسط مراحل مذکور در بالا استخراج و به دستگاه HPLC تزریق شدند، سپس از تقسیم غلظت مشاهده شده از هر تیمار بر غلظت مورد انتظار یعنی۵پی پی ام، کارایی اسنخراج در هر تیمار محاسبه شد.

۳-۱-۶- تجزیه ی آماری داده ها
آنالیز واریانس داده های به دست آمده از این آزمایش پس از تبدیل آن ها به درصد نسبت به شاهد با استفاده از نرم افزار MSTATCبه صورت فاکتوریل و بر مبنای طرح کاملا تصادفی انجام و مقایسه ی میانگین داده ها با آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح ۵ درصد انجام شد. برای ترسیم نمودار ها از نرم افزار اکسل ۲۰۰۷ استفاده شد. نیمه عمر(DT50) و زمان لازم برای تجزیه ۹۰ درصد متری بیوزین(DT90) در هر یک از تیمار های آزمایش از برازش میانگین داده های آزمایش به معادله ی سینیتیکی درجه اول (معادله ۳-۱) در نرم افزار SigmaplotVer.11 بدست آمد .
Ct=Co exp(-kt)
که در آن Ct غلظت متری بیوزین در زمان t، Co غلظت اولیه متری بیوزین (میلی گرم در کیلوگرم خاک) و k سرعت تجزیه (میلی گرم در کیلوگرم خاک در روز) هستند . نیمه عمر و زمان لازم برای تجزیه ۹۰ درصد متری بیوزین نیز با توجه به سرعت تجزیه آن از معادله های (۳-۲)و(۳-۳) محاسبه شدند.

DT90=

از معادله ۳-۴ نیز به منظور برسی شیب اختلاف معنی داری خطوط برازش شده استفاده شد. که در آن b1 وb2 واریانس برازش داده شده، S2b1و S2b2 انحراف معیار خطوط برازش داده شده اند.

۳-۲ -آزمایش دوم: ارزیابی حساسیت برخی از گیاهان زراعی به بقایای شبیه سازی شده علف کش متری بیوزین در خاک
این آزمایش به منظور بررسی حساسیت گیاهان زراعی مختلف به بقایای شبیه سازی شده علف کش متری بیوزین در خاک و تعیین گیاه زراعی شاخص به منظور تعیین بقایای احتمالی علف کش متری بیوزین در خاک، در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در تابستان ۱۳۸۹ به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و در چهار تکرار انجام شد. عوامل مورد بررسی در این آزمایش شامل غلظت های مختلف علف کش متری بیوزین در خاک در هفت سطح (صفر، ۰۱۶/۰ ۰۳۲/۰، ۰۶۴/۰، ۱۲۸/۰و ۱۶/۰ میلی گرم در کیلوگرم خاک ) که به ترتیب شامل صفر، ۵، ۱۰، ۲۰،۳۰، ۴۰و ۵۰ درصد مقدار توصیه شده متری بیوزین (۱ کیلو گرم در هکتار) در سطح بودند و گیاهان زراعی نیز در هشت سطح شامل لوبیا، عدس، نخود، ذرت، کلزا، چغندرقند ، گندم و جو بودند.
۳-۲-۱- آماده سازی خاک گلدان ها
برای این منظور پس از تهیه خاکی با بافت لوم رسی از مزرعه ای که قبلا حداقل به مدت ۵ سال سابقه مصرف علف کش را نداشت، ابتدا محلول ۱۰۰۰ قسمت در میلیون متری بیوزی با استفاده از فرمولاسیون تجاری ( WP75% ) و با در نظر گرفتن درجه خلوص آن و از انحلال آن در متانول تجاری تهیه و از این محلول برای تهیه سایر محلول ها (۷۲/۶، ۴/۱۳، ۸/۲۶، ۳۲/۴۰، ۷/۵۳ و ۲/۶۷ پی پی ام)با غلظتهای مورد نظر علف کش متری بیوزین برای اختلاط با خاک(صفر، ۰۱۶/۰، ۰۳۲/۰، ۰۶۴/۰، ۰۹۶/۰، ۱۲۸/۰ و ۱۶/۰میلی گرم در کیلوگرم خاک) استفاده شد. برای تهیه محلولهای فوق از محلول پایه از معادله(۳-۴) زیر استفاده شد.
معادله ۳-۴ ۲V 2N =1V1N

در این معادله ۱N ، ۱V ، ۲Nو ۲V بترتیب شامل محلول با غلظت معلوم(۱N ) و حجمی از محلول با غلظت معلوم(۱V) برای تهیه حجم مشخصی(۲(V از محلول با غلظت مجهول(۲N) می باشند.
به منظور اختلاط کامل علف کش با خاک پس از محاسبه وزن خاک هر گلدان با قطر دهانه ۱۵ سانتی متر(۶۰۰ گرم خاک)، به مقدار گلدان های مربوط به هر غلظت، خاک مورد نظر تهیه (حدود ۲۰ کیلوگرم) و برای سهولت در اختلاط و اطمینان از یکنواختی اختلاط علف کش متری بیوزین درخاک، ابتدا یک کیلوگرم از خاک مذکور آماده شد، سپس ۵۰ میلی لیتر از هر یک از محلولهای تهیه شده برای هر غلظت علف کش با استفاده از پیپت مدرج به طور یکنواخت روی خاک مذکور ریخته و پس از تبخیر کامل متانول از سطح خاک ، کاملا با خاک مخلوط شد. سپس نمونه یک کیلوگرمی خاک مخلوط شده برای هر غلظت علف کش با سایر خاکهای مربوط به هر تیمار به طور کامل و یکنواخت مخلوط شد.
۳-۲-۲ کاشت گیاهان
پس از اختلاط و آماده سازی خاکهای آلوده شده با علف کش متری بیوزین به گلدان ها منتقل و بذورگیاهان زراعی به تعداد ۱۰ تا ۱۵ عدد، لوبیا (۱۰ عدد) ، عدس (۱۵ عدد)، نخود (۱۰عدد)، ذرت (۱۰ عدد)، کلزا (۱۵عدد)، چغندرقند (۱۵ عدد) ، گندم (۱۵ عدد) و جو (۱۵عدد) در عمق مناسب کشت شدند. برای ممانعت از آبشویی علف کش گلدان ها به طور یکنواخت در حدی آبیاری شدندکه فاضلاب خروجی نداشته باشند و در طول رشد گیاهان در حد ظرفیت زراعی مرطوب باشند.
۳-۲-۳- پارامترهای اندازه گیری شده
یک هفته پس از سبز شدن گیاهان و در مرحله ۲ تا ۳ برگی، درصد سبز شدن آن ها محاسبه و گیاهان تنک و تراکم آن ها به سه بوته در هرگلدان برای لوبیا ، نخود و ذرت و ۵ بوته در هرگلدان برای عدس ، گندم ، جو ، کلزا و چغندرقند تنظیم شد. ۴۰ روز پس از سبز شدن پس از تعیین درصد بقا گیاهان مورد نظر در هر گلدان با استفاده از معادله ۳-۵، گیاهان برداشت و پس از خاک شویی ریشه آن ها، ازمحل طوقه جدا و به آزمایشگاه منتقل و پس از خشکاندن آن ها به طور جداگانه در آونی با و دمای ۶۰ درجه سانتیگراد خشک شدند. سپس وزن خشک اندام های هوایی و ریشه با ترازوی دیجیتال با دقت یک هزارم توزین شد.
معادله۳-۵-
۳-۲-۴ تجزیه ی آماری داده ها
داده ها با استفاده از نرم افزار MSTAT ، تجزیه واریانس شده و مقایسه میانگین ها نیز با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح ۵ درصد انجام شد. تجزیه رگرسیون داده های حاصل نیز با استفاده از نرم افزار R و از طریق برازش به داده های معادله سیگموئیدی سه و چهار پارامتری زیست توده تولید شده گیاهان انجام شد( معادله ۳-۶) و غلظت لازم برای ۵۰ درصد کاهش زیست توده گیاهان زراعی (ED50) محاسبه و در تحلیل نتایج آزمایش بکار گرفته شدند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه با موضوعاستان اصفهان، دوره قاجاریه، دوره صفویه، دوره قاجار

دراین معادله b، شیب منحنی، c حد پایین منحنی( پاسخ وقتی که بیشترین مقدار علف کش استفاده شد)، e غلظتی از علف کش که سبب ۵۰ درصد کاهش در مقدار پاسخ می شود وd حد بالای منحنی( پاسخ وقتی که میزان کاربرد علف کش صفر است) می باشند. یادآوری می شود زمانی که در معادله فوق اثر متغیر c از نظر آماری معنی دار نبود با حذف آن از معادله سه پارامتری برای این برازش داده ها استفاده شد.

فصل چهارم

۴-نتایج و بحث
۴-۱- بررسی کارایی استخراج متری بیوزین در سطوح مختلف مواد آلی
بر اساس نتایج حاصل از آزمایش ، اختلافی در کارایی استخراج متری بیوزین در سطوح مختلف ماده آلی وجود نداشت. کارایی استخراج متری بیوزین در سطوح ۱، ۵ و ۱۰درصد به ترتیب ۵۲۷/۹۲، ۷۶۳/۹۱ و ۵۱۸/۹۱ درصد در مقایسه با شاهد بدون کاربرد کود آلی (۵۲۰/۹۵) بود. کارایی بالا در این روش ممکن است به تکرار عملیات شیک، سانتریفیوژ و صاف کردن عصاره برگردد، در این ارتباط تکرار عملیات شیک و سانتریفیوژ جهت افزایش کارایی استخراج باقیمانده علف کش در مطالعات هنریکسون و همکاران(۲۰۰۲) خوری و همکاران (۲۰۰۳) گزارش شده است.
۴-۲-بررسی تجزیه متری بیوزین در خاک غیر سترون
۴-۲-۱-۱-اثر ماده آلی بر روند تجزیه و نیمه عمر متری بیوزین
بر اساس نتایج آزمایش ، افزودن ماده آلی در خاک تاثیر معنی داری (۰.۰۵p) بر تجزیه متری بیوزین در خاک داشت(جدول ۴-۱). نتایج نشان دادند که افزایش ۱، ۵و۱۰ درصد ماده آلی به خاک به ترتیب سبب کاهش۶۹/۶۴، ۴۲/۶۴و۹۱/۶۴درصدی باقیمانده متری بیوزین نسبت به شاهد (۲۲/۶۹درصد) شد. در بسیاری از مطالعات به نقش افزودنی های آلی در خاک به عنوان عامل موثر در افزایش تجزیه آلاینده های محیطی از جمله علف کش ها اشاره شده است(مورمان و همکاران، ۲۰۰۱ ; مانول، ۲۰۰۷). براساس مطالعات مذکور از آنجایی که مواد آلی بستر مناسبی برای رشد و تغذیه ریز جانداران محسوب می شوند(فن، ۲۰۰۹) ، از اینرو با افزایش فعالیت آن ها زمینه لازم برای افزایش تجزیه علف کش ها فراهم می شود. در بسیاری از مطالعات انجام شده در این ارتباط افزایش سطوح ماده آلی منجر به افزایش معنی داری در درصد و سرعت تجزیه آفت کش ها شده است. خوری و همکاران (۲۰۰۳) در آزمایشی که به منظور بررسی نقش مواد آلی در تجزیه متری بیوزین در خاک انجام دادند، متوجه شدند که با افزایش ماده آلی، نیمه عمر متری بیوزین به صورت صعودی کاهش پیدا کرد بطوریکه کاربرد کودآلی از صفر درصد به ۲۵، ۵۰،۷۵ و ۱۰۰ درصد منجر به کاهش نیمه عمر علف کش از ۴/۱۵ به ۴/۱۲، ۶/۹، ۷و ۱/۳ روز شد. اما بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش بین سطوح مختلف مواد آلی اختلافی از نظر درصد تجزیه متری بیوزین وجود نداشت(شکل ۴-۱). این احتمال وجود دارد که عدم تاثیر افزایش سطوح مواد آلی بر درصد تجزیه متری بیوزین، ایجاد محدودیت های متابولیکی در سطوح بالاتر احتمالا به علت ایجاد تغییراتی در محیط خاک مثلا تغییرات اسیدیته خاک ، کاهش ریز موجودات تجزیه کننده متری بییوزین ویا عدم وجود شرایط لازم برای تنفس هوازی میکروارگانیسم ها جهت افزایش فعالیت بیولوژیکی و تجزیه متری بیوزین باشد. پوتولری و همکاران(۱۹۹۰) در مطالعه تجزیه آلاکلر نشان دادند که افزایش مواد غذایی آلی به خاک زیر سطحی سبب افزایش تجزیه آلاکلر می شود . در بررسی مذکور ارتباطی بین سرعت

دیدگاهتان را بنویسید