No category

دانلود پایان نامه با موضوع استراتژی، محدوده آسایش، عوامل درونی، فعالیت های اجتماعی

دانلود پایان نامه

زمستانهای گرم واقع گردیدهاست.
طبق جداول ارائه شده در زیر میانگین دمای این شهر در ماههای اردیبهشت تا شهریور به حدی است که در ساعات ۱۰تا ۱۶ و در بعضی مواقع تا ساعت ۱۸حتی با وجود تعبیه تدابیر زیست اقلیمی امکان گذران اوقات فراغت در محیط بیرون وجود ندارد. در این فصلها رطوبت نسبی هوا نیز بالا بوده و امکان استفاده از رطوبت زنی جهت کاهش دما وجود ندارد. در سایر فصلها دما تقریبا معتدل بوده و نیاز به اندیشیدن تدابیر اقلیمی خاصی نمیباشد(جداول شماره۸و۹).
سایت انتخاب شده جهت ارائه طرح در این پایان نامه، در کوهپایه قرار گرفته است و به همین دلیل از دمای کمتری نسبت به سایر مناطق برخوردار میباشد. علاوه بر آن واقع شدن کوه در جبهه غربی موجب جلوگیری از نفوذ نور مزاحم غرب به درون سایت شدهاست.
وزش باد
طبق نمودار گلباد شهر لار جهت وزش باد غالب در این شهر از شرق به غرب میباشد(تصاویر شماره۷۴ و ۷۵). علاوه بر آن در فصلهای گرم سال بادی از شمال شرق به جنوب غرب میوزد که باد مطلوب میباشد و دهانه آبانبارها نیز در این جهت ساخته شدهاست.
نتایج حاصل از تحلیل اقلیمی سایت
پس از بررسیهای فوق، به عنوان جمع بندی میتوان به موارد زیر اشاره نمود.
اواسط بهمن تا اواسط اردیبهشت، مهر ماه تا اواخر آبان: دمای هوا در تمام ساعات روز در محدوده آسایش قرار دارد، امکان استفاده از فضای باز در تمام طول در صورت سایه اندازی مناسب
اواخر اردیبهشت، خرداد و اواخر شهریور ماه: از ساعت ۱۲ ظهر تا ۶ عصر دما خارج از محدوده آسایش و نیاز به سرمایش، عدم امکان استفاده از فضای باز از ساعت ۱تا ۴ بعد از ظهر به دلیل دمای بالای هوا
تیر، مرداد و اوایل شهریور: دمای هوا خارج از محدوده آسایش و نیاز به سرمایش مکانیکی، عدم امکان استفاده از فضای باز از ۱۰ صبح تا ۸ بعد از ظهر به دلیل دمای بالای هوا
اواخر آذر، دی و اوایل بهمن : خارج از محدوده آسایش و نیاز به گرمایش مکانیکی در ساعات محدودی از روز، عدم امکان استفاده از فضای باز در ساعات اولیه صبح و اواخر شب به دلیل سرمای هوا
پتانسیلهای موجود در سایت
در جدول شماره ۹ پتانسیلهای سایت انتخابی در سه حوزهی اصلی مطرح در معماری پایدار مورد بررسی قرار گرفتهاست.
جدول شماره۹ : پتانسیلهای سایت(ماخذ: نگارنده)
حوزهی پایداری
پتانسیل سایت
اهداف پایداری
اجتماعی
باززنده سازی بافت فرسوده
احیای بافت تاریخی و ایجاد پویایی و سرزندگی
طراحی کاربریهای فرهنگی، اجتماعی در مقیاس شهری
برقراری تعامل اجتماعی میان قشرهای مختلف شهر
واقع شدن سایت در نزدیکی محور پرتردد لار- بندرعباس
جذب مسافران و تشویق آنها به اسکان
جذب مسافران و تشویق آنها به گذراندن زمانی در شهر
آشنایی اقوام مختلف با فرهنگ و سنن مختلف ایرانی
اقتصادی
استفاده از آب آبانبارها در آبیاری فضای سبز و تهویه مطبوع
کاهش مصرف انرژی
وجود کانالهای جمع آوری آب و امکان ذخیره سازی آب در مخازنی مازاد بر آبانبارها جهت تامین تمام آب موردنیاز مجموعه
وجود زمینهای بایر در اطراف سایت و عدم نیاز به تخریب
ایجاد فرصتهای شغلی
فراهم نمودن بستر سرمایه گذاری بخش خصوصی
جذب مسافران و تشویق آنها به گذراندن زمانی در شهر
استفاده آنها از خدمات شهری و توسعهی فروش فروشندگان
محیطی
وجود نخلستان و درختان بسیار در سایت و کمک به خنک نمودن هوا
هماهنگی پتانسیلهای سایت با اهداف محیطی پایداری
واقع شدن سایت در کوهپایه و خنک بودن هوای منطقه
واقع شدن کوه در جهت غربی و ممانعت از تابش شدید خورشید در بعد از ظهر
تدوین جدول SWOT
در این بخش جهت تجزیه و تحلیل دقیق وضع موجود در راستای مشخص نمودن استراتژیها و راهکارهای طراحی به تدوین جدول سوآت پرداخته شدهاست. در تهیه جدول سوآت تلاش میگردد به تجزیه و تحلیل عوامل درونی و بیرونی موثر در طراحی پرداخته و بر اساس آن استراتژی مناسب برای طراحی ارائه گردد. این مدل از چهار بخش نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدها تشکیل یافتهاست. فرصتها و تهدیدها نشان دهنده چالشهای مطلوب و یا نامطلوب عمدهای است که در عوامل محیطی سایت مورد نظر فرا روی باززندهسازی وجود داشته و در مقابل قوتها و ضعفها وضعیت عوامل درونی سایت مورد نظر را به نمایش میگذارد(جدول شماره۱۰). پس از اینکه عوامل محیطی (فرصتها و تهدیدها) و عوامل درونی (قوتها و ضعفها) شناسایی شده و عوامل کلیدی آنها از غیر کلیدی تمیز داده شد، زمان پیشنهاد و انتخاب استراتژیها فرا میرسد.
جدول شماره۱۰: سوآت(ماخذ: نگارنده)
مولفههای پایداری
قوت
ضعف
فرصت
تهدید
اجتماعی
همجواریها
وجود سه آبانبار تاریخی در سایت
ساماندهی نامناسب بنای تاریخی آبانبارها و فعالیت های اجتماعی موجود در سایت
بازگرداندن آبانبارها به بافت شهری- اجتماعی همراه با ساماندهی مناسب فعالیتهای اجتماعی منطقه
آسیب رساندن به آبانبارها در صورت مرمت نامناسب و استفاده غیر اصولی
تعلق خاطر مردم به این آبانبارها و تمایل به احیای مجدد آنها
تشویق ساکنان اصیل و قدیمی منطقه به ادامه زندگی در محل
سکونت ناپایدار در منطقه توام با عدم احساس تعلق به مکان و در نتیجه ضعف در مشارکت اجتماعی
تحکیم مشارکت و روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، روابط دوستانه و کمک به ارتقای فرهنگی – اجتماعی ساکنین
نفوذ اقشار مختلف به منطقه و کاهش امنیت
زمین ورزش و دبستانی در همجواری سایت و امکان استفاده از آنها در ترکیب با سایر فعالیت های اجتماعی طرح
نبود امکانات فرهنگی- تفریحی مناسب در منطقه همچنین عدم وجود فضایی جهت حضور مردم و برقراری تعامل اجتماعی
ایجاد حس تعلق میان مردم منطقه و ایجاد انگیزه جهت مشارکت در مرمت بافت فرسودهی این محله تاریخی
ایجاد سروصدا و شلوغی در همجواری سایت به دلیل رفت آمد به مجموعه
وجود زمینهای بایر در بافت و امکان تبدیل آنها به عرصههای همگانی
حمل و نقل و دسترسی
نفوذپذیری مناسب به مجموعه از طریق خیابانهای منتهی به گذر اصلی شیراز-بندرعباس
دور بودن سایت انتخابی از بافت جدید شهر
سامان دهی مسیرهای سواره و پیاده در محدوده
ایجاد گره ترافیکی در تقاطع مسیر دسترسی به مجموعه و خیابان اصلی
اقتصادی
بهره گیری از زمینهای در مالکیت مسکن و شهرسازی جهت ساخت مجموعه مورد نظر
فقدان تاسیسات و تجهیزات زیربنایی شهری
اشتغال زایی در منطقه

محیطی
قرارگیری کوه در غرب سایت و جلوگیری از نفوذ نور مزاحم غرب
دفع نامناسب فاضلاب منطقه به دلیل کوهستانی بودن آن
استفاده از فضای سبز متنوع و سازمان دهی شده جهت تشویق مردم به حضور در مجموعه

وجود درختان و فضای سبز بسیار در سایت
عدم بهره گیری مناسب از آب ذخیره شده در آبانبارها
توسعهی بافت سبز منطقه به کمک آبهای ذخیره شده در آبانبارها

با توجه به جدول فوق مشخص میگردد که سایت انتخابی دارای پتانسیلهای بسیاری جهت باززنده سازی میباشد. استراتژیهای استخراج شده از بررسی این جدول به تفضیل در بخش ارائه داده شدهاست.
تدوین برنامه فیزیکی
همانگونه که پیش از این اشاره گردید، در سایت انتخاب شده جهت طراحی، پنج آب انبار تاریخی قرار دارد. از آنجا که در حال حاضر کاربریهای اجتماعی همچون مدرسه، زمین فوتبال و قبرستانی در همجواری با این سایت وجود دارد، همچنین بدلیل نزدیکی آن به گذر اصلی شیراز- بندرعباس و با توجه به گلایه ساکنان محله از نبود امکانات تفریحی در منطقه، پیشنهاد میگردد، در سایت انتخابی، مرکزی فرهنگی – تفریحی احداث گردد. چرا که آبانبارها نیز از گذشتههای دور به واسطه عملکرد منحصر به فردشان، مراکزی جهت برقراری تعاملات اجتماعی میان مردم بودهاند، کاربری مورد نظر با این ویژگی آبانبارها نیز همخوانی دارد. به عنوان جمع بندی پیشنهاد میگردد، جهت باززندهسازی آبانبارهای این سایت با توجه به موارد فوق، کاربری تفریحی- فرهنگی جهت استفاده ساکنان محله و مردم شهر لار به همراه فضایی جهت اسکان موقت مسافران پیش بینی گردد. بر این اساس در جدول زیر به ارائه برنامه فیزیکی پرداخته شدهاست. جهت حفظ پویایی مجموعه در تمام ساعات روز و همچنین در تمام ایام سال، کاربریهای پیشنهادی به گونهای انتخاب گردیدهاند که تمام نیازهای فوق را برآورده سازند.
الف: عرصه فرهنگی
این عرصه که شامل فضاهایی همچون کتابخانه، تئاتر روباز، کلاسهای آموزشی و … است، دارای بیشترین تعامل با مدرسهی واقع در شمال شرقی سایت میباشد. بنابراین هسته اصلی این تعاملات در همجواری با مدرسه تعبیه گردیده است. از آنجا که آب انبار حاج غلامرضا نیز در نزدیکی این مدرسه قرار دارد، سعی گردیده عرصه فرهنگی در پیرامون آبانبار مکانیابی گردد. فضاهای عرصه فرهنگی قابل استفاده توسط تمام کاربران سایت(مسافران، مردم محله و سایر ساکنان شهر لار) میباشد، اما عمدتا بیشترین کابران این فضاها در درجه اول مردم محله و در درجه دوم سایر ساکنین شهر لار میباشد. اکثر کاربریهای این عرصه تنها قابلیت خدمات دهی در طول روز را دارند، به همین دلیل عرصهی فوق فعالیتهای روزانه را در بر میگیرد(جدول شماره۱۱).
جدول شماره ۱۱: برنامه فیزیکی عرصه فرهنگی(ماخذ: نگارنده)
نام فضا
مساحت
تعداد
مساحت کل
کاربران
زمان استفاده
مسافران
مردم محله
مردم شهر
روز
شب
تئاتر روباز
۱۰۰
۱
۱۰۰
کتابخانه
۸۰
۱
۸۰
کافی نت
۲۵
۱
۲۵
کارگاه نقاشی
۳۰
۲
۶۰
سالن کنفرانس
۱۵۰
۱
۱۵۰
سالن سمعی بصری
۶۰
۱
۶۰
کلاسهای آموزشی
آشپزی
۳۰
۱
۳۰
خوشنویسی
۲۵
۱
۲۵
شعر خوانی
۱۵
۱
۱۵
صنایع دستی
۳۰
۱
۳۰
نگارگری
۳۰
۱
۳۰
سفال
۳۰
۱
۳۰
نمایشگاه دائم
۵۰
۱
۵۰
نمایشگاه موقت
۵۰
۱
۵۰
موزه آب
۱۰۰
۱
۱۰۰
نمایشگاه صنایع دستی
۳۰
۱
۳۰
ب: عرصه تفریحی
این عرصه که شامل فضای سبز و فضاهایی همچون رستوران، فست فود و … میباشد به نوبه خود از اهمیت بسیاری برخوردار است. همان گونه که مشاهده میشود، فعالیتهای این عرصه از تنوع بسیاری برخودار است و قابلیت خدمات دهی به تمام کاربران سایت، در تمام ساعات روز و حتی در ساعات اولیه شب را برخوردار میباشد. از آنجا که عرصه تفریحی پویاترین عرصه در مجموعه میباشد، بهتر است توزیع آن در سایت به گونهای مناسب صورت پذیرد. وجود کاربریهایی همچون رستوران، چایخانه و … که موجب درآمد زایی و رونق اقتصادی محله میگردد، بر

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منبع پایان نامه درمورد شبیه سازی، علف های هرز، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه فردوسی

دیدگاهتان را بنویسید