پایان نامه ها

دانلود پایان نامه درمورد رتبه بندی، سلسله مراتبی، مقایسات زوجی

دانلود پایان نامه

شواهد و تبدیل آنها به یافتهها تحت عنوان «روششناسی» یاد می شود. روش علمی یا روش پژوهش علمی فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است. هر تحقیقی بدین منظور صورت میگیرد که بتواند از یافتههایی که از مطالعه یک یا چند گروه کوچک به نام نمونه به دست میآید، تعمیم‌هایی را در ارتباط با گروه بزرگتری که جامعه نامیده‌‌ میشود و این گروه کوچک در واقع معرفی برای آن هستند، انجام دهد، محقق سعی دارد با کمک روشها و فنون آمار استنباطی مقادیر مربوط به ویژگیهای جامعه را برآورد کند و این کار را به گونه‎ای انجام دهد که دارای اعتبار بوده و تا آنجا که امکان دارد از خطا به دور باشد؛ از آنجا که در اکثر مطالعات، محقق نمیتواند به تک تک رویدادها و یا افراد تشکیل دهنده جامعه مورد نظر دسترسی داشته باشد، لذا بهرهگیری از روشها و فنون خاصی که استنباط آماری بر آنها استوارند ضرورت پیدا میکند. در بسیاری از مطالعات، حتی اگر امکان دستیابی به واحدهای اجزاء جامعه نیز میسر باشد ملاحظات اقتصادی و مسئله زمان نیز عوامل مهمی هستند که محقق را وادار میکنند با مطالعه نمونهای از جامعه به استنتاج و تعمیمهای لازم بپردازد.
از این رو، در این فصل کوشش شده ‌است ابتدا روش و قلمرو تحقیق و پس از آن به مواردی همچون جامعه آماری تحقیق، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری، حجم نمونه، روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات، تعیین روایی و پایایی ابزار، متغیر‌های تحقیق و روشهای تجزیه تحلیل داده‌ها پرداخته شود.

3-2) روش تحقیق
پژوهشگران با توجه به زوایای مختلف تحقیق از جمله هدف، موضوع، ماهیت داده، و زمان تحقیق، انواع مختلف تحقیقات را بیان می کنند. در زیر به تقسیم بندی خصوصیات تحقیق فوق بر حسب پارامترهای در نظر گرفته شده می پردازیم:
تحقیق بر اساس هدف:
تحقیق فوق بر اساس هدف، تحقیقی کاربردی محسوب می شود. هدف تحقیقات کارُبردی توسعه دانش کاربُردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کارُبردی به سمت کارُبرد علمی دانش هدایت می‌شود. همچنین در این نوع تحقیق، نتایج یافته هایش برای حل مشکلات خاص انجام می شود وتلاشی برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل عملی است که در دنیای واقعی وجود دارد.

تحقیق بر اساس ماهیت داده:
تحقیق فوق بر اساس ماهیت داده ها، تحقیقی کمی بشمار می رود. به لحاظ نظری، اینگونه تحقیقات ریشه در مکتب اثبات گرایی دارد و صاحبنظران این روش علاقه مند به تبدیل اطلاعات تحقیق بصورت نمادهای ریاضی بمنظور استفاده از قابلیت تحلیل های آماری و ریاضی برای توصیف و تحلیل پدیده های اجتماعی می باشند. در مجموع، روش اثباتی مدعی است که با روش تجربی سروکار دارد و شناخت حوادث و رویدادها و وضعیت های مختلف بر اساس مشاهده بدست استوار است. شناخت علمی، از طریق همبستگی مباحث نظری با مشاهده بدست می آید. یعنی در علم، نظریه و مشاهده، ذاتا˝ جدایی ناپذیرند. در هر صورت، هرگونه ابزاری که برای حصول به دقت نظر در علم مورد استفاده قرار گیرد، از نظر اثبات گرایان می تواند بکار گرفته شود (کرم پور، صفری، 1390).

3-3) قلمرو تحقیق:
قلمرو موضوعی تحقیق: قلمرو تحقیق فوق مرتبط با حوزه های بازاریابی بین الملل است که در اینجا به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در تسهیل تجارت پرداخته شد.
قلمرو زمانی تحقیق: داده های تحقیق فوق از ارگان های ذی ربط و با توجه به شرایط موجودشان (سال 92) جمع آوری شده است.
قلمرو مکانی تحقیق: داده های تحقیق از صاحب نظران که محل فعالیتشان در شهرستان رشت است جمع‎آوری شده اند.

3-4) شیوه و ابزار جمع آوری اطلاعات:
مهمترین روشهای گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است :
مطالعات کتابخانه‌ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و… استفاده شده است.
تحقیقات میدانی: در این قسمت در از دو پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها استفاده شد. در مرحله اول پس از شناسایی عوامل موثر و بمنظور انتخاب بااهمیت ترین آنها پرسشنامه اولیه طراحی شد. در این پرسنامه از طیف 7 گزینه ای لیکرت استفاده شد. در مرحله بعد پس از انتخاب عوامل اثربخش پرسشنامه مقایسات زوجی مختص استفاده در روش AHP استفاده شد.

3-5) گام های تحقیق

مراحل انجام پژوهش فوق را می توان در نمودار 3-1 ملاحظه نمود.

نمودار 3-1) گام های تحقیق

3-6) پایایی پرسشنامه
پس از تدوین طرح مقدماتی پرسشنامه، تلاش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسشنامه تعیین شود. در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود. بدین منظور با استفاده از داده های به دست آمده از این پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار آماری SPSS میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ برای این ابزار محاسبه شد. ضریب آلفای کرونباخ به طریق زیر محاسبه می شود:
در صورتی یک پرسشنامه پایاست که مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از مقدار 0. 7 باشد و هر چه این مقدار به عدد 1 نزدیکتر باشد پرسشنامه از پایایی بالاتری برخوردار می باشد.
در این تحقیق، از آنجا که پرسشنامه دوم بمنظور تعیین ضرایب از مقایسات زوجی بمنظور استفاده در روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد، لذا تنها آلفای کرونباخ پرسشنامه اول مورد
آزمون قرار گرفت و نتیجه در جدول 3-1 نشان داده شده است.

جدول 3-1) درصد آلفای کرونباخ
تعداد نمونه
تعداد سوال
آلفای کرونباخ
20
19
0. 79

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
. 799
19

3-7) روایی پرسشنامه
عوامل شناسایی شده در این تحقیق از تحقیقات پیشین استخراج شده و در گذشته مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنین عوامل فوق مجددا˝ توسط اساتید راهنما و مشاور مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار ند.

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تحقیق رایگان درموردبورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، شرکت‌های پذیرفته شده، ساختار سرمایه

3-8) جامعه و نمونه تحقیق
جامعه آماری تحقیق فوق شامل تمامی مدیران و خبرگانی است که در امر تسهیل تجارت نقش دارند (مانند مدیران سازمان صنعت و معدن تجارت، سهامداران و هیات مدیره شرکت های بزرگ ). بنابراین جامعه آماری تحقیق فوق جامعه ای محدود و در حدود 300 نفر بشمار می رود.
بنابراین تعداد نمونه های انتخاب شده می توانند از طریق معادله2-3 محاسبه شوند.
n=(N Z_(α/2)^2 P(1-P))/((N-1) ξ^2+〖 Z〗_(α/2)^2 P(1-P) ) (3-2)
ξ: بازده قابل تحمل از برآورد پارامتر مورد نظر
‍p : نسبت موفقیت در جامعه
α : سطح خطا
N: حجم جامعه
از آنجا که مقدار p در دسترس نیست آن را مساوی0. 5در نظر میگیریم. در سطح اطمینان 0. 95 (0. 5= α) و 300=N نفر که شامل:و 07/0=ξ : که از تحقیقات مشابه استخراج گردیده است حجم نمونه که جامعه محدود تلقی می شود به صورت زیر تعیین می شود :
n=(N 〖(1. 96)〗^2 (0/5)(0/5))/((N-1) 〖(0/07)〗^2+〖(1. 96)〗^2 (0/5)(0/5) )≈150

3-9) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق به دو صورت خواهد بود. روشهای آماری توصیفی و روشهای آماری استنباطی. گرچه در داده هایی که بصورت نمونه ای جمع آوری شده است و هدف از آن تعمیم نتیجه به کل جامعه می باشد تاکید بر آمار استنباطی است، اما برای ارائه یک شمای کلی از داده ها و خلاصه کردن آن از آمار توصیفی نیز استفاده می شود. بخش های عمده مورد استفاده در آمار توصیفی با استفاده از جداول فراوانی و نمودارهای مختلف خواهد بود. تحلیل اطلاعات در قسمت آمار استنباطی نیز در دو مرحله صورت می گیرد:
مرحله اول (شناسایی عوامل موثر در تسهل تجارت): در این مرحله پس از استخراج عوامل موثر در تسهیل تجارت از آزمون t تک نمونه ای استفاده شد. این آزمون زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که یک نمونه از جامعه داریم و می خواهیم میانگین آن را با یک حالت معمول، استاندارد و یا حتی یک عدد فرضی مورد انتظار مقایسه کنیم.
مرحله دوم (رتبه بندی عوامل): پس از شناسایی عوامل موثر و بمنظور رتبه بندی هر عامل و انتخاب بااهمیت ترین آنها از روش AHP استفاده خواهد شد.
در ضمن عوامل موثر شناسایی شده در تسهیل تجارت در جدول 3-2 نشان داده شده است. عوامل ذکر شده در جدول، مدل گسترش یافته از تحقیقات پرز و ویلسون (2011) دووال (2007) استخراج شدند.

جدول 3-2) عوامل موثر در تسهیل تجارت (پرز و ویلسون 2011 ؛ دووال 2007)
طبقه
عوامل
زیرعامل
زیرساخت های سخت
ICT (تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات)
دستیابی به آخرین تکنولوژی های ICT

سطح جذب تکنولوژی

گسترش استفاده از اینترنت در کسب و کار

اولویت دولت در ICT

زیرساخت های فیزیکی (حمل و نقل)
کیفیت زیرساختی گمرک ها و بنادر

کیفیت زیرساختی فرودگاه ها

کیفیت زیرساختی راه ها

کیفیت زیرساختی راه آهن

کیفیت زیرساختی پایانه های صادراتی
زیر ساخت های نرم
محیط کسب و کار
شفافیت قوانین دولت

اعتماد عمومی نسبت به دولت

پرداخت های غیرقانونی در صادرات و واردات (-)

پرداخت های غیرقانونی در قراردادهای دولتی (-)

اقدامات لازم بمنظور مبارزه با فساد اداری

تعرفه

سهولت انجام امور بانکی و بیمه ای

اداری- اجرایی (عملیاتی)
استفاده از کنوانسیون ها و استانداردهای بین المللی

استفاده از رویه ها و اسناد ساده اداری

توسعه منابع انسانی

4-1) مقدمه
تجزیه وتحلیل به عنوان فرآیند یا روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیق است. علم آمار به جمع آوری، خلاصه کردن، تجزیه وتحلیل، نتیجه گیری و نهایتا˝ پیش بینی درمورد اطلاعات بدست آمده ازتحقیق می پردازد. این داده ها معمولا˝ نمونه ای از یک جامعه است که علاقه مندیم تحلیل های صورت گرفته در نمونه را به جامعه تعمیم دهیم. اما نتایج هرنمونه به طرز معتبر قابل تعمیم به جامعه نیست و تعمیم نتایج به جامعه دارای شرایط و تکنیک هایی است که درآمار استنتاجی آموخته می شود.
در این تحقیق از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی جهت تحلیل داده ها بهره گرفته شده است. در آمار توصیفی، ابتدا کلیه متغیرهای مدل و متغیرهای جمعیت شناختی بصورت توزیع فراوانی و نمودار نمایش داده شده است. همچنین در بخش مربوط به آمار استنباطی، به بررسی پاسخ به سوالات تحقیق بر اساس روش های مناسب شده است. در این بخش ابتدا با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای عوامل مناسب تسهیل تجارت انتخاب و سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی رتبه بندی شدند.

4-2) آمار توصیفی
در این تحقیق تعداد 150 نفر از روسا و مدیران مختلف که به نوعی در تسهیل تجارت در ارتباطند بطور تصادفی انتخاب و پرسشنامه ها میان آنها توزیع شدند. در این بخش و در ابتدا به تحلیل نتایج بدست آمده از سوالات مربوط به وضعیت جمعیت شناختی آنها خوا
هیم پرداخت و در ادامه نتایج پاسخ آنها به سوالات و متغیرهای تحقیق بیان خواهند شد.

4-2-1) تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
الف) جنسیت:
نتایج جدول 4-1 و نمودار 4-1 نشان می دهند از 150 نفر پاسخ دهنده که در این تحقیق شرکت نمودند، 64 % معادل 96 نفر را مردان و 36 % معادل 54 نفر را زنان تشکیل دادند.

جدول 4-1) جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت
فراوانی
درصد
زن
مرد
54
96
36
64
مجموع
150
100

نمودار 4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان

ب) سن:
نتایج جدول 4-2 و نمودار 4-2 نشان می دهند، 53 نفر معادل 35. 3 درصد از پاسخ دهندگان در محدوده سنی «بین 31- 40 سال»، 48 نفر معادل 32 درصد در محدوده سنی «بین 41-50 سال»، و 26 نفر در محدوده سنی «بالای 50 سال» قرار داشتند. کمترین بازه سنی مربوط به محدوده «بین 20-30 سال» با 23 پاسخ دهنده بود.

جدول 4-2) سن پاسخ دهندگان
سن
فراوانی
درصد
بین 20-30 سال
بین 31-40 سال
بین 41-50 سال
بالای 50 سال
23
53
48
26
15. 3
35. 3
32
17.

دیدگاهتان را بنویسید