پایان نامه ها و مقالات

برنامه ریزی راهبردی، برنامه ریزی فرایند

برای ۱۲ ماه آینده است، همچنین روش های دستیابی به هدف مذکور، معین و بودجه لازم تخصیص داده شده باشد.۷- برنامه های هدایتی: گاهی اوقات امکان طراحی برنامه های معین به دلیل نامطمئنی زیاد در عوامل محیطی درون و برون سازمانی وجود ندارد. بنابراین برنامه های هدایتی با مشخص کردن راهنمایی کلی برای مدیران، درجه […]

پایان نامه ها و مقالات

تفاوت های جنسیتی، برنامه زمان بندی

در این ت پژوهش میانگین همه سطوح گزارش و مبنای تحلیل قرار گرفته است. به منظور تعیین میزان رعایت اصول مورد نظر پژوهش هر نرم افزار به همراه ۸ فرم ارزشیابی در اختیار ۴ دبیر ریاضی و ۴ نفر تکنولوژیست آموزشی قرار داده شده و بعد از ارائه ی توضیحات لازم و ایجاد هماهنگی بین […]

پایان نامه ها و مقالات

چندرسانه ای آموزشی، یادگیری الکترونیکی

جذب یادگیرنده شده و از سوی دیگر با امکانات متنوعی که فراهم می آورد، تداوم یادگیری او را تضمین می کند (رضوی، ۱۳۸۶). تحقیقات روان شناختی نشان می‌دهد دانش آموزان تنها ۱۵ درصد اطلاعات خود را از طریق گوش دادن، ۲۵ درصد از طریق تصاویر و ۶۵ درصد از طریق شنیدن و دیدن تصاویر به […]

پایان نامه ها و مقالات

یادگیری ریاضی، آموزش چند رسانه ای

………………………………………………………………………………………………..۹۶خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۹۶بحث و تفسیر یافته‌ها …………………………………………………………………………………………………………۹۷پیشنهادهای کاربردی……………………………………………………………………………………………………………۱۰۲پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر……………………………………………………………………………………….۱۰۵محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهشگر …………………………………………………………………………….۱۰۶ منابع منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱ فهرست جداول جدول شماره (۱-۲) : مؤلفه های ساختن گرایانه و ارتباط آن با طراحی آموزشی پروژه های چندرسانه ای ……………………………………………………………………………………………………………. ۴۶جدول شماره (۲-۲): جمع بندی و خلاصه مطالعات تجربی در زمینه ی موضوع پژوهش […]

پایان نامه ها و مقالات

"، ".

که قدم ها در تو واله شد، ای آتش محبّت حق، چه آتشی که دل های عالمی تو را هیزم شد، ای قبله ی نا گریز، چه قبله ای که هر که روی در تو آورد، دمار از جانشین بر آوردی”( همان : ۱۴۱) .******** بنیاد گرفته از آیات زیر به روش الهامی است: ۱- […]

پایان نامه ها و مقالات

********، "

بر تو مهربان کردم ، ایشان را به پرورش تو وا داشتم و از باد و آب و آتش نگاه داشتم ، از کودکی به جوانی و از جوانی به پیری رسانیدم ، تو را به فهم و فرهنگ بیاراستم و به دانش و هنر بپیراستم ! من که با تو این همه نیکویی ها […]

پایان نامه ها و مقالات

"، !

ارادت بود مردانه درآمد و بار امانت برداشت ! او گفت : آن ها به بزرگی و ستبری بار نگریستند و از آن سر وا زدند و ما به کریمی نهنده ی امانت نگریستیم و بار امانت کریمان به همّت کشند نه به زور و قوّت! لا جرم چون آدم بار برداشت، خطاب آمد که […]

پایان نامه ها و مقالات

"، ********

که بهره اش یاد اوست، شاد آن دل که در بند اوست، پاک آن زبان که در ذکر اوست، خوش زندگانی کسی که روزگارش در مهر و محبّت اوست. یکی به بهشت نازد یکی به دوست … صمد اوست که عقل ها در جلال او متحّیر مانده! خرد ها در فهم او سراسیمه گشته! فهم […]

پایان نامه ها و مقالات

"، ********

در عین حال معرّف شیوه ی بیان یک واعظ و مفسّر است که نیروی بیانش می بایست برای انبوه شوندگان جالب بوده باشد . ذوق و شور عرفانی با تعالیم مدرسه و اشتغال به وعظ و تذکیر و تفسیر که در پیرهرات وجود داشت ،سبب شد که پایه های سبکی در نثر فارسی گذاشته شود […]

پایان نامه ها و مقالات

خواجه عبدالله انصاری، ابوسعید ابوالخیر

انحراف و بدعت بود . خواجه روشن ضمیر که پرورش یافته این مکتب و وفادار به اصول آن بود مهم ترین خدمتی که در این راستا کرد مدون ساختن منازل طریقت و مقامات سلوک عرفانی بود . او در درجه بندی مقامات تربیت های تازه ای آورد و در این تربیت کیفیّات باطنی و اشراقی […]