پایان نامه ها و مقالات

GSI، تاگویی

دانلود پایان نامه

به خواص قطعات بکر سنگ و شرایط لغزشی و چرخشی این قطعات تحت میدان‌های تنش وابسته است. شرایط مذکور توسط شکل و شرایط سطوح درزه‌ای که این بلوک‌ها را از هم مجزا کرده است، کنترل می‌شود. بر این اساس شاخص GSI بر اساس دو پارامتر توده‌سنگ را طبقه‌بندی می‌نماید: ساختار سنگ که بیان‌کنندۀ درجۀ بلوکی بودن و قفل‌شدگی قطعات سنگ است و شرایط سطوح ناپیوستگی‌ها. بر اساس نظر هوک و همکاران (۱۹۹۵) شاخص GSI را به سهولت می‌توان از طریق شکل ‏۲۲۱ بر اساس پارامترهای مذکور محاسبه و بیان کرد. [۹]

شکل ‏۲۲۱ محاسبه شاخص GSI بر اساس نظر هوک و همکاران (۱۹۹۵)
در رابطه با واحدهای سنگی موجود در معادن تاگویی، به دلیل تفاوت شرایط درزه‌داری، مقادیر مختلفی برای اندیس GSI پیش‌بینی می‌شود. در رابطه با ماسه‌سنگ، طبیعتی اغلب بلوکی بدون قفل‌شدگی و سطوحی به نسبت زبر و با هوازدگی نسبی در این معادن دیده می‌شود. بر این اساس مقدار این شاخص را می‌توان در حدود ۶۵ برای ماسه‌سنگ در نظر گرفت. دولومیت های موجود در منطقه تاگویی اغلب بکر و به ندرت دارای درزه و گسل هستند. بر این اساس مقدار شاخص GSI در رابطه با آن‌ها می‌تواند در حدود ۹۵ در نظر گرفته شود. همچنین واحد بوکسیت در منطقۀ مذکور دارای بلوک‌های با قفل‌شدگی نسبی و سطوح به نسبت زبر و با هوازدگی نسبی هستند. بر این اساس می‌توان مقدار GSI را برای آن‌ها در حدود ۵۵ در نظر گرفت. شیلهای موجود در منطقۀ تاگویی به شدت درزه‌دار و در مواردی به صورت متورق رخنمون یافته‌اند از طرفی این واحد سنگی دارای درزه‌های به نسبت هموار است. بر اساس این اطلاعات مقدار GSI برای این واحد در حدود ۱۵ است. مقادیر شاخص GSI برای مهم‌ترین واحدهای سنگی معادن تاگویی در جدول ‏۲۱۳ عنوان شده است [۸].

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود فایل پایان نامهایالات متحده آمریکا

جدول ‏۲۱۳ مقادیر شاخص GSI برای برخی واحدهای سنگی معادن تاگویی
شاخص GSI
واحد سنگی
۹۵
دولومیت
۶۵
ماسه‌سنگ
۵۵
بوکسیت
۱۵
شیل

نتایج خواص توده‌سنگ
با توجه به مطالب فوق و با استفاده از نرم‌افزار Roclab که محاسبات فوق را به سرعت انجام می‌دهد، میتوان ثوابت معیار موهر-کولمب را محاسبه کرد. محاسبۀ پارامترهای ژئومکانیکی توده‌سنگ برای دیواره‌های معادن تاگویی بر اساس شاخص GSI تخمین زده‌شده برای لایه‌های شاخص سنگی انجام شد. برای این منظور پارامترهای ورودی روابط هوک و براون به نرم‌افزار Roclab وارد و پارامترهای توده‌سنگ تخمین زده شدند. نتایج این تخمین در جدول ۲-۱۴ نشان داده شده است [۸].

جدول ‏۲۱۴ پارامترهای ژئومکانیکی توده‌سنگ برای واحدهای شاخص سنگی معادن تاگویی

چسبندگی (مگاپاسکال)
زاویه اصطکاک (درجه)
مقاومت کششی (مگاپاسکال)
مقاومت فشاری تک‌محوری (مگاپاسکال)
مدول تغییرشکلپذیری (مگاپاسکال)
ماسه‌سنگ
۱.۳۹۰
۵۰.۶
۰.۲۸۵
۷.۲۵۴
۱۱۸۵۶.۷۸
شیل
۰.۰۲۵
۷.۳۲
۰.۰۰۱
۰.۰۰۶
۲۶۷.۰۴
بوکسیت نرم
۰.۴۱۰
۳۰.۹۱
۰.۰۴۸
۰.۷۸۸
۳۹۱۸.۰۳
بوکسیت سخت
۰.۴۸۳
۳۱.۱۱
۰.۰۵۷
۰.۹۴۰
۴۲۷۹.۷۵
دولومیت
۶.۹۴۲
۴۸.۵۰
۳.۹۷۱
۳۷.۹۳۰
۵۰۵۷۷.۲۲
معادل ماسه و شیل
۱.۱۱۷
۴۱.۹۴
۰.۲۲۸۲
۵.۸۰۴۴
۹۵۳۸.۹۰

تخمین پتانسیل ریزش بر اساس روش‌های تعادل حدی

بررسی ساختاری پتانسیل ریزش
جهت‌گیری‌های متنوع دیواره‌های سنگی در معادن تاگویی سبب شده است که علی‌رغم وجود دسته‌درزه‌ها (جدول ‏۳۱) و لایه‌بندی ثابت از نظر جهت‌گیری واقعی در این دیواره‌ها، حالات مختلفی از ریزش در دیواره‌ها به وجود آید. در معدن تاگویی ۲، زاویۀ جهت شیب در دیواره‌های مختلف بر اساس محدودۀ تقریبی در نظر گرفته‌شده با توجه به وضعیت لایه‌ها، مطابق جدول ‏۳۲ است.

دیدگاهتان را بنویسید