No category

منابع پایان نامه ارشد با موضوع صنایع غذایی، نام تجاری، مورفولوژی

دانلود پایان نامه

می‎کنیم.

۲-۸ نتیجه گیری
ورود ذرات نانو بدرون ساختار پلیمرهایی که با تکنیک امولسیونی تولید شده اند میتواند موجب تغییرات قابل توجهی در خواص فیزیکی- مکانیکی و شیمیایی محصولات نهایی شوند. چنین سیستمهایی به دلیل آنکه دارای دو فاز آلی وغیرآلی می‎باشند، سیستمهای هیدرید نانو (nano – hybrid) خوانده میشوند. همچنین چون معمولاً ذرات نانو موجب بهبود خواص عمومی، بویژه خواص مکانیکی فیلم نهایی در رنگ میشوند به آنها nano- reinforced polymer می‎گویند.
ذرات نانو میتوانند در حین پلیمریزاسیون در اشکال مختلف مورفولوژیکی اثربخشباشند و یا در اختلاط فیزیکی با پلیمرهای مربوطه ارائه شوند. با توجه به ماهیت معدنی ذرات نانو وکم بودن راندمان زمان پخش شوندگی این ذرات در سراسر فیلم پلیمری، اختلاط فیزیکی معمولاً منجر به عملکردهای قابل انتظاری در فیلم نهایی نمیشود. امروزه گونههایی تحت عنوان عوامل کوپلکننده به ذرات نانو سیلیس میپیوندد و به شکل یک عامل (carrier) قابلیت نفوذ ذرات نانو را بدرون فاز آلی تسهیل کرده در نتیجه راندمان پخش شوندگی این ذرات را به مقدار قابل توجهی بهبود می‎بخشند.
حتی منومرهای اکریلیکی محتوی گروههای سیلیسی قابلیت کوپلیمریزاسیون با سایر منومرهای اکریلیکی را یافته اند که خواص چشمگیری را از خود به نمایش گذاشته اند.

۳.تجربی فصل سوم
در این بخش مواد و ترکیبات مورد استفاده، روش‌های سنتز لاتکس پلی وینیل استات / آلفاالفین و تهیه‌ی نانوکامپوزیت‌ها‎، تهیه‌ی فیلم نازکی از لاتکس‎های حاصله‎، تجهیزات به کار رفته و آزمون‌های هویت شناسی معرفی می‏شود.
۳-۱ مواد شیمیایی
۳-۱-۱ مونومرها و برخی مواد مورد استفاده در کوپلیمریزاسیون امولسیونی وینیل‏استات-آلفاالفین
علاوه‏ بر وینیل‏استات و ۱-آلکن‎ها که مونومرهای کوپلیمر وینیل‏استات/آلفاالفین را تشکیل می‏دهند مواد متعددی به عنوان کلوئید محافظت کننده، بافر، آغازگر، امولسیفایر و کمک حلال در سیستم کوپلیمریزاسیون امولسیونی وینیل‏استات/آلفاالفین کاربرد دارند. در ذیل مشخصات مونومرها و برخی مواد که در سسیستم مذکور به‏کار می‏روند ارایه‏ می‏شود.
وینیل استات(مونومر)[۶۴] شماره ثبت CAS : 4-05-10
وینیل‏استات Acetate) (Vinyl با ساختار مولکولی(CH2CHOCOCH3)- مایعی بی رنگ، قابل اشتعال و در لحظات اولیه خوشبو‏است که به سرعت دارای بوی تند و تحریک کننده می‏شود. وینیل‏استات با مایعات آلی کاملاً قابل امتزاج است و در آب به طور جزئی حل می‏شود. محلول اشباع وینیل‏استات در آب در ۲۰ درجه سانتیگراد حاوی ۲ تا ۴/۲ درصد وینیل استات است در حالی‏که برای محلول اشباع آب در وینیل‏استات در همان دما، مقدار آب بین ۹/۰ تا ۱ درصد است. در ۵۰ درجه سانتیگراد حلالیت وینیل‏استات ۱/۰ درصد بیشتر می‏شود در حالی‏که میزان حلالیت آب ۲ برابر می‏شود.وینیل استات محصول کمپانی مرک دراین پژوهش مورداستفاده قرار گرفت.
خواص شیمیایی
به غیر از واکنش پلیمریزاسیون که عمده ترین واکنش وینیل‏استات محسوب می‏شود، این ماده قابلیت ترکیب شدن با مواد زیر را دارد: هالوژنها، هالید‏های هیدروژن، اسید استیک، سیانید هیدروژن، پراکسید هیدروژن، دی‏ان‎ها نظیر بوتادین یا سیکلو پنتادین، اسید‏های کربوکسیلیک و الکل‏ها. از تجزیه وینیل‏استات، استون و استالدئید تولید می‏شود.
خواص فیزیکی
خواص فیزیکی وینیل‏استات در جدول (۳-۱) آمده‏است.

جدول۳-۱ . خواص فیزیکی وینیل‏ استات[۶۴]

آلفاالفین(مونومر)
الف: ۱- هگزن شماره ثبت CAS : 6-41-592
۱- هگزن۱-hexene) )منومری باساختار مولکولی(CH2CHC4H9 )- و مایعی بی رنگ که درصنعت باعنوان آلفاالفین‎ها شناخته می‎شود، محصول کمپانی مرک دراین پژوهش مورداستفاده قرار گرفت.
ب:۱- اکتن شماره ثبت CAS : 0-66-111
۱- اکتن( ۱-octene) ترکیبی آلی ازخانواده آلفا الفین‎ها باساختار (CH2CHC6H13) – محصول کمپانی مرک دراین پژوهش مورداستفاده قرارگرفت .
ج:۱- دکن شماره ثبت CAS :9-05-872
۱-دکن ۱-decene )) ترکیبی آلی ازخانواده آلفا الفین هاباساختار (C10H20)- محصول کمپانی مرک دراین پژوهش مورداستفاده قرارگرفت .
جدول۳-۲ به بیان برخی مشخصات کلی این خانواده می‎پردازد :

جدول ۳-۲ .برخی مشخصات فیزیکی آلفاالفین‎ها ] ۶۵ [

پلی‏وینیل‏الکل(امولسیفایر و تثبیت‏کننده)[۶۵] شماره ثبت CAS: 5-89-6002
پلی‏وینیل‏الکل (Poly Vinyl Alcohol) با ساختار مولکولی (CH2CHOH)n از هیدرولیز پلی‏وینیل‏استات به‏دست می‏آید و مونومر تئوریک آن (CH2=CHOH) وجودندارد. این ماده از معدود پلیمرهای تجاری با وزن مولکولی بالا‏است که محلول در آب می‎‏باشد. این پلیمر به صورت جامد خشک و به شکل گرانول یا پودر قابل دسترسی است. طبقه‏بندی پلی‏وینیل‏الکل بر حسب میزان هیدرولیز کامل یا جزئی پلی‏وینیل‏استات اولیه است.
خواص شیمیایی
پلی‏وینیل‏الکل همانند دیگر الکلهای پلی‏هیدریک درجه دو در واکنشهای شیمیایی شرکت می‏کند. از مهمترین آنها واکنش با آلدهیدها و تشکیل استال‏ها ست. با ترکیب این پلیمر با بوتیرالدهید، پلی‏وینیل‏بوتیرال حاصل‏می‏شود و از ترکیب با اسیدها و انیدریدها به ترتیب استرها و اترها پدید‏می‏آیند.
خواص فیزیکی
خواص فیزیکی پلی‏وینیل‏الکل در جدول (۳-۴) آمده است.

جدول ۳-۳. خواص فیزیکی پلی‏وینیل‏الکل[۶۵]

سدیم دودسیل بنزن سولفونات(امولسیفایر)[۶۶] شماره ثبت CAS : 0-30-25155
سدیم دودسیل بنزن سولفونات (Sodium Dodecyl Benzene Sulfunate)- با فرمول شیمیایی C12H25C6H4SO3Na به‏صورت پودر و گرانول به رنگ سفید متمایل به زرد کمرنگ یافت می‏شود. ازاین ماده به عنوان امولسیفایر و نیز فعال کننده سطح در صنایع نساجی و رنگ استفاده‏می‏شود. این ماده قابل تجزیه در محیط و قابل اشتعال است. برخی خواص فیزیکی آن عبارت است از:
– جرم مولکولی g/mol 48/348
– چگالی d20 (60% Slurry)
مقدار LD50 برای این ماده برابر با mg/kg 1260 است.دراین پژوهش محصول کمپانی مرک مورداستفاده قرارگرفت.
سدیم لوریل سولفات(امولسیفایر)[۶۷]
سدیم لوریل سولفات (Sodium Lauryl Sulfate) – با فرمول شیمیایی NaC12H25SO4 به صورت گرانول‏های کریستالی سفید رنگ و با بوی خفیف یافت می‏شود. این ماده قابل حل در آب بوده و تشکیل محلولی شیری رنگ می‏دهد. این ماده علاوه بر خاصیت امولسیفایر می‏تواند در صنایع نساجی به عنوان فعال کننده سطح و نیز در صنعت خمیر دندان به کار‏‏رود. این ماده از سمیت کمی برخورداراست. دراین پژوهش محصول کمپانی مرک مورداستفاده قرارگرفت .
آمونیوم پرسولفات(آغازگر)[۶۸] شماره ثبت CAS: 0-54-7727
آمونیوم پرسولفات (Amonium Persulfate) با فرمول شیمیایی (NH4)2S2O8- به‏صورت کریستالهای سفیدرنگ قابل دسترس است. این ماده قابل حل در آب بوده و یک اکسیدکننده قوی محسوب می‏شود. از آمونیوم‏پرسولفات در صنایع غذایی، عکاسی، الکترولیز، تهیه پرسولفاتها و تصفیه آب و روغن استفاده‏می‏شود. برخی خواص فیزیکی آن عبارتست از:
– جرم مولکولی : g/mol 20/228
– چگالی : ۹۸۲/۱
– نقطه ذوب (تجزیه) : °C 120

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   منابع پایان نامه ارشد با موضوع نمایشنامه، روان شناختی، فرار از یکنواختی، دوران کودکی

آمونیوم پرسولفات را باید دور از رطوبت نگهداری کرد. در صورت تماس آن با مواد آلی احتمال آتش‏سوزی وجود دارد. مقدار LD50 برای این ماده برابر با mg/kg820 است. دراین پژوهش محصول کمپانی مرک مورداستفاده قرارگرفت .
Poly sorbate 20 (Tween 20) ( امولسیفایر)
عامل فعال سطحی(Tween 20)- بافرمول شیمیایی((C58H114O26 مایعی بسیار ویسکوز ودارای رنگ زرد متمایل به سبز با دانسیته gr/lit1.1 ونقطه جوش بالای°C 100 نوعی امولسیفایر غیرسمی است که دارای کاربردها صنعتی ودارویی می‎باشد. دراین پژوهش محصول کمپانی مرک مورداستفاده قرارگرفت .
Poly sorbate 80 (Tween 80) ( امولسیفایر)
عامل فعال سطحی(Tween 80)- مایعی ویسکوز دارای رنگ کهربایی بادانسیته gr/lit1.06 ونقطه جوش بالای °C 100 می‎باشد. دراین پژوهش محصول کمپانی مرک مورداستفاده قرارگرفت .
پتاسیم پرسولفات (آغازگر)[۶۸]
پتاسیم پرسولفات (Potassium Persulfate) – با فرمول شیمیایی K2S2O8 به‏صورت کریستالهای سفید رنگ یافت می‏شود. این ماده قابل حل در آب و نا محلول در الکل است. پتاسیم پرسولفات یک عامل اکسید کننده قوی به‏شمار می‏رود و در صنایع تصفیه، عکاسی، شوینده‏ها، داروسازی و نساجی کاربرد دارد.برخی خواص فیزیکی آن عبارتست از:
– جرم مولکولی g/mol290
– چگالی ۴۷۷/۲
– نقطه ذوب زیر °C 100 تجزیه می‏شود
پتاسیم پرسولفات جزو مواد سمی در حد متوسط به‏شمار می‏رود و محرکی قوی است و در صورت تماس آن با مواد آلی امکان آتش سوزی وجود دارد. دراین پژوهش محصول کمپانی مرک مورداستفاده قرارگرفت .
سدیم فرمآلدهید سولفوکسیلات (آغازگر)[۶۹]
سدیم فرمآلدهید سولفوکسیلات ( Sodium Formaldehyde Sulfoxylate) – با فرمول شیمیایی CH3NaO3S به صورت جامد سفید رنگ قابل دسترس است. این ماده قابل حل درآب و الکل بوده و محلول آبی آن خنثی است. علاوه بر استفاده در سیسستمهای پلیمریزاسیون ترکیبات اتیلنی در صنایع نساجی و صابون سازی نیز کاربرد دارد. برخی خواص فیزیکی آن عبارتست از:
– جرم‏مولکولی g/mole 09/118
– نقطه ذوب °C 64
سدیم فرمآلدهید سولفوکسیلات را باید در جای خنک و بسته نگهداشت. مقدار LD50 برای این ماده برابر باg/kg 09/4 است. دراین پژوهش از این ماده محصول کمپانی مرک مورداستفاده قرارگرفت .
استات‏سدیم(بافر)[۷۰] شماره ثبت CAS: 3-09-127
استات‏سدیم (Sodium Acetate) با فرمول شیمیایی( CH3CO2Na) – به‏صورت گرانول کریستالی بی‏رنگ و بی‏بو می‏باشد. از این ماده در صنایع مختلف نظیر صنایع رنگ، عکاسی، پزشکی و غذایی استفاده می‏شود. این ماده قابل حل در آب و اتر و کم محلول در الکل است. این ماده جزو مواد سمی با درجه کم محسوب می‏شود. برخی خواص فیزیکی استات سدیم در جدول(۳-۷) آمده است. مقدار LD50 برای این ماده برابر با mg/kg3530 است. دراین پژوهش محصول کمپانی مرک مورداستفاده قرارگرفت .

جدول۳-۴. خواص فیزیکی استات‏سدیم[۷۰]

خاصیت
مقدار
جرم‏مولکولی
g/mol 03/82
چگالی
۵۲۸/۱ g/cc
نقطه ذوب
°C 324
نقطه اشتعال
°C 607

۳-۱- ۲ نانورس بکارگرفته شده درپلیمریزاسیون امولسیونی وینیل استات ?-الفین

سدیم-مونتموریلونیت (Na-MMT) با نام تجاری Kunipia-F و با ظرفیت تبادل کاتیونی meq/100gr 119 توسط شرکت Kunimine ژاپن فراهم شد.

۳-۲ تجهیزات
۱-راکتور شیشه‎ای سه دهانهcc 250 ساخت شرکت گلدیس
۲-همزن مکانیکی IKA
۳-هیتر واستیرر) Heidolf)
۴-دستگاه پمپ تزریق (سرنگ تزریق )
۵-هموژنایزر

۳-۳ آزمایش ها
۳-۳-۱ پلیمریزاسیون امولسیونی وینیل استات ?-الفین با استفاده از تکنیک خوراک دهی تک مرحله ای
پلیمریزاسیون دریک راکتور شیشه‎ای ۲۵۰ سی

دیدگاهتان را بنویسید